Karl von Eckartshausen over de genade, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘De genade’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

De genade van de Heer deelt zich op tweevoudige wijze mede: door de rede of het verstand en door het hart; want de genadegaven zijn of onderwijzingen die het verstand benaderen, of gevoelens die het hart toebehoren. De eerste wijze, die het verstand benadert, wordt “verlichting” genoemd; de tweede, die zich tot het hart richt noemt men “het vernemen van de innerlijke stem”: de genade verlicht het verstand en spreekt tot het hart. De genade van het geestelijke kan niet anders inwerken dan door beweegredenen; deze verschaffen hetzij hoger inzicht, door verlichting van het verstand, hetzij een meer verheven gevoelen, door in-spreking in het hart.

Zo leidt de eeuwige Logos hét verstand en het hart; hij die volkomen wijsheid en liefde is, om ons door verlichting naar wijsheid en door gevoelen naar liefde te leiden, dat wil zeggen: ons verstand en onze wil met de zijne te verenigen, opdat hij in ons en wij in hem kunnen leven.
De causa meritoria  (de oorzaak van de genade, degene aan wie wij de genade te danken hebben) der genade, waardoor de stralen der wijsheid ons opnieuw verlichten en waardoor de vlam der liefde ons opnieuw kan verwarmen, is Christus. Hij is de middelaar, door wie wij kunnen meedelen in de wijsheid die van boven is, en in de liefde, want hij bezit de goddelijke en menselijke natuur tegelijkertijd: zijn goddelijk­heid verbindt hem met God en zijn menselijkheid met de mens; zo kan alleen hij de mens in het goddelijke doen delen en het menselijke vergoddelijken. Deze waarheid wordt ons door de natuur verkondigd.

De natuurkracht is het streven naar gelijkvormigheid; het resultaat van dit streven is de volmaaktheid van alle dingen.

Zo is eveneens het streven van de geestelijke natuur een streven naar gelijkvormigheid, naar de hoogste morele volmaaktheid als resultaat van dit streven: de volkomenste vereniging van ons verstand en onze wil met het goddelijke verstand en met de goddelijke wil. Het goddelijke verstand is wijsheid, de goddelijke wil is liefde.

Christus, gezien als de kracht die het onvolmaakte tot volmaaktheid leidt, is de verlosser der wereld, want de oorzaak van al onze ellende is onkunde en zelfzucht, of on-wijsheid en niet-liefde. Het doel der verlossing is dus ons wijs en liefderijk te maken, dat is: Gode gelijkend.

INHOUDSOPGAVE VAN DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Ten geleide

Het zoutverbond van God met de mens

 • Inleiding
 • Het zoutverbond van God met de mens
 • Het karakter Gods in het zoutverbond der natuur
 • Het mysterie der regeneratie
 • De drievuldigheid in alles
 • Het gemoed
 • Over de schepping
 • Over de ether
 • Over de uiterlijke en de innerlijke verheerlijking
 • Over het etherische wezen als vorm van de geest
 • Over de wil
 • Over de gevallen mens
 • Het voortreffelijkste van de priesterlijke wetenschap
 • Over de voornaamste kennis in de natuur
 • Over het antagonisme in de natuur
 • Over de kracht en manifestatie van kracht
 • Onderricht in de goddelijke magie
 • Regeneratie
 • Over de vereniging van de mens met God
 • De genade
 • Het mysterie van de ark des verbonds
 • Het heilige avondmaal
 • Brood en wijn
 • Het geheim van Gods beeltenis
 • Het sensorium waardoor God zich openbaart
 • De zalving

Het mysterie der verlossing als grondslag van de religie

Deel 1

 • Inleiding
 • De ellende van de mens kan opgeheven worden
 • Werkelijke middelen ter genezing van de vergankelijkheid der mensheid
 • Het wezen en de heerlijkheid Gods

Deel 2

 • Het mysterie van de val van de eerste mens
 • Over de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens
 • De derde Adam
 • Mysterium Crucis in Naturae Rerum
 • Jezus, de grote hervormer van de gehele natuur

Fragmenten uit de oudste school der wijsheid, of Sophon, onderwezen door Cloas, priester der natuur

De eerste lentedag

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN