Kabbala en Exodus – Z’ev ben Shimon Halevi over diepere lagen in de verhalen uit het tweede bijbelboek

BESTEL KABBALA EN EXODUS

Dit boek legt het Bijbelse Exodus uit als een allegorisch verhaal over de situatie van de mens. Kabbala, de esoterische traditie van het Jodendom, laat zien hoe ‘Egypte’ staat voor verslaafd zijn aan de fysieke wereld en hoe het ‘Land, vloeiende van melk en honing’ een symbool is voor de sfeer van de geest. De bevrijding uit gevangenschap en het doorkruisen van de woestijn door de Israëlieten verwijst naar een diepere laag: die van de reis van de ziel van gebondenheid aan instincten en gewoontes naar de groei tot een heel, integer individu. Zo groeiden de Israëlieten uit een slavenmentaliteit toe naar een onafhankelijk en verenigd volk. De auteur legt aan de hand van de Tora, Joodse folklore en Kabbala de verschillende fasen van deze ontwikkeling uit.

Deze herziene uitgave kan interessant zijn voor mensen die de bijbel bestuderen, voor psychologen en voor degenen die een spirituele weg willen gaan. Z’ev ben Shimon Halevi (1933-2020) wijdde zich meer dan 60 jaar aan studie en overdracht van esoterische wijsheid. Hij leverde een grote bijdrage aan het herformuleren van de kabbala voor deze tijd. Hij gaf les in het buitenland en schreef zeventien boeken die in veel talen zijn vertaald. Hij was de centrale Leraar binnen de internationale Kabbalah Society.

VOORWOORD

Er wordt gezegd dat de geschriften het geheim van het bestaan bevatten. Dit wordt slechts door weinig mensen beseft omdat men zonder sleutel van esoterische kennis niet verder kan zien dan de letterlijke betekenis van de woorden. Deze kennis wordt Chochma Nestora, de verborgen wijsheid genoemd en ze vormt het esoterische fundament van de Bijbel, ze is door de eeuwen heen mondeling doorgegeven, van Abraham tot op de dag van vandaag. Zonder de achtergrond van de mondelinge overlevering is verstaan van de goddelijke intentie, van de opbouw van het heelal de mensheid onmogelijk.

Als de mondelinge en schriftelijke lijnen met elkaar verweven zijn, zoals in dit boek het geval is, dan wordt de geschiedenis van de exodus tot een parallel met het loskomen van het individu uit de fysieke gebondenheid aan het lichaam, vertegenwoordigd door Egypte, en met de strijd van die ziel moet de psychische slavernij in de woestijn. wanneer de ziel probeert het beloofde land van de geest te bereiken.

In de Bijbelse, Talmudische en kabbalistische verslagen van de uiterlijke reis van de Israëlieten, met hun kosmische en individuele drama’s, worden de innerlijke fasen van inwijding, beproeving en rebellie geopenbaard, die leiden tot het kennen van het bestaan: het is een spiegel waarin de mens het beeld van God weerspiegelt, opdat God God kan zien.

Londen,
in de lente van 5738 (1978)

INLEIDING

Volgens oude joodse legendes bestond de Tora of ‘richtlijn’ vóór de schepping en raadpleegde God de Tora voordat Hij het heelal tot leven riep. Dit tijdperk, voorafgaand aan de schepping, maakt deel uit van de mondelinge traditie, maar is niet opgenomen in de Bijbelse canon. Buiten kringen van mensen die kennis van zaken hebben, ofwel mensen met esoterische kennis, is men hier dan in het algemeen ook niet van op de hoogte.

De mondelinge overlevering vertelt verder dat God medelijden had met Adam toen hij uit Eden verdreven was. God stuurde de aartsengel Raziël, wiens naam ‘geheimen van God’ betekent, om hem een boek te geven. Dit boek, het ‘Boek van Raziël’ genaamd, bevatte alle geheimen over het bestaan. Uit dit boek kon Adam niet alleen de zin van zijn bestaan en die van het universum opmaken, maar hij kwam ook te weten hoe hij zich kon bevrijden uit de gevallen staat en hoe hij zijn bestemming kon vervullen.

Het Boek van Raziël werd doorgegeven aan zijn zoon Set, daarna aan Henoch en vervolgens aan Noach. Hierna kwam het bij de gezalfde van elke generatie, totdat de inhoud ervan aan Abraham gegeven werd, tijdens zijn inwijding door Melchisedek. Deze kennis werd doorgeven aan Isaäk, vervolgens aan Jakob, die haar op zijn beurt aan Levi schonk. De leviet Mozes droeg de vonk der kennis, totdat deze bij het brandende braambos in vuur en vlam raakte. Tijdens de openbaring op de berg Sinaï ontving Mozes de volledige Tora. Mozes onderrichtte deze aan de oudsten van Israël, die hem vanaf die tijd tot de huidige dag doorgegeven hebben.

Toen de Tora opgetekend werd – volgens de traditie gebeurde dat in Mozes’ dagen – was de kennis opgedeeld in de zogenaamde schriftelijke en mondelinge wetten. De schriftelijke wetten vormden de basis voor de Bijbel en de mondelinge de grondslag voor de Talmoedische commentaren. Het gedurende vele eeuwen slijpen aan de tekst van de Bijbel was een esoterische onderneming die grote kennis en literaire vaardigheid vereiste. Het was namelijk de kunst om de esoterische leer in te bedden in een ogenschijnlijk losse verzameling van mythen, familie- en stamsagen, wetten en gedichten. Voor iemand met een nuchtere kijk op de dingen is de Bijbel de geschiedenis van de wereld en het volk der Hebreeën. Degenen die op allegorische wijze lezen, zien er de parallel met kosmische en individuele evolutie in.

Degenen die filosofisch ingesteld zijn, zien in de Bijbel het metafysische schema van het zijn, en de wetten die in de spirituele ontwikkeling van de mensheid werkzaam zijn.

De Talmoed is een uitgebreide verzameling rabbijnse boeken met Bijbels en gewijd materiaal dat niet voorkomt in de geschreven Tora. Naast bepalingen die van de canonieke wet afgeleid zijn, omvat hij verhalen en praktische en ethische adviezen en fragmenten van esoterische kennis die verwijzen naar een nog bestaande mondelinge traditie.

Deze lijn van verborgen wijsheid is door de eeuwen heen van meester op leerling overgedragen, waarbij de leer steeds andere vormen aannam door de aanpassing aan uiteenlopende plaatsen en tijden. Maar bijna alle schakeringen sluiten nauw aan bij het Bijbelse materiaal, omdat de Bijbel gezien wordt als de bron van alle mystieke literatuur; dit geldt vooral voor de bestudering van de Pardes. Deze term bestaat uit de beginletters van de Hebreeuwse woorden voor de letterlijke, allegorische, metafysische, filosofische en mystieke verklaringen van de Bijbel.

De mystieke benadering vindt men in de Zohar, een klassiek kabbalistisch werk. Er wordt verondersteld dat het door geleerden in middeleeuws Spanje geschreven is. De schrijver van dit boek schaart zich in dezelfde traditie van midrasj of onderzoek, waarbij Bijbelse tekst navorst op kabbalistische theorie, oude legendes en hedendaagse kennis, om op te diepen wat de Schriftgeleerden in het boek Exodus verborgen hebben.

INHOUDSOPGAVE

Illustraties
Voorwoord
Inleiding

1. Het kabbalistische systeem in grote lijnen

Incarnatie

2. Proloog: Genesis
3. Gevangenschap van het lichaam: Exodus 1
4. Geboorte van bewustzijn: Exodus 2

Slaap en ontwaken

5. Inwijding: persoonlijk: Exodus 2
6. Moment van genade: Exodus 3
7. Moment van beslissing: Exodus 3-4
8. Moment van aarzeling: Exodus 4

Actie

9. Eerste reactie: Exodus 5-6
10. Wonderen en tekenen: Exodus 6-7
11. Fysieke weerstand: Exodus 8-9
12. Doorbraak: Exodus 10-12
13. Het begin van de reis: Exodus 13-14
14. Geen weg terug: Exodus 14-15

Rebellie en regels

15. Spijt: Exodus 15-16
17. Verfrissing: Exodus 17
16. Het begin van discipline: Exodus 16
18. De eerste strijd: Exodus 17
19. De leraar onderwezen: Exodus 18

Inwijding

20. Voorbereiding: Exodus 19
21. Openbaring: Exodus 19
22. Onderricht over het goddelijke: Exodus 20
23. Onderricht over de mens: Exodus 20
24. Regels: Exodus 20-23
25. Visioen: Exodus 24
26. Opstijging: Exodus 24

Kennis over het bestaan

27. Bereidheid: Exodus 25
28. Goddelijkheid: Exodus 25
29. Schepping en geest: Exodus 25
30. Werelden binnen werelden: Exodus 26
31. Van de hemel naar de aarde: Exodus 27

Kennis van de mens

32. Menselijke hiërarchie: Exodus 28
33. Niveaus in de mens: Exodus 28
34. Degeneratie van kennis: Exodus 29
35. Vernieuwing van kennis: Exodus 30-31
36. Dag van herschepping: Exodus 31

Opstand

37. Afvalligheid: Exodus 32
38. Innerlijk conflict: Exodus 32
39. Gerechtigheid en genade: Exodus 32
40. Consequenties: Exodus 32-33

Ervaring

41. Verlichting: Exodus 33
42. Toestand van verlichting: Exodus 34
43. Uitstraling: Exodus 34

Werk

44. Organisatie en richtlijnen: Exodus 35
45. Constrtructiewerk: Exodus 36
46. Architect: Exodus 31
47. Materiaal en vaardigheid: Exodus 38-39
48. Samenkomst en inwijding: Exodus 39-40

BESTEL KABBALA EN EXODUS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER KABBALA