Het lichtkleed en de mysteriën van het lichtkleed – hoofdstuk 9 en 10 van het Evangelie van de Pistis Sophia

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

De in 2021 verschenen herziene uitgave van het Evangelie van de Pistis Sophia, gebaseerd op een nieuwe vertaling door John van den Berg, bevat een schat aan diepzinnige gnostieke wijsheid. Die wordt ontsloten in twee webinars en een nieuw negendelig online-programma dat werd opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief van Pentagram boekwinkel van 23 januari t/m 23 maart 2021. Op zondag 17 januari, 15.30 uur gaf John van den Berg een webinar waarin hij een introductie geeft op de Pistis Sophia, en op zondag 28 maart 15.30 uur volgt een afsluitend webinar.  Het eerste boek van de vier boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia bestaat uit 101 hoofdstukken. Hieronder volgt de integrale tekst van hoofdstuk 9 over het lichtkleed en hoofdstuk 10 over de mysteriën van het lichtkleed.

9 Het lichtkleed

Het geschiedde nu toen Jezus deze woorden tot zijn discipelen gesproken had, dat hij zijn redevoering vervolgde en tot hen sprak: ‘Zie, ik heb mijn kleed aangetrokken en alle macht is mij gegeven door het eerste mysterie. Nog een korte tijd en ik zal u het mysterie van het Al en het pleroma van het Al mededelen, en ik zal u van nu af aan niets verbergen, maar in de voltooiing zal ik u voltooien in het gehele pleroma en in de voleinding en in alle mysteriën – welke is de voleinding van alle voleindingen, het pleroma van alle pleroma’s en de gnosis van alle gnosis – welke zich in mijn kleed bevinden. Ik zal u alle mysteriën van het buitenste van het buitenste tot het binnenste van het binnenste mededelen. Luister toch, en ik vertel u alles wat mij is overkomen.’

10 De mysteriën van het lichtkleed

‘Het geschiedde nu toen de zon in het oosten was opgegaan, dat een grote lichtkracht naar beneden kwam, waarin mijn kleed was dat ik in het vierentwintigste mysterie had achtergelaten, zoals ik u zo-even gezegd heb. En ik vond een mysterie in mijn kleed, in de woorden van hen die van de hoogte zijn: zama zama õzza rachama õzai, hetgeen betekent: o, mysterie van buiten de wereld, vanwege hetwelk het Al bestaat – dit is de gehele uitgang en de gehele opgang – dat alle emanaties en al wat zich daarin bevindt heeft voortgebracht en waardoor alle mysteriën en al hun gebieden zijn ontstaan; kom tot ons, want wij zijn uw deelgenoten. Wij zijn geheel een met u, wij zijn een en dezelfde. 

U bent het eerste mysterie, dat van het begin af bestond in de Onuitsprekelijke alvorens het zich openbaarde, en de naam ervan zijn wij allen tezamen. Wij dan verwachten u bij de uiterste grens, dat wil zeggen, bij het laatste mysterie van binnen, dat zelf een deel van ons is. Nu hebben wij u uw kleed gezonden, dat u van het begin af toebehoorde en dat u aan de laatste grens, die het laatste mysterie van binnen is, had achtergelaten totdat de bestemde tijd volgens bevel van het eerste mysterie zou zijn vervuld. Zie, de tijd is vervuld. Trek het aan en kom tot ons. 

Dat wij u allen benaderen teneinde u met het eerste mysterie in zijn volle pracht, op diens eigen bevel, te bekleden, want het eerste mysterie, dat twee kleden bezit, heeft het ons gegeven om u ermee te bekleden – afgezien van het ene dat wij u gezonden hebben – want u bent ze waardig omdat u de eerste in ons midden bent en reeds vóór ons bestond. Daarom heeft het eerste mysterie u door ons het mysterie van zijn volle luister gezonden, bestaande uit twee kleden. In het eerste is de volle heerlijkheid van alle namen van alle mysteriën en van alle emanaties van de ordeningen van de ruimten van de Onuitsprekelijke. 

In het tweede kleed is de volle heerlijkheid van de naam van alle mysteriën en van alle emanaties die zich bevinden in de ordeningen van de twee ruimten van het eerste mysterie. En in het kleed dat wij u zojuist gezonden hebben, is de glans van de naam van het mysterie van de profeet, dat de eerste wet is, en de luister van het mysterie van de vijf ideeën en van het mysterie van de grote gezant van de Onuitsprekelijke, die het grote licht is, en van het mysterie van de vijf leiders die de vijf helpers zijn. 

Voorts bevindt zich in dat kleed de glans van de naam van het mysterie van alle ordeningen van de emanaties van de lichtschat en hun verlossers en de luister van het mysterie van de orden van de ordeningen, welke zijn de zeven amens en de zeven stemmen en de vijf bomen en de drie amens en de tweelingverlosser, het kind van het kind en het mysterie van de negen wachters aan de drie poorten van de schatkamer van het licht. Vervolgens bevindt zich in dit kleed de volle pracht van de namen van allen die zich aan de rechterzijde bevinden, en van al diegenen die zich in het midden bevinden.

En ook is daarin de gehele glans van de naam van de grote onzichtbare, de grote voorvader, en het mysterie van de drie drievoudig groten en het mysterie van hun gehele gebied, en het mysterie van al hun onzichtbaren en van al diegenen die zich in de dertiende eoon bevinden, en de naam van de twaalf eonen en van al hun archonten en van al hun aartsengelen en van al hun engelen en van allen die zich in de twaalf eonen bevinden, en het hele mysterie van de naam van allen die zich bevinden in de sfeer van het lot en in alle hemelen. Tevens het gehele mysterie van de naam van allen die zich in de sfeer bevinden en van hun firmamenten, en van allen die daarin zijn en van al hun gebieden. 

Zie, wij hebben u dit kleed gezonden – dat niemand van beneden het eerste gebod kende – want de heerlijkheid van zijn licht was erin verborgen, en de sferen en alle gebieden van het eerste gebod af hebben het niet gekend. Bekleed u snel met dit kleed en kom tot ons, want wij naderen u om u op bevel van het eerste mysterie uw beide kleden, welke reeds van de aanvang bij het eerste mysterie voor u bestonden, aan te trekken, totdat de tijd – vastgesteld door de Onuitsprekelijke – is volbracht. 

Zie, de tijd is nu volbracht. Kom nu snel tot ons, opdat wij ze u aantrekken totdat u uw dienst van de vervulling van het eerste mysterie hebt volbracht, welke door de Onuitsprekelijke is vastgesteld. Kom nu snel tot ons, opdat wij – gehoorzamende aan het bevel van het eerste mysterie – u ermee mogen bekleden. Want nog een korte tijd, een zeer korte tijd en u zult tot ons komen en de wereld verlaten. Kom nu spoedig opdat u uw gehele luister, dat is de luister van het eerste mysterie, zult ontvangen.’

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA