Kerstmagie of Christustover: de stralende sterrentover van de nieuw geboren Christus in de mens

Het kerstgebeuren is voor de esotericus niet slechts een herinnering aan een historisch feit, zoals dat in het geheugen van de natuur staat opgetekend,  maar ook het mystieke kerstwonder dat indaalt in ons hart, waar de kerstroos van reinheid, schoonheid en liefde staat te stralen en te geuren in sprakeloze heerlijkheid.

Er is niet slechts die herdenking van een jaarlijkse terugkeer van de planeetgeest Christus, welke terugkeer in de kerstnacht zijn culminatiepunt bereikt, maar de esotericus speurt eveneens in het wijde universum, in alle kosmische gebieden, een ontzaggelijke krachtsopenbaring, die het wijde heelal doortrekt en de glorie van het Absolute vertolkt.

Maar aan al deze visies en aan al die mogelijke belevingen heeft u tenslotte niets indien u niet kunt komen tot Kerstmagie. Het is niet zo moeilijk om een mystieke kerstzegen of een kerstpreek te begrijpen. En die andere kerstaspecten te realiseren is evenmin een bezwaar voor de gemiddelde mens.

Alle kosmische ontwikkelingen ontdekt u met uw hoofd, met uw verstand, met uw hersens. U denkt het na en u ontdekt. Maar onze taak is het, u los te scheuren van uw kerstfeest. Het heeft niets te betekenen tenzij u komen wilt tot Kerstmagie.

Wat is dat dan – Kerstmagie? Het is in de eerste plaats zelfverwerkelijking – en in de eerste plaats daad – en in de eerste plaats handeling en in de eerste plaats verwezenlijking. Wat is Kerstmagie?

Er zal een tijd komen in uw ontwikkeling dat u ontdekt wat het betekent MENS te zijn. De mens draagt in zich als motorische kracht een drang om thuis te komen. Er zal een tijd komen in uw ontwikkeling dat u ontdekt hoe uw waarlijk mens zijn, het meest essentiële van uw wezen, die aanzichten heeft.

U bezit een tomeloze wil – u bezit de volstrekte wijsheid – en een volledige scheppingsmogelijkheid; u bent alles in één – en dat alles wordt gedragen door de waarachtige universele liefde – liefde niet begrensd – maar uitgaande tot alle leven.

Er zal tenslotte een tijd komen in uw ontwikkeling dat u het doel van dat alles ontdekt, een volstrekte afspiegeling van de volmaakte gedachte, welke als ding bestaat in het hogere gebied. Een wereld waarin de volstrekte mens kan, zal, moet wonen.

Het einddoel van alle dingen is niet ver hier vandaan. Het is hier. Uw thuiskomst waarnaar u uitziet in uw martelende eenzaamheid, ze moet worden verwezenlijkt hier – uw huis – dat huis moet u zelf bouwen.

We zien allen uit naar het gene zijde, en u denkt heel wat na over inwijding – maar gene zijde is de keerzijde van dezelfde waarde en inwijding is niet mogelijk dan na doorleiding. De mens heeft  in zich alle mogelijkheden tot het volstrekte bereiken. Als u dat beseft kunt u verder komen en Kerstmagie realiseren.

Wat is Kerstmagie? Het is verwezenlijking van al die hogere vermogens. Wat is Kerstmagie? Het is de daad heffen als kracht; het is de borst openrijten, opdat de vogel phoenix – de vuurvogel – zich zal kunnen laven aan uw hartebloed.

Maar wat is dan toch Kerstmagie? Het is het verbreken van alle lagere banden – “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij is mij niet waardig” spreekt de godmens in ons.  “Ge zult uw waarlijk mens zijn liever hebben dan de Mammon”, spreekt de God in u. “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen de God in u doen ontdekken”, spreekt het waarlijk menselijke in ons.

Het is het positieve stelling nemen in deze gebroken wereld volgens de waarlijk hogere beginselen van de innerlijke stem . “Gaat heen, verkoopt al wat gij hebt en volg Mij” spreekt deze stem.
Het is de volstrekte rust – “het zal u aan geen ding ontbreken”, spreekt de God in ons. Het is een zich ten opzichte van alles volkomen zuiver stellen door volstrekte handeling. “Overwin het kwade door het goede”. Het is een alle franje, alle schijn-gewichtigheid overboord werpen. “Zalig zijn de oprechten van gemoed – want zij zullen God zien. Het is de volstrekte maar dan ook volstrekte daad, want op deze petra, op deze rots, wordt de waarachtige kerstzegen gebouwd.

Is dat nu een kerstartikel? Ja, dat is een kerstartikel! Want als wij deze daad intillen in ons wezen, dan worden innerlijke krachten vrijgemaakt, dan ontwaakt de koning in ons. Dan wordt de innerlijke Christus geboren, dan ontvangt de innerlijk toebereide mens, de zich voor het wezen van de daad openstellende mens, dan ontvangt Maria, het kind Jezus.

En nu, als die Jezus, dat meesteraanzicht van de mens in Judea geboren is, dan komen de wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en zij vragen: “Waar is de pasgeboren koning? Want wij hebben zijn ster gezien in het Oosten.”

“En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden ging hun voor en als zij de plaats bereikt had waar het kind zich bevond bleef zij staan. Als zij nu de ster zagen verblijdden zij zich in zeer grote mate”.

De ster is het symbool van de verwerkelijking – het is het bereiken. Wanneer de innerlijke Christus geboren is in ons wezen, dan staat de ster stil boven de geboortegrot. De ster is het verheerlijkte etherische voertuig, het zielelichaam. De ster is het symbool van de continuïteit tussen macro- en microkosmos.

Er is een vertaling van het woord magie in “toverij”. Kerstmagie- Christustover! De stralende sterrentover van de nieuwgeboren Christus. Als u zo uw Kerstfeest beleven kunt in daad en in waarheid, dan is er geen sprake meer van een tijdelijke banale beleving zonder enige werkelijkheid, maar dan hebt u gegrepen het eeuwige kerstfeest dat u dagelijks vieren zult. Uw gehele leven is een stralend licht, want de mystieke ster licht u voor in het nadir van stoffelijkheid.

Nu klinken nog de kerstzangen op de oude wijzen, maar spoedig zal de tijd aanbreken dat alle kerstleugen zal verstommen in het graf van de eigen onwaarachtigheid. De idee, de bevrijdende idee, heeft een taak te vervullen in deze wereld en zij zal haar vervullen.

Wijde sterrenglanzen gaan ons voor. En zij blijven staan boven de grot, boven de stal, hier in deze wereld, en deze glanzen steken ons aan om hier onze taak te vervullen. Wij moeten elkaar opwekken tot een geestelijk reveil. Laat ons breken met het oude, om op te waken in het nieuwe.

Kerstfeest – goed, Kerstvreugde – heerlijk, doch als uitingen van Kerstmagie – van de Christustover. Moge deze tover u aansteken tot een lichtheraut in deze wereld.

Bron: Tijdschrift Het Rozenkruis,  december 1935