Jacob Böhme en de rozenkruisers revolutie – vijf boeken met een oog of ogen op de omslag – Embassy of the free mind

1 Oog in oog met Jacob Boehme – Rachel Ritman
De Duitse ziener en filosoof Jacob Böhme (1575-1624) is de schepper van een hoogst origineel gedachtegoed waarin het ontstaan en de werking van de schepping centraal staan. Als in een flits doorzag hij de krachten, wetmatigheden en drijfveren die kosmos en mens besturen, en door dit alles heen de goddelijke oorsprong zelf. Ook zag hij in alles de onbeschrijflijke eenheid, die niets buitensluit. De rest van zijn leven heeft hij geschreven om aan zijn vrienden en volgelingen uit te leggen wat hij in dit visioen en op andere momenten van innerlijk schouwen had waargenomen. Om de relatie tussen God en de natuur goed te beschrijven, bedient hij zich van een taal die rijk is aan beelden en veel nieuwe woorden bevat. In Oog in oog met Jacob Böhme belicht Rachel Ritman Jacob Böhmes ideeën en onderzoekt zij hoe ze zich verhouden tot die van andere denkers in zijn tijd, onder wie Spinoza, Robert Fludd en Jan Amos Comenius. 

LEES MEER OVER OOG IN OOG MET JACOB BÖHME

BESTEL OOG IN OOG MET JACOB BÖHME

2 Morgenrood in opgang – Jacob Böhme
Het lezen van Aurora of Morgenrood in opgang is een grote innerlijke vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer vaker zijn inzichten 180˚ zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’. Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke ‘Urtekst’, dat is het handschrift van Jacob Böhme zelf.

LEES MEER OVER MORGENROOD IN OPGANG

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG

3 Oog voor de wereld, De visionaire denker Jacob Böhme
De mystieke filosoof Jacob Böhme (1575-1624) geldt als één van de belangrijkste Duitse denkers. In vele opzichten doet de invloed van diens ideeën op literatuur, kunst, religie en filosofie zich nog tot op de dag van vandaag gelden. Zijn gedachtegoed heeft echter lange tijd niet de belangstelling gekregen die het verdiende. Honderd jaar na het begin van de protestantse Reformatie – aan de vooravond van de Dertigjarige Oorlog – wilde Böhme uitdrukking geven aan de behoefte aan een diepgaande spirituele en filosofische vernieuwing. In een reeks tentoonstellingen – in Dresden, Coventry, Amsterdam en Wroclaw – herdenken de Staatliche Kunstsammlungen Dresden deze onconventionele denker, wiens ideeën over de relatie tussen wetenschap en geloof, tussen mens en natuur, tussen man en vrouw heden ten dage actueler zijn dan ooit.

LEES MEER OVER OOG VOOR DE WERELD

BESTEL OOG VOOR DE WERELD

4 Theoscopia – Jacob Böhme
Dit traktaat is één van de laatste werken die Böhme (1575-1624) schreef. Boudewijn Koole maakte de eerste Nederlandse vertaling Theoscopia en schreef een toelichting bij, die in december 2019 in druk verscheen. Volgens Böhme is er niets anders dan God, Hij is het eenvoudigste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan het alleen zien, door ‘goddelijk’ te zijn.

LEES HET BEGIN VAN THEOSCOPIA

BESTEL THEOSCOPIA

5 De Rozenkruisers Revolutie – José Bouman, Cis van Heertum en Natalie Koch
Deze catalogus schetst de geschiedenis van de rozenkruisers en hun gedachtegoed aan de hand van originele bronnen die te zien zijn in de in de tentoonstelling De Rozenkruisers revolutie, traditie en vernieuwing in Embassy of the free mind. Daarnaast geven vijf auteurs hun visie op de doorwerking van de idealen in de antroposofie, de theosofie, de vrijmetselarij en de rozenkruisers-genootschappen van deze tijd.

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE

SUPPORT THE EMBASSY OF THE FREE MIND