De nieuwste boeken van sprekers op het symposion ‘Het vuur van verandering – vier schrijvers over innerlijke vernieuwing’ op zaterdag 2 november 2019 in Bilthoven

LEES MEER OVER HET SYMPOSION ‘HET VUUR VAN VERANDERING’ OP 2 NOVEMBER 2019

Welk vuur van verandering verontrust u en mij? Brandt het ons op, of verlicht het ons? Kun je je als kleine mens wel op positieve en betekenisvolle wijze tot die overweldigende uitdagingen verhouden?

Aarde, klimaat en politiek dwingen ons na te denken over totaal nieuwe wegen van samenleven. Kranten, talkshows en gesprekken hameren op de vele, met elkaar samenhangende en schier onoplosbare ingewikkeldheden van het moderne leven. Vinden we nog de moed en het enthousiasme om er ons steentje aan bij te dragen? Vier schrijvers zullen op 2 november hun visie geven op deze vragen tijdens het volgende halfjaarlijkse Symposion van Stichting Rozenkruis op het conferentiecentrum Renova: Olette Luitwieler, Klaas van Egmond, Elly Nooyen en André de Boer. Ook is er gelegenheid met een aantal van hen in gesprek te gaan. Hieronder volgen korte beschrijvingen van hun meest recente boek.1. Weg in Tao – de kunst van innerlijke alchemie, Elly Nooyen, soft back | ca 430 p 21,0 x 13,0 cm | € 29,50 ISBN 978 90 6732 482 3 verschijnt november 2019

Gezien door de ogen van een denkbeeldige leerling-wijze wordt diens weg tot in Tao beschreven. Dit is de weg van universele innerlijke alchemie, of transfiguratie. Het is een onzichtbare weg, als de vlucht van een vogel. Terwijl de tijdelijke mens deze volgt, verdwijnt iedere tweeheid die tussen hem en Tao in staat.
Tegelijkertijd ontwikkelt zich geleidelijk een heel andere mens, een waarvan de blauwdruk zich in ons hart bevindt. Een mens, gezien als een onsterfelijke energieconcentratie, die in harmonie is met de volkomen eenheid in Tao.
Aan de hand van veel taoïstische geschriften uit het oude China, wordt in dit boek de eerste fase van deze weg beschreven. Niet als een interessante theorie, maar als een praktische weg die pal voor onze voeten ligt. De weg in Tao is weliswaar van alle tijden, maar zij begint steeds in het hier en het nu; bij de mens die ervoor kiest om de weg tot in Tao te gaan.
Elly Nooyen is bekend van haar eerdere uitgaven Hart voor Tao en Mysteriën van Tao en de Daodejing.

LEES MEER OVER WEG IN TAO

BESTEL WEG IN TAO

2. Zonder mij, Olette Luitwieler, hard back | ca 212 p 22,0 x 14,0 cm | € 19,50 ISBN 978 90 7794 417 2 verschijnt november 2019 

‘Dit boek is niet door mij geschreven. Het is door mij heen gekomen, blijkbaar stond ik ervoor open. Ik heb er niet om gevraagd, ik heb het zomaar ontvangen. Ik dank de Gever dan ook.’ Zo begint Zonder mij. Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken.
Olette Luitwieler publiceerde eerder: Levensdroom (Samsara), Godenkind (Ten Have), Zielewind (Ten Have). Deze eerste poëtische bundel van haar hand laat iedere uitleg evenwel voor wat die is. Met ongekende kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedigheid plaats ze ieder die zich aan haar teksten waagt direct midden in de Ene Werkelijkheid.
Hij vergeet voor een moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn alledaagse leven. ‘Het ik is een golf die zich los van de zee waant. Een ‘verlicht ik’ is een golf die zich de zee waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…’ schrijft ze op haar website.
Wie ontwaakt, ziet de ene Werkelijkheid. De Ene Werkelijkheid is het grote wonder van jouw en mijn bestaan. Elke gedachte in dit boek getuigt daarvan. En de Gever wordt van harte bedankt.

LEES MEER OVER ZONDER MIJ

BESTEL ZONDER MIJ

3. Homo Universalis, Moreel kompas voor een nieuwe Europese Renaissance, Klaas van Egmond, soft back | 240 p 22,0 x 14,0 cm | € 21,50 ISBN 978 90 44 54 23 49

Zorgwekkende ontwikkelingen: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan.
Om die te hervinden kunnen we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg vinden uit deze zorgwekkende ontwikkelingen. Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamentele waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

LEES MEER OVER HOMO UNIVERSALIS

BESTEL HOMO UNIVERSALIS

 

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren, André de Boer, soft back | 432 p 22,0 x 14,0 cm | € 22,50 ISBN 978 90 6732 480 9 

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing. 
Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance duidelijk waarneembaar is in de samenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een ma- nier die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden. 
Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Waarom wordt De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis beschouwd als een belangrijk geschrift over inwijding ? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten! Bestudeer de landkaart van de rozenkruiserstraditie en bepaal je koers aan de hand van je innerlijk kompas. André de Boer is hoofdauteur van Spirituele teksten bibliotheek.   

LEES MEER OVER MYSTERIEN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES MEER OVER HET SYMPOSION ‘HET VUUR VAN VERANDERING’ OP 2 NOVEMBER 2019