De kracht van gedachten – hoofdstuk van Z.W. Leene uit ‘De vuurgloed van de ontstijging’

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

‘Gedachten zijn dingen,’ zegt men en als we dat gevleugelde woord in het licht van de westerse wijsbegeerte gaan bezien, ontdekken we hoe bij uitstek reëel dat woord is. Deze realiteit moeten wij goed gevoelen. Willen wij het ideaal, onze roeping, uitspreken door de kracht van de wil, dan projecteren wij een denkbeeld op het denkvermogen, en in dat denkvermogen wordt het denkbeeld als gedachtevorm tot een ding, tot een concrete gedaante, door het om zich heen trekken van denkstof.

De mens die deze realiteit als een absolute waarheid ontdekt, zal worden een voorzichtig mens. Hij verwijst onmiddellijk een ander gevleugeld woord naar het rijk der fabelen, want hij weet ‘dat gedachten niet tolvrij zijn’. ‘Gedachten zijn dingen,’ en al naar de aard van de gedachte keren zij zich naar de uitzender voor opbouwend, dan wel afbrekend werk.

Een gedachte kan zijn als een striemende zweepslag, als een koude, kille sinistere omarming van een spookgestalte of als een langzaam voortvretende ziekte die het gestel ondermijnt. Een gedachte kan voor anderen zijn als een onheilsbode, die verlammend werkt op alle initiatief. Slechte gedachten zijn als drakenspeeksel, verterend en vernietigend als het vuur.

Slechte gedachten keren, na het funeste werk te hebben verricht, terug tot de afzender, vermenigvuldigd met de haat en het lijden en het verdriet van het slachtoffer en steken als vlijmscherpe dolken in het eigen organisme. Slechte gedachten betekenen stilstand in onze ontwikkeling en uiteindelijk bewerken zij de ondergang.

Springt uit deze wetenschap niet duidelijk naar voren de noodzakelijkheid van het denken van goede gedachten? Begrijpt u nu de logica van de Bergrede? ‘Hebt uw vijanden lief. Doe wel degenen die u haten. Slaat men u op de ene wang, keer uw aanvaller ook de andere toe.’ Hier wordt niet zozeer gedoeld op de letterlijkheid van deze uitspraken, als wel op de mentale actie die daardoor veroorzaakt wordt. Begrijpt u nu de voorschriften voor de rozenkruisstudent, als ze spreken: ‘Wees vriendelijk en hulpvaardig bij iedere levensverrichting. Spreek altijd vriendelijk van en tot anderen.’

De bedoeling is niet: wees altijd een weekhartige, een altijd lachende. Maar wees, ook in uw forsheid, in uw krachtige actie, in uw dadenrijkdom, in uw positiviteit, een goed en liefdevol denker.

Een goed en liefdevol denker is gelijk een zon. Hij zendt zijn verwarmende stralen als dingen, als daden tot eenieder die licht en warmte nodig heeft. Door ons werk, door onze mentale actie is het mogelijk velen op te richten; door ons werk – nu – is het mogelijk en zeker dat veel smarteplooien worden gladgestreken en zich vormen gaan tot een blijde lach.

Onthoud steeds dat gedachten dingen zijn.

INHOUDSOPGAVE

Opdracht
Voor mijn broeder
Het verborgen vuur
‘… in dit alles is onze aspiratie onveranderd gebleven…’
Inleiding

DEEL I

HET BLOEDZEGEL VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS
Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene

 • Het vuur van Z.W. Leene
  De beginkracht
 • ‘De eerste lezing in Holland’
 • Openbare activiteiten

Een sociale paragraaf. Een rol in het maatschappelijk bestel
De geestelijke achtergronden van de rozenkruiswerkzaamheid
in de nieuwste tijd

De Orde van het Rozenkruis. Een spirituele paragraaf
De nieuwe impuls van 1604

1908-1909. Jaren van vrijbreken
Rudolf Steiner, Max Heindel, H. Spencer Lewis, George R.S. Mead

 • Vriendschap, aspiratie, vurige bezieling, geestelijk onderzoek
  Haarlem en Den Haag 1924-1935
 • Drie vrienden. De rol van Cor Damme
 • Het bloedzegel van CRC

Het concept van de Jehovistische natuurorde
De eerste steen

De vuurtempel van het rozenkruis

 • De wijding
 • Een Boodschap – ‘Al het oude is nieuw geworden’. Brief van Cor Damme
 • Mogen de rozen bloeien op uw kruis.Brief van Z.W. Leene

Vrucht dragen. Het overlijden van Z.W. Leene
Vonk – Vlam – Vuur – Licht
Een mandaat wordt manifest<

Het werk is blijvend, de mens is een voorbijganger

DEEL II

DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING
Voordrachten

 • Gebed om toewijding bij ons streven
 • Verantwoording
 • Het vlammende vuur
 • Aspiratie
 • Tegenstellingen
 • De witte loge
 • De tempel van Salomo
 • God is Licht
 • Inwijding
 • Het onvervreemdbare geestelijk bezit
 • Waakzaamheid
 • De tempelreiniging
 • Goden in ballingschap
 • Hemeltaal
 • De zuurdesem van Aquarius
 • Ontmoeting met Krishnamurti
 • De grijze oceaan
 • De kracht van gedachten
 • Opstanding
 • De gouden ster
 • De twee zwaarden
 • Innerlijke bewogenheid
 • Z.W. Leene, broeder C.R.C. +

DEEL III
HET RITUAAL VAN DE ROZENKRUISERS

 • Magische ritus
 • Het gebed
 • Het latente vuur
 • Het is volbracht
 • De wijdende kracht van de liefde
 • De duistere rede
 • Kerstfeest
 • De gekruisigde god
 • Het wezen van de geestelijke gemeenschap
 • De belangen van anderen
 • Van de vrees en de vreugde
 • Slotbede

Bronvermelding bij deel II en III

Register

Verklaring van alchemistische symbolen

Bron: De vuurgloed van de ontstijging door Z.W. Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20) en Peter Huijs

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS