Eenheid, vrijheid en liefde in (webinar)cyclus 37 van de Innerlijke Bron – Gedeelten uit De Egyptische Oergnosis deel 2

 

GA NAAR ROZENKRUIS.NL/WEBINARS

GA NAAR HET WEBINAR OVER LIEFDE OP WOENSDAG 28 APRIL 20.00 UUR (ZOOM)

Het eerste webinar van de vijfdelige cyclus Leven in eenheid, vrijheid en liefde in 2021 van de School van het Rozenkruis heeft plaatsgevonden. De video en de tekst van de inleiding over eenheid blijft online beschikbaar. Het tweede webinar ging over vrijheid en werd gehouden op woensdag 14 april 20.00 uur. Het volgende webinar ‘Leven in liefde’ zal plaatsvinden op woensdag 28 april 2021.

Jan van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990), stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, herkenden de noodzaak van eenheid, vrijheid en liefde voor hun werk en benoemden die als de drie pijlers van de geestesschool van het moderne Rozenkruis zoals zij die in de de twintigste eeuw vormgaven.

De genoemde triade – die in het Latijn bekend staat als unitas, libertas, caritas – is ontleend aan een motto dat de lutherse theoloog Peter Meuderlinus (1582-1651) uit Zuid-Duitsland formuleerde: ‘Eenheid in het essentiële, vrijheid in het niet-essentiële, liefde in alles’. De drie waarden komen aan de orde in (webinar)cyclus 37 van De Innerlijke Bron. Hieronder volgen drie gedeelten die daarbij aansluiten uit De Egyptische Oergnosis deel 2 van J. Van Rijckenborgh.

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 2 (FREE PDF)

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

1. Leven in eenheid

De eenheid van God is de existentie van God, de openbaring van God in zijn zevengeest. Die eenheid is alomtegenwoordig. Er is geen plaats in de gehele ruimte, waar die eenheid niet te vinden zou zijn. Daarom, wie jaagt naar de prijs van de volkomen zielen, gaat ontwijfelbaar die eenheid binnen, en krijgt deel aan die eenheid. Die eenheid, die eenwording met de Logos, is dan voor de betrokkene het begin dat geen einde heeft. Gevoelt u dat dit een volkomen nieuw begin is, volkomen te onderscheiden van ieder ander begin?

Om dat ene machtige begin dat de eeuwigheid is, te kunnen aanvangen, daartoe bent u geboren. Daartoe hebt u uw noodorde-lichamelijkheid verkregen. Want uw natuurgeboorte, uw noodorde-gestalte, is ook uit de zevengeest te verklaren. Wanneer die natuurgestalte geworden is, wanneer de persoonlijkheid volgroeid is, gegroeid uit de bedoelingen van het godsplan, dan moet op een gegeven moment dat wat leeft in die noodorde-gestalte aanvangen tot de oorspronkelijke eenheid van God terug te keren. Dit ligt ten grondslag aan uw hele leven!

Keert u niet tot het oer-begin terug, dan kunt u aan de eenheid geen plaats meer in u bieden, dan gaat u aan uw eigen zwakte te gronde. De dood is dan het gevolg van de slechte keuze. De eenheid, de eenheid van God, is het begin van alles en allen. Gaat u, zodra u door de genadewerking van de eenheid van God voldoende vermeerderd, voldoende gerijpt bent, bewust tot het begin terug, dan heeft dat begin geen einde meer voor u. Dat begin zonder einde, dat begin van de draad van Ariadne die u allen grijpen kunt, is de aanvang van de klassieke alchemie van de rozenkruisers. Het stelt een voortgaan in transfiguratie, van heerlijkheid tot heerlijkheid, omdat u dan als volkomenen de volkomenheid van het absolute zijn, van het absolute ene, bent binnengegaan.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 2
Hoofdstuk: De onaantastbaarheid van het godsplan

2. Leven in vrijheid

Wie in het mee-bewegen staat, wie in het mee-bewegen binnengaat en daarin volhardt, zal het godsplan in zich en door zich verwerkelijken. Er is dus in de gehele schepping een volkomen mee-bewegen tot volstrekte goddelijkheid. Maar daarnaast eveneens de mogelijkheid tot een volkomen tegen-bewegen! Want de mogelijkheid tot goddelijkheid, die het schepsel is geschonken, sluit de aanwezigheid van absolute vrijheid in zich. Dit vloeit uit de aard van de elkaar-bepalende zeven stralen voort. Daarvan getuigt dan ook het woord: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ (2 Korinthiërs 3:17).

