Vier tekstgedeelten uit de Aquarius-conferentie over de wereldbroederschap van het Rozenkruis

BESTEL DE WERELDBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS

Het boekje De Wereldbroederschap van het Rozenkruis bevat alle teksten van de tweede van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgen vier tekstgedeelten uit het boekje.

1.  Van materie naar bewustzijn

In de wereld gaat zich bewijzen een reeks van ontwikkelingen van economische en maatschappelijke aard, die vanzelfsprekend jaren in beslag zullen nemen, om de mensheid te doen wennen aan het geheel andere tijdperk dat zij binnengetreden is. Vele wetenschappelijke groepen zullen zich volkomen moeten heroriënteren, om zich bij de veranderende maatschappelijke situaties aan te passen, en hun autoriteit dus te kunnen handhaven.

Zo zal de wetenschap dus niet worden onttroond, doch zij zal, wanneer zij niet vrijwillig mee zal kunnen gaan, worden gedwongen zich te voegen naar de eis van het plan van de grote broederschap. Zo zullen dan geleidelijk aan alle oorzaken, die voeren tot nieuw disharmonisch karma, worden vernietigd. En iedere mens zal daarbij de tijd krijgen, de gelegenheid ontvangen, zich geheel en al aan te passen.

Kortom, het betreft hier een procesmatige gezondmaking van allen. Want wanneer die gezondmaking tot aan een bepaald punt gevorderd zal zijn, en de ernstigste psychische conflicten vernietigd zullen zijn, kan met vrucht worden verwacht, dat de mens-als-massa rijp zal worden om het ene machtige doel van het menszijn te verstaan. Dan zullen de gevangenissen overbodig worden en leegstromen. Dan zullen er ook niet meer zoveel ziekenhuizen nodig zijn. Want de psychische gezondmaking van de maatschappij en geheel de mensheid zal talloze ziekten en disharmonische gedragingen volstrekt doen verdwijnen.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis

2. Van heersen naar dienen

Geheel uw huidige activiteit zal moeten worden omgewend. Op de wijze zoals nu zult u niet kunnen voortgaan. Wij spreken juist tot u, omdat u de taak hebt u op de een of andere wijze dienstbaar te maken aan een mens of mensheid. En daarom zal het noodzakelijk zijn, dat u voortaan het volstrekte heil, het absolute nut van heel de mensheid in het oog zult houden, en daarvan, vanaf dit moment, bij al uw arbeid zult uitgaan.

Iedere vorm van geweld zal tot het verleden dienen te behoren Alle middelen tot geweld dienen vernietigd te worden. Geen enkele schade, hoe dan ook, zal meer kunnen worden toegebracht aan de door God geschapen natuur, aan het mensenrijk zomin als aan het dierenrijk. En voor zover u bezig bent met experimentele werkzaamheden, die de mogelijkheid daartoe openen, in welk opzicht dan ook, zult u deze onmiddellijk dienen te staken.

Internationaal zult u geroepen worden de leiding te nemen, ieder op zijn wijze, ieder in zijn taak, van een totaal andere, nieuwe wijze van opvoeding, voor en van geheel de mensheid.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis

3. Van verstrooiing naar focus

Het gaat er om de gehele mensheid terug te voeren tot een nieuwe oorspronkelijke levensbasis, waarin en waarbij, zoals vanzelf spreekt, het spirituele, doelbepalende aanzicht op de voorgrond moet worden geplaatst. Als voorwaarde, als eerste noodzaak daartoe zal, wanneer de universele broederschap met de vernieuwende initiatieven een aanvang zal nemen, er toch op het horizontale vlak een groep moeten zijn, die deze initiatieven opvangt, ze min of meer begrijpt, en daaraan zal meewerken?

Immers, alles moet worden omgewend, en zeer ingrijpende maatregelen in geheel de wereld zullen dringend noodzakelijk zijn. Want op zijn minst moet het ademveld van de mensheid worden hersteld. De stralingswaarden, wat hun atomische aanzichten betreft, dienen tot hun oude situaties en toestanden te worden teruggevoerd. En de gehele natuur, zoals zij eens was, en zoals zij oorspronkelijk bedoeld werd, zal zich dienen te herstellen. Opnieuw zal een volstrekte harmonie met het totale zonnelichaam verkregen dienen te worden.

Ten tweede zal een hoge, morele status noodzakelijk zijn, een krachtige zelfdiscipline, een minimaal inzicht met betrekking tot het ene doel van de mensheid, bij ieder die zich leider noemt en autoriteit wil zijn. En vanzelfsprekend zal aan iedere theologische speculatie een einde moeten komen, alsmede aan alle gevolgen daarvan; en de ene grote waarheid zal, als kerk van de geest, naast de staat, wereld en mensheid dienen te regeren.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis

4. Het etherlichaam van Christian Rosenkreutz

Als gevolg van de werkzaamheden van de rozenkruisers werd het etherlichaam van Christian Rosenkreutz steeds sterker en machtiger van eeuw tot eeuw. Dit etherlichaam werkte niet slechts door Christian Rosenkreutz, maar ook door al zijn leerlingen. Christian Rosenkreutz is sinds de veertiende eeuw steeds weer opnieuw geïncarneerd geweest. Zo hebben ook in de negentiende eeuw de uitstralingen van het etherlichaam van Christian Rosenkreutz doorgewerkt.

Door de overgave van leerlingen aan het zo machtig geworden etherlichaam van Christian Rosenkreutz zal hun het nieuwe helderzien ten deel vallen en hoge spirituele krachten doen opstaan. Maar het zal alleen mogelijk zijn voor hen die de scholing van Christian Rosenkreutz werkelijk navolgen.

De twintigste eeuw nu heeft de taak, dit etherlichaam zo machtig te doen worden, dat het ook in staat zal zijn, exoterisch te kunnen werken. Allen, die daardoor kunnen worden gegrepen, mogen de belevenis van Paulus bij Damascus verwachten. Tot dusver heeft dit etherisch lichaam alleen ingewerkt op de scholen van de rozenkruisers. In de twintigste eeuw zullen er steeds meer mensen zijn, die deze werking mogen ondergaan, en daardoor Christus in het etherisch lichaam ervaren als verschijning. Het aantal van hen, die in staat zijn dit te aanschouwen, zal steeds groter worden.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis

BESTEL DE WERELDBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS