De adem des levens – hoofdstuk 6 uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VOOR € 7,50

BESTEL DE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt de tekst van het zesde hoofdstuk getiteld ‘De adem des levens’. 

In de moderne Geestesschool streeft u als waarachtige leerling naar volmaking, naar heiligmaking. U streeft ernaar aan de vale oorden van de dood te ontstijgen en op te gaan in het nieuwe veld van leven, na een offerande van alles wat tot de natuur des doods behoort. Wie op dit pad van heiligmaking wandelt, komt volkomen vrij van angst en zorg en ontstijgt aan de greep der natuureonen. Zo een wandelt in het licht, gelijk Hij in het licht is, en verheft zich boven de dingen des doods.

Hoe kan men zulks bereiken? Door het bewaren van de volkomen adem van de Gnosis. Alleen wie de weg gaat van het rozenpad, komt in binding met de adem des levens, met de goddelijke astrale krachten van de Gnosis. Eerst wordt via de roos des harten het sternum ontvankelijk gemaakt voor de nieuwe ademhaling en op het psychologische moment zal ook het magnetische stelsel in het hoofd gaan ademen in de natuur des eeuwigen levens. Procesmatig en tevens harmonisch zal deze verandering zich in de leerling kunnen voltrekken.

U weet waarschijnlijk wel dat de menselijke ziel vijf aanzichten heeft, vijf toestanden kent, vijf fluïden bezit. In overeenstemming daarmee is nu ook de vijfvoudige universele Gnosis. Elke trede van dit vijfvoudige heiligingssysteem voorziet namelijk in de reiniging en verandering van een der zielefluïden, en elke trede heeft voorts haar invloed in alle andere zielefluïden om ze gereed te maken voor de hun eigen ontwikkeling.

Het bloed is de basis; de bloedsverandering maakt open; daarom is de weg van het inzicht bloedspurificerend. Daarop volgt het hormoonfluïde dat nauwgezet het bloedsveranderingsproces volgt; en als een zucht glijdt het heilbegeren door het gehele wezen. Zo wordt het slangenvuur toebereid, de directe ik-neiging tot zelfovergave siddert door het bloed, opwellend uit de bron der plexus sacralis; en hoe kan het anders dan dat nu het gehele zenuwfluïde tot nieuwe handeling drijft, tot nieuwe levenshouding, tot het volgen van de paden Gods; zodat ten vijfde en tenslotte, het zevenvoudige astrale bewustzijnsfluïde verandert en aldus de wedergeboorte van de ziel tot een feit maakt.

Wie het geschonken is uit deze adem Gods te leven, weet dat er maar één oplossing is: terugkeer tot de oorsprong, terugkeer tot Tao, of de weg des hemels. Zelfovergave aan het ene Koninkrijk, dát is de weg des hemels. Als u steeds maar druk doende bent met de hele inzet van uw dialectische natuur in deze natuur, houdt, het spreekt toch vanzelf, de dialectische natuur u in beweging. Het is de weg der mensen. Doen en tóch geremd worden, het is de natuurgebonden mensheidsgang. Ja, voorwaar, de weg des hemels en de weg der mensen, zij liggen zeer ver uiteen. Daarom moeten zij duidelijk van elkaar worden onderscheiden.

Tracht, broeders en zusters, iedere dag de onmetelijke kloof die er ligt tussen uw eigen onrustige bestaanssfeer en de rust van het volk Gods, dat zijn weg reeds in transfiguristische banen heeft geleid, klaar en helder voor u te zien. Aan de waarheid hiervan behoeven wij niet te twijfelen, want van mensheidsperiode tot mensheidsperiode wordt ons van dit weidse gloriëren verteld. Het is Tao, dat alle dingen draagt en overspant. Het is de weg des hemels, die u boven de dingen van alledag doet uitstijgen.

De weg der mensen, de levensgang van alledag, houdt u in slaafs beweeg. U weet dat zelf maar al te goed. Zie daarom het verschil in leven in een zeer scherp licht, en stel dan in uzelf vast op welke wijze u daartegenover staat en wat u van het gnostieke leven verwijderd houdt. Als u dat nu in uzelf tot klaarheid brengt, zo, dat u het zeer goed weet, dan kunt u toch het besluit nemen met kracht, met innerlijke overtuiging en heilbegerend het pad van regeneratie te bewandelen? Eerst dan is het u geschonken uit de adem Gods te leven.

U weet: alles in deze natuur heeft vorm, klank en kleur: het is de natuur der veelvormigheid. Het is de tijdruimtelijke natuur, waarin het steeds weer ‘andere’ zich ook in het steeds weer ‘hetzelfde’ openbaart.Geentijdruimtelijkwezenkanvolkomenzijnalseenander tijdruimtelijk wezen. Beide wezenheden, beiden elkaar wellicht volkomen imiterend, zijn toch van elkaar gescheiden, zijn toch volkomen wederzijds eenzaam, autonoom en dus: absoluut vreemd voor elkaar. Zij zijn slechts waarneembaar, zij zijn verschijnselen, zij zijn dingen.

In het nieuwe veld van leven stijgt de volmaakte mens volkomen uit boven vorm en verandering, boven alle aanzichten en verschijnselen der tijdruimtelijke orde. Wie ingaat in de volkomen adem des levens, wie daaraan deel krijgt – en er zijn Gode zij dank vele leerlingen die daaraan deel hebben – gaat binnen in het proces van verandering. Wie in dit proces staat, komt steeds meer vrij van de begrenzingen, beperkingen en verschijnselen der tijdruimtelijke vormwereld, en uiteindelijk zal niets hem meer weerstaan. Hij zal de hem toegekende plaats kunnen innemen.

Wie ademt in de volkomen adem van de vijfvoudige universele Gnosis en zijn rozenpad gaat, zal zijn natuur herleiden tot de oorspronkelijke samenhang met de Gnosis. Voor wie het rozenpad gaat, is het daarom onmogelijk dat iets anders zijn wezen zou kunnen beroeren.

Wij stellen zonder enige speculatie vast: de adem des levens komt over iedere kandidaat voor het nieuwe leven die zijn wezen opent voor het licht, de kracht en de genade van de Gnosis. Hierdoor wordt hij dermate geabsorbeerd dat alle teistering, angst en beperking hem niet meer deren, waardoor hij ze te boven komt. De waarachtige leerling van de gnostieke Geestesschool gaat binnen in de rust van de ziel. Wie het pad gaat, komt vrij, voor eeuwig.

INHOUD VAN ‘ZEVEN STEMMEN SPREKEN’

Woord vooraf

 1. Het zevenvoudige bewijs van broeder- en zusterschap
 2. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie
 3. De stem van de School en de stem van de ziel
 4. Jesus mihi omnia
 5. Chrestos – de zielegeboorte, Christos – de overwinning van de ziel
 6. De adem des levens
 7. De Trigonum Igneum
 8. De stralingswerkzaamheid van de School der jonge Gnosis
 9. De zeven genezende zielestromen
 10. De levende tempel
 11. De drie universele lichamen
 12. De ene bron van het leven
 13. De astrale levensatmosfeer
 14. Geloof – hoop – liefde
 15. De verborgen omgang met God
 16. Geopenbaarde waarheid
 17. De glutenfactor van de persoonlijkheid
 18. Het lezen van de Rota
 19. Het oprichten van de tafel
 20. De tien sefiroth
 21. Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi
 22. Het prototype der nieuwe zieleopenbaring

Bron: Zeven stemmen spreken van Catharose de Petri, Rozenserie 3

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00