Wij hebben allen de vrijheid tot meebewegen, en daardoor eveneens de vrijheid tot tegen-bewegen. Daarom ook zien wij in de al-openbaring beide werkingen, het mee-bewegen en het tegen-bewegen, naar voren treden: de vrijheid om werkelijk in de goddelijke al-wording binnen te gaan, om in werkelijke zin, fundamenteel en structureel, kinderen van God te worden; én de vrijheid om zich daartegen te verzetten, en zo in de chaos van de dialectiek te verzinken.

Wij zien en wij kennen de dialectiek. Wij zien en wij kennen, zo wij dat willen, óók de werkelijkheid van het leven in de Godheid, van het resultaat van het mee-bewegen. Wij zien en kennen eveneens de tussengroep, die zich uit de tegenbeweging en haar gevolgen losbreekt en opgaat in het meebewegen, dat als eerste gevolg heeft de transfiguratie, dat wil zeggen het herstel van de gevolgen van het tegen-bewegen.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 2
Hoofdstuk: De onaantastbaarheid van het godsplan

3. Leven in liefde

Waneer u, in machtig heilbegeren, het volstrekte leven naderend omvat, ontdekt u door de eerste straal van de zevengeest dermate begenadigd te worden, dat een kindschaps-bewustzijn, een zoonschaps-ervaring in u wordt gegenereerd. Dit bewustzijn, dit kindschaps-ervaren verbindt de kandidaat direct en positief met de aanvangende werkzaamheid van de overige stralen van de Heilige Geest. Die zes vlammen, zij breken uit! Want in het volstrekte leven is liefde. Daarom, wie de poorten van de eerste straal binnengaat, zal eerst met recht leren wat liefde is Dat is onder meer een waarachtig begrip voor en van de mede-ziel. En ook een waarachtig begrip voor de natuurziel in haar nog-niet-wedergeboren staat, een begrip voor de worsteling van de mens.

Kunt u verstaan, dat een mens die de zevengeest positief ontvangen mag, dat een dergelijke zoon van de volheid, ook intelligent zal zijn? Daar waar het ware begrip, de ware liefde en het eindeloze geduld aanwezig zijn, toch ook de weg te vinden moet zijn? De weg en het weten hoe het leven en de liefde in hun volstrektheid vervuld moeten worden? En bemerkt u, hoe vanzelfsprekend, hoe wezens-noodzakelijk het is dat de zeven stralen elkaar bepalen?

Hebben wij, met dit alles uit te spreken, niet tegelijkertijd vastgesteld, dat in zulk een levensgang een volstrekte harmonie naar voren treedt? Een diepe innerlijke rust? Zal zo iemand de poorten van de wijsheid niet wijd voor zich geopend zien? En zal de toewijding aan al het geschapene voor hem niet een vanzelfsprekendheid geacht kunnen worden? Zal alles tezamen niet diep, diep getuigen en spreken van een levenshouding in volstrekt bevrijdende daad?

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 2
Hoofdstuk: Het mysterie van de heilige graal

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 2 (FREE PDF)

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

Eén gedachte op “Eenheid, vrijheid en liefde in (webinar)cyclus 37 van de Innerlijke Bron – Gedeelten uit De Egyptische Oergnosis deel 2

  1. Chris van Hoorn

    Ook Z.W.Leene was één van de stichters van het Rozenkruis en wel een heel belangrijke; nooit mag hij vergeten worden.

Reacties zijn gesloten.