Drie webinars ‘katharen en gnosis’ – maandagavond 25 april, 16 mei en 30 mei 2022

KATHAREN WEBINAR 1KATHAREN WEBINAR 2KATHAREN WEBINAR 3

De cursus Volg de kathaarse voetstappen van het Gouden Rozenkruis werd in het voorjaar van 2022 gegeven in 15 plaatsen. Tevens werden er drie webinars gehouden die terug te kijken zijn via de bovenstaande links. Hieronder volgt de inleiding uit de cursusmap. 

INLEIDING UIT DE CURSUSMAP

Zo’n acht eeuwen geleden bloeide het katharisme (katharos betekent ‘rein, zuiver’) in Zuid-Frankrijk en in grote delen van Europa. ‘Goede christenen’ noemden de katharen zichzelf en ze waren verenigd in hun ‘kerk van liefde’. De term kathaar werd hun pas eeuwen later van buitenaf toebedeeld. Deze zuivere, spirituele beweging was geënt op de wortels van het oerchristendom en de tradities van de gnosis. God is Liefde: het zijn de drie woorden waarmee de kathaarse religie beknopt samengevat kan worden (zie eerste hoofdstuk).

Centraal stond bij hen de navolging van Christus. Dat is een verlossingsweg waarop ieder mens de, in zijn eigen wezen aanwezige, goddelijke lichtkern vrij kan maken. De katharen gingen er daarbij van uit dat ieder mens een wezen is van twee werelden: enerzijds de voor iedereen waarneembare wereld, anderzijds de oorspronkelijke, goddelijke wereld. Ieder mens heeft het daarom in zich om een volmaakte te worden, een parfait of parfaite zoals de katharen dat noemden (zie hiervoor tweede hoofdstuk).

Vrouwen hadden een sleutelpositie binnen het katharisme en werden als gelijkwaardig aan de man beschouwd: vrouwen konden tot volmaaktheid komen, uitgroeien tot een parfaite. Deze benadering maakte het katharisme niet alleen extra aansprekend; het was voor die tijd ronduit baanbrekend (zie hiervoor derde hoofdstuk)!

Waarom een Innerlijk Bron-cyclus over de katharen? De school van het Rozenkruis voelt zich nauw verbonden met de katharen. Beide vormen een schakel in de keten van de driebond van het licht: Graal, Kathaar en Rozenkruis. Deze drie stromingen vertegenwoordigen respectievelijk de kennis, de liefde en de daad, die onophoudelijk vanuit het goddelijk gebied op aarde inwerken en zo de mensheid bijstaan om de weg tot terugkeer te vinden en te gaan (zie hiervoor hoofdstuk vier).

Was het de onkreukbaarheid van de parfaits, hun puurheid en eenvoud, hun respect voor mens en dier, hun absolute toewijding aan het eenmaal gekozen levensdoel die indertijd velen tot navolging inspireerden? En wat is het toch dat ook nu nog een onvermoede snaar in ons wezen doet aanslaan? In deze cyclus doen we in gezamenlijkheid een poging om hierop een antwoord te vinden.

Aan het eind van dertiende eeuw is het katharisme door de heersende machthebbers als concrete verschijningsvorm gewelddadig verdreven. De geest van dit zuivere, innerlijke christendom laat zich echter nimmer verdrijven, is onvernietigbaar en van alle tijden. Het in 2021 verschenen boek Plaatsen waar de Geest waait legt daarvan eens te meer een indringende getuigenis af. Het is in concentrische cirkels geschreven rond de persoon van Antonin Gadal, ‘de laatste patriarch der katharen’, en geldt bij de volgende hoofdstukken als de stille leidraad.

KATHAREN WEBINAR 1KATHAREN WEBINAR 2KATHAREN WEBINAR 3

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE KATHAREN