Karl von Eckartshausen over de ether, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’ – blijvend in prijs verlaagd

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE VAN € 17,00 VOOR € 7,50

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘Over de ether’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

In de natuur is de ether een bestaande wezenheid, het innerlijke lichtprincipe, het wezenlijke buiten God, het orgaan, waardoor God werkt of, zoals Newton het noem­de, het sensorium Gods. In Christus, als de volkomenste mens, was dit met vlees beklede sensorium ontwikkeld. Hij was dus een etherisch mens of, met andere woorden, een godmens. Hij kwam tot de wereld om de mensen te verlossen, hetgeen betekent: van zintuiglijke, met een broze, vergankelijke materie beklede mensen, etherische of god­ mensen te maken.

Het etherische wezen in ons is het gemoed. Dit wordt omsloten door de korst der zintuiglijkheid, waardoor zijn kracht niet in ons kan doorwerken. Deze afgeslotenheid is het gevolg van de erfzonde, de macht van de zintuiglijke materie over de etherische, goddelijke vorm.

Het was het doel van de zending van Jezus, de etherisch­ goddelijke vorm in ons opnieuw te ontwikkelen; want door de ontwikkeling van dit etherische wezen in ons treedt de mens weer in zijn voorrechten en wordt hij verlost uit de banden der zintuiglijkheid, door welke de satan op hem inwerkt.

In de ontwikkeling van dit etherische wezen – dat de vorm, het voertuig, van de Heilige Geest is, daar zonder vorm de geest zich niét kan meedelen – ligt het geheim besloten van regeneratie, de wedergeboorte uit God, die de mens nooit zou hebben kunnen verkrijgen indien het goddelijke woord zich niet zou hebben vermenselijkt en hij door de ondergane dood en bloedstorting dit tincturale wezen door zijn lichamelijkheid niet opnieuw in de natuur zou hebben ingeënt.

De sterfelijke en vergankelijke mens voedt zich met sterfelijke en vergankelijke spijzen en kan zich daardoor hier op aarde slechts enige tijd handhaven. Tot zijn vervol­making en ware instandhouding heeft hij de onsterfelijke spijze nodig, dat is: de etherische substantie, het lichtli­chaam van Jezus Christus, het redelijke en actieve wezen der natuur, dat door de Schrift Wijsheid wordt genoemd (la force active et intelligente), door de joden de Messias en door de oude wijzen de Sophia.

Dit met de goddelijke Logos verenigde, alles waarlijk regenererende wezen is de verheerlijkte lichamelijkheid van Jezus Christus, die de gehele natuur doorstroomt, alle krachten ontwikkelt en tot vervolmaking voert, die overal tegenwoordig is en het goede bewerkt:

 • in de geest als wijsheid en verstand,
 • in het hart als liefde en genade,
 • in het fysieke als een alles werkelijk regenererend wezen, dat zich als licht en warmte doet gevoelen.

Deze substantie wordt in de geest van de mens aangetrok­ken door het geloof aan Jezus en bewerkt in ons de weder­geboorte van de rede, waardoor wij alles vanuit een geheel ander gezichtspunt gaan beschouwen. Deze inwerking van de goddelijke Logos op de geest van de mens noemen wij ‘verlichting’.

De werking van diezelfde substantie op het hart, dat haar aantrekt door liefde, bewerkt in ons de wedergeboor­te van het hart, de verandering van de wil, de onderwerping van de zintuiglijkheid aan de gebiedende wetten van de wijsheid Gods, waardoor zich de geestelijke en morele of zieleregeneratie van oudsher heeft voltrokken.

INHOUDSOPGAVE VAN DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Ten geleide

Het zoutverbond van God met de mens

 • Inleiding
 • Het zoutverbond van God met de mens
 • Het karakter Gods in het zoutverbond der natuur
 • Het mysterie der regeneratie
 • De drievuldigheid in alles
 • Het gemoed
 • Over de schepping
 • Over de ether
 • Over de uiterlijke en de innerlijke verheerlijking
 • Over het etherische wezen als vorm van de geest
 • Over de wil
 • Over de gevallen mens
 • Het voortreffelijkste van de priesterlijke wetenschap
 • Over de voornaamste kennis in de natuur
 • Over het antagonisme in de natuur
 • Over de kracht en manifestatie van kracht
 • Onderricht in de goddelijke magie
 • Regeneratie
 • Over de vereniging van de mens met God
 • De genade
 • Het mysterie van de ark des verbonds
 • Het heilige avondmaal
 • Brood en wijn
 • Het geheim van Gods beeltenis
 • Het sensorium waardoor God zich openbaart
 • Ze zalving

Het mysterie der verlossing als grondslag van de religie

Deel 1

 • Inleiding
 • De ellende van de mens kan opgeheven worden
 • Werkelijke middelen ter genezing van de vergankelijkheid der mensheid
 • Het wezen en de heerlijkheid Gods

Deel 2

 • Het mysterie van de val van de eerste mens
 • Over de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens
 • De derde Adam
 • Mysterium Crucis in Naturae Rerum
 • Jezus, de grote hervormer van de gehele natuur

Fragmenten uit de oudste school der wijsheid, of Sophon, onderwezen door Cloas, priester der natuur

De eerste lentedag

Bron: Mysteriën der ware religie, Karl von Eckartshausen

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE VAN € 17,00 VOOR € 7,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN