Karl von Eckartshausen over onderricht in de goddelijke magie, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘Goddelijke magie’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

Reinheid van het gemoed en het lichaam, goede zeden en een vrome levenshouding zijn de voortreffelijkste en noodzakelijkste vereisten voor een mens die tot de godde­lijke magie wil opstijgen. Het hart moet bevrijd zijn van het bewustzijn van boze daden en zich verre houden van alle hartstochtelijke. neigingen.

De geest moet juist en scherp denken en het lichaam moet vrij zijn van ziekten, verminkingen en andere gebre­ken. Alles wat de dierlijke natuur nadert en aan het vlees hangt, belemmert de geest in zijn ontvankelijkheid voor het licht van boven. De vreugde en de rust van de ziel mag niet worden verstoord door lage dingen, want alleen in de blijmoedige en rustige ziel zal zich de godheid kunnen weerspiegelen. Voortdurende reiniging en loutering van het gemoed – opdat dit zijn oorspronkelijke reinheid zal herkrijgen – is het streven van de zoeker naar innerlijke wijsheid.

Religie en wijsheid zijn met elkaar verbonden; geen van beide kan zonder de andere bestaan, zoals het geloof niet kan bestaan zonder de werken. Onder wijsheid verstaan wij de goddelijke verlichting. Wijs is hij, van wiens. innerlijk het goddelijke licht bezit heeft genomen. Om evenwel ontvan­kelijk te worden voor de inwerking van het licht, dient men zich los te scheuren van alle aardse, vleselijke en uiterlijke zorgen. Een onrein oog kan het licht niet verdra­gen en een verduisterd verstand kan het goddelijke niet vatten.

Deze voorbereiding en dit losscheuren geschiedt echter niet ineens, maar trapsgewijs. Zo kan ook geen nieuw-ingewijde ineens doordringen tot de geheimen der natuur en alles begrijpen; de ziel moet daaraan allengs gewend raken, totdat het verstand geschikt geworden is voor het goddelij­ke licht en voor de innerlijke verlichting.

Deze verlichting voltrekt zich niet met behulp van studie, niet door het geheugen, ook niet door bewijzen, noch door de tijd, maar plotseling, in een oogwenk, zodra de ziel rein geworden is en in staat het licht aan te trekken.

De loutering van de ziel is het voornaamste. Zij ge­schiedt door innerlijke en uiterlijke reiniging, door boete, onthouding, verbetering, gebed en door de heilige gebrui­ken.

Het voornaamste is de leer der reiniging. Deze richt zich op het streven, de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Wij streven ernaar, in denken, woorden en werken gelijk te worden aan de Christus, teneinde één met hem te worden en dóór hem, met zijn Vader, die in de hemel· is. Hiertoe kiezen wij hem tot voorbeeld en streven ernaar, ons verstand en onze wil, door voortdurende overdenking van zijn leer en zijn wandel, te verhogen en te veredelen. En zo trachten wij onszelf als het ware als wijnranken in hem te planten, opdat zijn gehele wezen in ons moge werken en wij delen van zijn goddelijke lichaam zullen worden.

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

Het zoutverbond van God met de mens

 • Inleiding
 • Het zoutverbond van God met de mens
 • Het karakter Gods in het zoutverbond der natuur
 • Het mysterie der regeneratie
 • De drievuldigheid in alles
 • Het gemoed
 • Over de schepping
 • Over de ether
 • Over de uiterlijke en de innerlijke verheerlijking
 • Over het etherische wezen als vorm van de geest
 • Over de wil
 • Over de gevallen mens
 • Het voortreffelijkste van de priesterlijke wetenschap
 • Over de voornaamste kennis in de natuur
 • Over het antagonisme in de natuur
 • Over de kracht en manifestatie van kracht
 • Onderricht in de goddelijke magie
 • Regeneratie
 • Over de vereniging van de mens met God
 • De genade
 • Het mysterie van de ark des verbonds
 • Het heilige avondmaal
 • Brood en wijn
 • Het geheim van Gods beeltenis
 • Het sensorium waardoor God zich openbaart
 • De zalving

Het mysterie der verlossing als grondslag van de religie

Deel 1

 • Inleiding
 • De ellende van de mens kan opgeheven worden
 • Werkelijke middelen ter genezing van de vergankelijkheid der mensheid
 • Het wezen en de heerlijkheid Gods

Deel 2

 • Het mysterie van de val van de eerste mens
 • Over de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens
 • De derde Adam
 • Mysterium Crucis in Naturae Rerum
 • Jezus, de grote hervormer van de gehele natuur

Fragmenten uit de oudste school der wijsheid, of Sophon, onderwezen door Cloas, priester der natuur

De eerste lentedag

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN