De rozekruisers onthullen hun geheim – voordracht van Klaas-Jan Bakker en boek van AMORC

 

BESTEL ‘DE ROZENKRUISERS ONTHULLEN HUN GEHEIM’

Op 12 november 2009 werd het 75-jarig bestaan van de rozenkruisersorde AMORC gevierd met een symposium in het Kurhaus in Scheveningen. Het Rozenkruis als verbindend element kreeg daar inhoud via sprekers uit hermetische, soefi en antroposofische kringen, de vrijmetselarij en rozenkruisersbroederschappen. De bovenstaande podcast is een toespraak die op het genoemde symposium is gehouden Klaas-Jan Bakker, toenmalig grootmeester van de Nederlandse jurisdictie van AMORC. Daarin noemt hij ook het boek ‘De rozekruisers onthullen hun geheim’, waarvan hieronder een korte beschrijving, het voorwoord en de inhoudsopgave zijn weergegeven. Eerst volgt de tekst van het begin van de lezing zoals Klaas-Jan Bakker die heeft uitgesproken op het genoemde symposium.

‘Dames en heren, rozenkruisers wandelen graag op muziek. De muziek die u zojuist hoorde is van de hand van Erik Satie. Het zijn klanken die velen van u bekend in de oren zullen klinken. Erik Satie behoorde tot de rozenkruiserskringen en nam met andere kunstenaars zoals Claude Debussy, een schilder zoals Henri Martin en Jan Toorop deel aan de Salon Rose Croix in het Parijs van de jaren negentig van de negentiende eeuw werden georganiseerd. De Salon Rose Croix behoorde tot de activiteiten van de Ordre de la Rose Croix de Temple et du Graal. Satie gold als een officiële componist en iedere salon werd ceremonieel met muziek van zijn hand geopend. 

De AMORC heeft ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan Nederlandstalige gebieden besloten de traditie van de Salon Rose Croix voort te zetten met een tentoonstelling die de komende dagen in Noordwijkerhout zal plaatsvinden. Het leek me daarom passend, ook om een beetje reclame te maken, om vandaag mijn lezing met muziek van Satie te beginnen.’

Hoewel de Aloude Mystieke Orde van het Rozekruis (AMORC) veelal onbekend was bij het grote publiek en vaak beschouwd werd als een geheim genootschap, houdt ze een cultureel en spiritueel erfgoed in stand dat teruggaat tot de zeventiende eeuw. Zij is een niet-godsdienstige, niet-sektarische en apolitieke beweging die zonder enig onderscheid openstaat voor mannen en vrouwen. Om meer openheid over haar onderricht te bieden, heeft de Opperste Raad van de AMORC nu besloten fragmenten van haar leringen te publiceren. 

Voor het eerst kan men met de zeer diverse inhoud van het rozekruisersonderricht kennismaken en lezen wat de orde onderwijst over onderwerpen als materie, bewustzijn, leven, symbolen, filosofie, gezondheid, psychische verschijnselen, de ziel, wonderen, dromen, God, e.d. Thema’s uit de rozenkruiserstraditie zoals het leven van Jezus, de essenen, de tempeliers en andere esoterische en mystieke onderwerpen worden eveneens besproken.

In het laatste deel van het boek zijn documenten en symbolen opgenomen die de geschiedenis van de rozekruisers weergeven, vanaf haar oorsprong tot in onze tijd. Deze reis door de tijd bevestigt dat het rozenkruisersdenken, dat zijn oorsprong in een ver verleden heeft, actueel is en een boeiend perspectief op de toekomst biedt.

VOORWOORD

Waarom dit boek en waarom deze titel? Omdat wij, rozenkruisers, het ogenblik gekomen achten ons stilzwijgen te doorbreken en ons bij het publiek bekend te maken. 

Historisch gezien is de rozenkruisers orde in de zeventiende eeuw gesticht. Zij publiceerde toen de drie manifesten die bekend waren en zijn bij alle geschiedschrijvers van de esoterie: de Fama Fraternitatis, de Confessio Fraternitatis en de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, respectievelijk verschenen in 1614, 1615 en 1616. Enkele jaren later, in 1623, werden er via de orde mysterieuze affiches in Parijs aangeplakt waarop te lezen stond: ‘Wij, de vertegenwoordigers van het hoogste college van de broeders van het Rozenkruis, verblijven zichtbaar en onzichtbaar in deze stad …’ Sindsdien heeft de orde steeds de nieuwsgierigheid gewekt van degenen die van haar bestaan afwisten. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren er al meer dan tweehonderd boeken over verschenen. 

In de voorbije eeuwen was de rozenkruisers orde onder de grootste geheimhouding werkzaam, een noodzaak om haar leden tegen godsdienstige en politiek vervolging te beschermen. Vanaf het begin vna de twintigste eeuw is de Aloude Mystieke Orde van het rozenkruis (AMORC) eerder een onopvallende organisatie die haar bestaan niet verbergt. Toch blijkt dat er nog steeds misvattingen zijn en dat ze beschouwd wordt als een geheim genootschap. Het is ook goed om te weten dat de woorden ’rozekruis’ en ‘rozenkruisers’ niet beschermd zijn, zodat ze mogelijk ook worden gebruikt door andere bewegingen.

De AMORC is een filosofische, niet-godsdienstige, niet-sektarische en apolitieke beweging. Ze staat open voor mannen en vrouwen, zonder onderscheid naar ras, godsdienst of sociale klasse, en haar devies is: ‘de grootst mogelijke verdraagzaamheid in de meest strikte onafhankelijkheid’. Ze is over de hele wereld verspreid en oefent haar activiteiten uit in de volgende taalgebieden ofwel jurisdicties: de Duitse, Kroatische, Engelse, Spaanse, Franse, Italiaanse, Japanse, Griekse, Nederlandse, Portugese, Finse, Hongaarse, Poolse, Russische, Scandinavische, Slowaakse en Tsjechische jurisdictie. De orde is dus een internationale broederschap en al haar leden volgen hetzelfde onderricht. Elke jurisdictie wordt geleid door een in zijn functie gekozen grootmeester. Alle grootmeesters vormen tezamen de ‘opperste raad’ van de AMORC.

In de overtuiging dat wij op het begrip en de steun van alle leden van de orde kunnen rekenen, hebben wij besloten gedeeltelijk inzicht te geven in ons kostbaarste goed, ons onderricht. Bij wijze van uitzondering kunt u hier dus uitgebreide fragmenten lezen uit de monografieën (verhandelingen) zoals die elke maand naar de leden worden verzonden. Deze beslissing is niet alleen genomen ter wille van de openheid, maar ook om te laten zien dat de rozenkruisersfilosofie zeer diepgaand is en het waard is dat eventuele belangstellenden er kennis van nemen. 

In deze onrustige tijd zijn veel mensen op zoek naar humanisme en spiritualiteit, ofwel uit een diepe overtuiging ofwel omdat ze het individualisme en materialisme, die in veel van de huidige samenlevingen de boventoon voeren, afwijzen. Buiten de ‘officiële’ godsdiensten en de nieuwe religieuze bewegingen bestaan er enkele traditionele organisaties die zich altijd al hebben gewijd aan het doorgeven van hun spiritueel en cultureel erfgoed. De orde van het Rozenkruis maakt daar deel van uit, maar ze is weinig of niet bekend bij het grote publiek. Daar geheimhouding niet meer vereist is en terughoudendheid soms een bron van verwarring is, hebben wij het nodig geacht onze poorten gedeeltelijk te openen. 

Als is het rozenkruisersonderricht op zich niet geheim, dit neemt niet weg dat het in beginsel is voorbehouden aan de leden van de AMORC en vertrouwelijk aan hen wordt doorgegeven. De reden hiervoor is dat wij uit ervaring weten dat niet iedereen, al is hij of zij gelovig, godsdienstig of spiritueel geïnteresseerd, er klaar voor is kennis te bestuderen, te begrijpen en te integreren die buiten platgetreden paden gaat en buiten de orthodoxie ligt. In die zin richt de rozekruisersfilosofie zich vóór alles tot de open en onbevooroordeelde geest die vrij is van elke dogmatiek en die zich tot deze denkwijze aangetrokken voelt. 

Bij het lezen van dit boek kan iedereen zich dus een idee vormen over het gedachtegoed zoals de AMORC het sinds haar oprichting in stand heeft gehouden en doorgegeven. Wij hopen hierdoor elke misverstand op te heffen en te kunnen laten zien dat de rozenkruisers van tegenwoordig, net als hun broeders en zusters uit het verleden, geen ander doel hebben dan hun ideaal delen met iedereen die op zoek is naar kennis en wijsheid. 

Tot slot wensen wij u, volgens een traditie die de leden van de orde zeer dierbaar is, ‘diepe vrede’ toe. 

De vertegenwoordigers van de opperste raad R + C.    

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Het geschreven onderricht

 1. Eerste graad: Over de materie
 2. Tweede graad: Over het bewustzijn
 3. Derde graad: Over het leven
 4. Vierde graad: Over symbolen
 5. Vijfde graad: Over filosofie
 6. Zesde graad: Over gezondheid
 7. Zevende graad: Over het psychisch lichaam
 8. Achtste graad: Over de ziel
 9. Negende graad: Over wonderen
 10. Tiende graad: Over Jezus
 11. Elfde graad: Over de tempeliers
 12. Twaalfde graad: Over evolutie

Manifest: De alchemie van onze dromen
Manifest: Sterrenkunde en mystiek

Mondeling onderricht

 • Logeverhandeling: De symboliek van de vier principes
 • Logeverhandeling: Goed en kwaad
 • Logeverhandeling: De zoektocht naar geluk
 • Logeverhandeling: Het begrip God

De ‘Rose-Croix University International’

 • Sectie geneeskunde: Emoties en stress
 • Sectie egyptologie: Het Egyptische monotheïsme
 • Sectie natuurkunde: Van de ‘big bang’ tot de mens

Documenten en symbolen

BESTEL ‘DE ROZENKRUISERS ONTHULLEN HUN GEHEIM’