Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. Na lange voorbereiding wordt de mens ontvankelijk om deze oorspronkelijke energie van het leven op te nemen. De andere onderwerpen in dit boek zijn onder andere de zeven chakra’s en gnosis, het slangenvuur en gnosis, kerk en gnosis, het mysterie van het endura. 

Gnosis wordt veelal geassocieerd met verborgen kennis maar oorspronkelijk was Gnosis de samenvatting van de oerwijsheid, de samenbundeling van alle kennis die direct heen wees naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards-goddelijke, menselijke levensgolf. Gnosis is het stralende wezen van het onbeweeglijk koninkrijk, van het levensdomein van onsterfelijke, niet gevallen zielen. 

Gnosis is kracht, straling, licht. Die kracht straalt in deze wereld en wil zoeken hetgeen verloren is om te wekken wat met haar wezen overeenstemt. Het gaat er daarbij om de in de microkosmos sluimerende godsvonk te wekken en tot activiteit vrij te maken.
Gnosis vertegenwoordigt de goddelijke eenheid, vrijheid en liefde. De apostel Paulus wist dat Gnosis en geest een zijn en dat niemand de gnosis kan naderen dan alleen met een werkzame geestvonk.

De Gnosis werkt als kracht tot twee groepen mensen: ten eerste tot diegenen met een werkzame geestvonk, om die weer thuis te brengen en ten tweede tot de groep mensen met een slapende geestvonk, om die actief te maken als het eerst nodige om de zielebevrijdingsweg te gaan. Voor alle duidelijkheid dienen wij te weten dat de universele leer nimmer op schrift wordt gesteld en dat er slechts over en van de Gnosis wordt getuigd.

De reden hiervan is dat deze leer zichzelf beschermt en tevens de zichzelf handhavende, sterfelijke ik-mens, tot wie de roep tot terugkeer zich niet richt en die er schade van zou kunnen ondervinden. Daarom is alle heilige taal – de taal van de Gnosis – gesluierd, maar goed te verstaan door degene die met een open hart, van binnenuit, de radiatiekracht van de Gnosis nadert. Daarbij zal die kracht zich afstemmen op het bewustzijnspeil van de naderende en zo vormt het pad van terugkeer zeven spiralen van bewustzijn. 

De mens die het bewustwordingsproces doormaakt, zal uit ervaring kunnen onderstrepen dat ‘wat voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen is, voor de kinderen Gods geopenbaard is.’ […] 

Nu de wereld het einde van een bepaalde ontwikkelingsgang tegemoet snelt en een nieuwe mensheidsperiode aanstaande is, zal het einde nader worden geaccentueerd door de magische inzet van een zuiver geweldloze wereldrevolutie, van een geest-zielebevrijdende leer, de leer van transfiguratie. In de wereld zijn of worden kleinere of grotere groepen gereedgemaakt voor het daadwerkelijk beoefenen van diverse transfiguristische aspecten of levensaanzichten die uiteindelijk daartoe moeten voeren. 

Op een gegeven moment zullen al deze groepen zich openlijk aaneensluiten om de wereld te schenken: een instroming van Licht, tengevolge waarvan de mensheid meer en meer tot de volmaakte kennis van Jezus Christus als de manifestatie van serene, gnostieke kracht, als brenger van het opbrekende vuur, zal komen en kennis zal verkrijgen van de oorspronkelijke natuur.’ 

Bron: De universele gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

WOORD VOORAF

Bijgaande twintig brieven, gericht aan al onze bekende en onbekende geestverwanten, bieden wij u hierbij aan, in de hoop dat velen het pad tot de Universele Gnosis mogen vinden.

Er is door de Universele Broederschap een activiteit ingezet om over de gehele wereld de belangstelling voor deze eonenoude, alomvattende wijsheid te wekken. Aan deze activiteit ligt de bedoeling ten grondslag de eeuwige waarheid met grote kracht de duisternis van deze wereld in te zenden, alvorens de huidige mensheidsperiode een wetmatig einde zal nemen.

Opgravingen en andere ontdekkingen zullen de stem van de wereldwerkers vergezellen. Vele publikaties over de Gnosis zullen het licht zien. De gehele mensheid zal in de gelegenheid worden gesteld haar houding ten opzichte van de onvergankelijke waarheid nadrukkelijk te bepalen, zoals het in de gang der dingen is vastgelegd, en opdat vervuld zou worden al hetgeen in de heilige taal van alle tijden gesproken werd.

Jan van Rijckenborgh

Catharose de Petri

INHOUD DE UNIVERSELE GNOSIS

Woord vooraf

 1. De ware en de valse Gnosis
 2. Paulus en de Gnosis
 3. De Heilige Geest en de Gnosis
 4. Het slangevuur en de Gnosis
 5. De Gnosis van de Pistis Sophia
 6. De Gnosis en de Kerk
 7. De Gnosis en dichters en denkers
 8. De Gnosis als het oerprana
 9. De Gnosis en de regeneratie van de gehele natuur
 10. De neerdaling van de zeven stralen van het oerpranische licht
 11. De zeven bevrijdende handelingen (i)
 12. De zeven bevrijdende handelingen (ii)
 13. De zeven bevrijdende handelingen (iii)
 14. De zeven bevrijdende handelingen (iv)
 15. De wondere hof van Gethsémané
 16. Het mysterie van het endura
 17. De glorievolle opstanding
 18. De wonderbare visvangst
 19. Het net van de visser
 20. Het compendium

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS