De Weg, gedicht van Martin van Seeters uit 2011

Uit Gods Licht geboren
in aardse vorm verloren
door zieletransformatie herboren
tot Geest Gods uitverkoren.

Vers 1

Onzichtbaar ‘Niets’
scheppend Bewustzijn
Liefde vibratie
Licht – Zonneschijn

Harmonie, stilte, statica
paradijs, Hof van Eden
oneindig Geest – zieleveld
onbewust verleden.

Ons aller Vaderland
kosmisch gebied
grondtoon immense Liefde
zonder zonde en verdriet.

De Alpha en de Omega
ervaringsweg der Ziel
aardseweg, materievelden
incarnerend levenswiel.

Vers 2

Luciferische ontwikkeling
engelenheirschaar op drift
hoogmoedige manifestatie
kosmisch tijdsgewricht.

Zelfscheppend Geestatoom
spiegel van de Logos
aanzicht zijns Gelijke
beeldend Gods Zoon.

Eigenwillige Monade
Geest-ziele entiteit
met lichtvonkatoom verbonden
in volkomen vrijheid.

Spiegelende naar de kroon
in paradijselijk rijk
Gods evenbeeld bezitten
te zijn aan God gelijk.

Vers 3

Uit evenwicht gestoten
atomaire splitsingskracht
Big Bang in de materie
reactie Goddelijke macht.

Aarde, water, lucht en vuur
verdwaald in het land der zuchten
verstoten uit de Geest des Zoons
hoogmoed leidt tot wrange vruchten.

Verbinding met het slijk der aarde
Luciferisch lichtvonkatoom
beneveld zevende kosmische gebied
aanvange evolutie en -involutiestroom.

Tweezijdige doodsnatuur
reïncarnerend in de soort
evaluerend in materie
involuerend dóór Geestespoort.

Vers 4

Miljoenen jaren ontwikkelingsgang
interkosmische entiteit
gedreven door de Geest des Levens,
mineraal, planten- en dierenrijk.

Goddelijke evolutionaire kracht
monadische etherenergie
creatie stamceldeling
de Geest in de materie.

Grofstoffelijke ontplooiing
ondoorgrondelijke Licht
de Zevengeest regeert
Darwinisme ongericht.

Dóór dier naar mens gebracht
als Lichtvonk van de Geest
meeliftend in fysieke groei
op naar het Verzoeningsfeest.

Vers 5

Levensweg is ervaringsweg
in vrije wil en eigen weging
aards wasdom door het Ego
zielegroei psyche door beleving.

Verlossing aardse slavernij
metafoor tweesnijdend zwaard
kruisweg der materie
geestziel openbaart.

De weg, de waarheid en het leven
verbonden met de eeuwige Geest
grondtoon van het eeuwig Zelf
vibraties tot het eeuwig Licht.

Het slechten van ’s mens hovaardij
in deemoed het Christusbemoeien aanvaarden
intuïtie als basis van geloof en rede
innerlijk geschraagd op vertrouwen.

Vers 6

Geestvonkatoom reactiveren
Licht in het kosmisch Hart
vrede in de stilte
scheppende kracht.

Wijsheid Hoofd naar ’t Hart
laat los de gramschap dezer wereldnood
genadeloze aardebinding
is reeds sterven vóór de dood.

Klein aan Geest in gloed gelouterd
dagelijks worstelen van het Hart
ware Kennis, Gnosis zal je bijstaan
tot nivellering alle smart.

Nieuwe innerlijke start
in overgave en Gods genade
het Zoonschap wedergeboren.
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vers 7

Geestzielemens opnieuw geboren
levend in de eenvoud
vrede en vrijheid alle wezens
Engelenscharen als van oud.

Interkosmische samenhang
gedragen door Gods rijk
Geestverbinding met het Al
eeuwig samen en aan elkaar gelijk.

Terug in het dorstend Vaderhuis
land aan gene zijde
stilte en sereniteit
harmonie alle ingewijde.

Het Goddelijk Bewustzijn
Emanatie hoogste Goed
Bronwel aller kennis
Heiligdom van het Gemoed.

Bron: De Weg en andere zieleroerselen – verzameld werk van Martin van Seeters (1930-2020)

Het gedicht ‘De Weg’ is gebaseerd op de filosofie, Antroposofie, Theosofie, Kosmosofie en Christosofie van Jacob Boehme (1575-1624, fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zoals onder andere beschreven in Aurora of Morgenrood in opgang.