Waarheid, waan en wildernis – vijf gedeelten uit De Chinese Gnosis

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

1. De wijze staat in de waarheid en hij doet de waarheid

De wijze staat, zoals volkomen begrijpelijk is, in de waarheid en hij leeft daaruit. De waarheid is een levensveld. Begrijpt u dat een dialectisch mens dus niet waar kan zijn, dat zijn waarheid altijd leugen is? Precies zoals het lelijke een bewijs is van de schijn van de schoonheid, en goed en liefde door de werkelijkheid van de tegendelen worden achterhaald, zo is het ook gesteld met wat men gewoonlijk waarheid noemt.

U vindt sommige mensen echt waar, zeer oprecht, en u kunt daarmee helaas niets anders bedoelen dan dat zij proberen oprecht en waar te zijn, dat zij niet bewust, willens en wetens, liegen. Deze waarheid heeft geen grond in de gnosis, in de alopenbaring, in de God in ons. Daarom is deze waarheid speculatief, ten dele; ze wekt verwarring, ze wekt twist en conflict, ze maakt oorlog. Deze fel beleden waarheid kan de grootste narigheid veroorzaken en morgen kan zij blijken onwaarheid te zijn.

Doch wie in de gnosis geborgen is, staat in de goddelijke waarheid. Dat is een vibratie, een toestand-van-zijn, waaruit de wijze leeft en is. Plaatst hij die waarheid midden in deze duistere wereld? Slechts in zekere zin! Hij zal in die waarheid vibreren, hij zal haar uitstralen. Indien u een waarheidszoeker bent in de zin van het Rozenkruis, dan zult u eenmaal, op zoek naar Tao, de straling van deze waarheid proeven en herkennen.

Uit: De Chinese Gnosis
Hoofdstuk: Het hart van de wijze is diep als de afgrond

2. De wereld is een wildernis geworden

‘Helaas, de wereld is een wildernis geworden en er is geen einde aan,’ sprak Lao Zi. Het wordt bewezen in onze dagen. Het is uitgesloten dat u uw kinderen momenteel nog volstrekt gezond en ongeschonden voedsel kunt verschaffen. Welk een misdadigheid, welk een zorg! Of laat ook u zich begoochelen door de officiële leugenpraktijken – door studie verkregen en excellent gemaakt – van de vele voorlichtingsbureaus en de advertentiewetenschap van de toegepaste psychologie? De wereld is een wildernis geworden – en inmiddels tracht men andere werelden in deze wildernis te betrekken. Er is geen einde aan! Voelt u hoe de mensheid als wankelt op de rand van een afgrond?

Toch zijn voor de mens die aan zijn zijde van de dingen staat, alle zorgen geweken. Er is nog maar één zorg die hem niet verlaten wil, niet verlaten kan: de zorg voor de gehele mensheid, die heel deze dag van openbaring tot een hel heeft gemaakt, tot een wildernis. Door studie! Maak niet als zovelen de vergissing te menen dat kennis ‘wijsheid’ zou zijn. Als iets van de werkelijke bedoeling van Lao Zi tot u kan doordringen, zult u werkelijk weten dat niet slechts een nieuwe levenshouding nodig is, doch een complete zelfrevolutie. Met minder komt u er niet!

Het gaat niet om wat u weet, maar om wat u doet! Een zelfrevolte, zo radicaal en zo volstrekt, dat ze allesomvattend te noemen is. Behalve uw onmiskenbaar aanwezige goede wil en uw absoluut vast te stellen liefde voor school en gnosis, gaat het erom of u, als modern mens van onze eeuw, in staat bent zulk een ingrijpende zelfrevolte aan te vangen en door te zetten. Met een intelligentie die niet zal voortvloeien uit fanatisme, doch die geboren is uit wijsheid. Want deze ingrijpende omwenteling, die zo noodzakelijk is, mag niet slechts uzelf betreffen, doch mede alles waarvoor en allen voor wie u verantwoordelijk bent.

Uit: De Chinese Gnosis
Hoofdstuk: De wereld is een wildernis geworden

3. De wijze maakt zich tot een voorbeeld in de wereld

‘Het versletene zal nieuw worden.’ De vernieuwing van de transfiguratie zal zich voltrekken. Zo blijkt dan de waarheid van het woord: ‘Met weinig wordt ‘het’ verkregen. Met veel dwaalt men ervan af.’ U moet voorzichtig zijn dat u dit in telegramstijl gesproken woord van Lao Zi niet bagatelliseert. Want het wijst ons ten volle op het geweldig revolterende karakter van het gnostieke pad van de zelfverwerkelijking.

Om naar het werkelijke zelf iets te worden, dient men zich naar het oude zelf volkomen te ontledigen. De mens moet tot het niet-zijn doordringen. Heel de cultuur van het dodenrijk moet prijs worden gegeven. De zoeker moet de moed hebben af te dalen tot het weinig-zijn. Met het weinig-zijn wordt ‘het’ verkregen; met veel dwaalt men ervan af. Dan zal door het minder worden de Andere kunnen wassen. Dan zal de stem van de roos des harten kunnen klinken, dan kan de ontmoeting met ‘het’, met Tao, worden gevierd.

‘Daarom,’ zo zegt Lao Zi, ‘omvat de wijze het ene en maakt zich zo tot een voorbeeld in de wereld.’ Een merkwaardig voorbeeld voor de wereld zal de mens vormen die de Johannes-rozenkruiserij in toepassing brengt. Lao Zi gaat nu over tot een nadere detaillering van dit minder worden om het andere – de Andere – te doen wassen:

  1. zelf niet licht schijnen,
  2. zichzelf niet hoog schatten,
  3. zichzelf niet roemen,
  4. zich niet in de hoogte plaatsen, 
  5. in de strijdloosheid staan. 

4. Vanaf het toppunt van kracht

Wanneer een tijd vol geworden is, breekt de lichtkracht in en herstelt het verstoorde evenwicht in de zonne-macrokosmos. De waan, die de werkelijkheid versluierde, wordt weggevaagd en de astrale radiaties van de verheffing en verlossing kunnen in deze ontreddering tot een ieder naderen. Een vrije kans voor allen ontstaat. En dan moet blijken wie voldoende openheid bezit om de lichtkracht van het ene goede te ontvangen en er uit te leven. Zo wordt de oogst bijeen vergaard. En in iedere mensheidsperiode ontwikkelt zich zulk een eindcrisis van scheiding en schifting.

Voordat zulk een oordeelsbrand kan plaatsvinden zijn er talloze entiteiten die dermate in de astrale doem van hun volkeren verstrikt liggen, dat hun eventuele mogelijkheden tot onthevenheid niet tot openbaring kunnen komen. Doch door het eenmalige ingrijpen van het alleen-goede kan ook aan hen recht worden gedaan. Op deze wijze slaagt dan ook het optreden van het alleen-goede steeds in volkomenheid. Als de astrale wolken zich dermate hebben geconcentreerd dat de eindfase gekomen is, treedt dus het alleen-goede op om allen die leven in ‘de baan der banen’ te plaatsen, zoals Lao Zi dat noemt.

Besef echter tegelijkertijd ook de tragiek van dit onafwijsbare optreden. Deze tragiek is gelegen in het feit dat de mensheid het zover laat komen. Daarom wordt er met betrekking tot de wijze gezegd: ‘Hij slaat één goede slag, maar beroemt er zich niet op. Hij slaat één goede slag, maar is er niet trots op. Hij slaat één goede slag, maar alleen omdat hij niet anders kan. Hij slaat één goede slag, maar wil niet sterk en geweldig lijken.’

Uit: De Chinese Gnosis
Hoofdstuk: Vanaf het toppunt van kracht

5. De liefde van de gnostiek magische mens

Het zal u duidelijk geworden zijn dat nu de tijd gekomen is voor een nieuw en krachtig daadbeleven. Nu moet de gnostieke geestesschool bewijzen wat zij is, waartoe zij in staat is. Nu moet de gelegenheid worden aangegrepen: ‘Wat moeten wij doen om de immens dreigende gevaren te keren?’ Laat ons enige afstand nemen van het beweeg in al deze ontzaglijke dreigingen, om ze zo objectief mogelijk te bestuderen.

Moeten wij in het beweeg van de dingen ingrijpen? Moeten wij bijvoorbeeld, zoals zovelen doen, gaan protesteren? Moeten wij brieven gaan richten tot machthebbende personen? Moeten wij met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals men dat noemt, de aandacht op de dreigingen vestigen? Of moeten wij wellicht streng revolutionair optreden, ten gevolge waarvan door bepaalde politieke machinaties allerlei tegenkrachten zullen worden opgeroepen, om de topstrijders te beletten hun doeleinden uit te voeren? U zult inzien dat al dergelijke activiteiten geen enkel effect zouden sorteren. Want dit alles is, zonder ook maar enige uitzondering, het op een of andere wijze voeren van strijd.

Het tragisch te moeten vaststellen dat – hoewel een zeer groot deel van de mensheid inziet dat het verkeerd gaat in de wereld, inziet hoezeer zij geconfronteerd wordt met uiterst fatale gevaren juist dat deel van de mensheid door onwetendheid niet tot de juiste activiteiten kan komen om de enig juiste hulp tot de zoekende mensheid uit te zenden. Daarom zeggen wij u met nadruk dat het enige middel tot volstrekte mensheidshulp moet worden gezocht in de toepassing, de meest radicale toepassing, van de universele liefdekracht.

Uit: De Chinese Gnosis
Hoofdstuk: De liefde van de gnostiek magische-mens

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

BESTEL DE CHINESE GNOSIS