Thema Bron: twee muziek CD’s en drie symposionboekjes – Vanuit de Bron – Bronwel – Terug naar de Bron

De bovenstaande CD’s en symposionboekjes hebben ‘bron’ in hun titel. Vele malen in de geschiedenis werd getracht de Bron van de universele Waarheid te bedekken en uit het geheugen van de mensheid weg te rukken. Hoe verder verwijderd van de Bron, hoe ondoorzichtiger de stroom die er uit opwelt, tot ze niet langer herkenbaar is in de veelheid van stellingen, dogma’s, denkbeelden en ideeën. De CD’s met muziek die is opgenomen in tempels van het Gouden Rozenkruis en de drie uitgaven van de symposionreeks met de titel ‘terug naar de bron’ kunnen behulpzaam zijn om het contact met de innerlijke bron die in de mens aanwezig is, te herstellen. 

1 CD Vanuit de Bron
Deze muziek-CD, die is opgenomen in de Haarlemse hoofdtempel begint met het geluid van de Bron en wordt gevolgd door 24 korte composities die worden uitgevoerd door musici die als leerling zijn aangesloten bij de School van het Gouden Rozenkruis. Instrumenten: piano, fluit, klarinet, (alt)hobo, (alt)viool, en cello.

BELUISTER GEDEELTEN VAN CD VANUIT DE BRON

BESTEL CD VANUIT DE BRON

2 Terug naar de Bron 1 – Symposionreeks 5
In vier bijdragen wordt de verbinding gelegd tussen westerse wijsheids- en mysteriebronnen en de zoektocht van de mens naar een nieuwe levensbasis: Henk Spierenburg – De wortels van de kabbala: de kabbala van Philo van Alexandrië; Frans Smit – Het Tehuis Sancti Spiritus: de klassieke rozenkruisers van de 17e eeuw tot de moderne rozenkruisers van de 21ste eeuw; Jacob Slavenburg – Terug naar de Bron: Hermes Trismegistus en Rachel Ritman-Kleingeld – De gnostieke grondslagen van het christendom. Bij de zoektocht naar de ‘roots’ van het hedendaags esoterisch gedachtegoed komt men terecht bij de verbinding tussen westerse wijsheids- en mysteriebronnen en het verlangen van de mens naar een nieuwe levensbasis. Via de Kabbala, het Hermetisch gedachtegoed, de manifesten van de klassieke rozenkruisers, de Genesis-verhalen, zijn er verbindingslijnen te leggen naar één bron, te vinden in de mens zelf.

BESTEL TERUG NAAR DE BRON 1

3 Terug naar de Bron 2 – Valentinus, Inayat Khan en Hermes Trismegistus – Symposionreeks 8
Prof. Quispel sprak op dit symposion o.a. over Valentinus en zijn Evangelie der Waarheid, Prof. Witteveen over Inayat Khan en het universele soefisme en J.R. Ritman over het Corpus Hermeticum. Alle drie gingen zij “Terug naar de – gemeenschappelijke – Bron”, de Hermetische wijsheidsleer. Prof.Dr. G. Quispel, internationaal bekend om zijn onderzoek en publicaties op het gebied van Gnosis en de Hermetica, behandelt drie nieuw ontdekte evangeliën: het Evangelie der Waarheid, het Evangelie van Thomas en de Heliand, die alle drie getuigen van de ‘kosmische betekenis van de Christus’ en van ‘bewustwording als zin en doel van de wereldgeschiedenis’. Prof.Dr. H.J. Witteveen, inspirerende kracht achter de Soefibeweging in Nederland, laat opvallende overeenkomsten zien tussen het universeel soefisme van Inayat Khan en de Hermetische grondgedachte, de lichtende bron van oude wijsheid. “De ene waarheid komt tot de mens door de mystieke kennis, het zich openen voor dit innerlijke licht, en niet uit een logisch-wetenschappelijke, filosofische bron.”
In het verhaal van J.R. Ritman, stichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, staat 4500 jaar mensheidsgeschiedenis centraal, die “een ononderbroken voortzetting van de Egyptische oergnosis aantoont”. Hij schetst het drievoudige proces van verandering binnen de inwijdingsschool: naar lichaam, ziel en geest, en de drie velden van bewustwording, het geocentrische, het heliocentrische en het christocentrische.

LEES HET HOOFDSTUK OVER INAYAT KHAN

BESTEL TERUG NAAR DE BRON 2

4 Terug naar de Bron 3 – Bronnen van het innerlijke christendom – Symposionreeks 10
De 20ste eeuw is de geschiedenis ingegaan als de eeuw waarin mens toegang heeft gekregen tot de bronnen van de Gnosis. De in 1945 in Nag Hammadi tevoorschijn gekomen schat wordt een gnostieke bibliotheek genoemd. Er blijkt uit dat de hermetische geschriften, ook wel de Gnosis genoemd, niet alleen een christelijke signatuur hebben. Want de Gnosis is in elke cultuur, en in iedere tijd terug te vinden. Gnosis wil zeggen: innerlijke kennis, kennis van de grond van ons bestaan, van de relatie tussen mens, kosmos en God.
De Nag Hammadi-vondst bevatte onder andere het Thomas-evangelie, dat niet spreekt van de geboorte van Jezus, niet over kruisiging, niet over zonde, schuld en boete. De 114 Woorden van Jezus in dit vroegste evangelie plaatsen ons voor korte, kernachtige paradoxen, daar waar tijd en ruimte worden doorkruist door de golfslag van de eeuwigheid.
Ook De Verhandeling over de Opstanding ofwel De brief aan Rheginos, maakt deel uit van de Nag Hammadi-bibliotheek. Zij handelt over het mysterie van de Opstanding van de individuele mens, niet na de dood, maar tijdens het leven. Zij heeft vele parallellen met het eveneens aan Valentinus toegeschreven Evangelie der Waarheid en met het Evangelie van Filippus. De inhoud ervan plaatst ons voor de mogelijkheid en de noodzaak van terugkeer van onze werkelijke identiteit, het ware Zelf, tot haar oorsprong.

LEES MEER OVER TERUN NAAR DE BRON 3 – BRONNEN VAN HET INNERLIJKE CHRISTENDOM

BESTEL DE BRONNEN VAN HET INNERLIJKE CHRISTENDOM

5 CD Bronwel – piano improvisaties vanuit de Renova tempel
Twee CD’s met in totaal 53 piano-improvisaties uit de Renova tempel van het Gouden Rozenkruis in Bilthoven, uitgevoerd door Lex van den Brul, André Daemen, Hans van Dooremalen en Frans Spakman.

BELUISTER GEDEELTEN VAN BRONWEL

BESTEL BRONWEL