Misleiding doorzien. Hoofdstuk 5 uit ‘Transfiguratie’ van Catharose de Petri

BESTEL HET BOEKJE ‘TRANSFIGURATIE’ VAN € 7,00 VOOR € 2,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

Zhuang Zi, een van de beroemdste volgelingen van Lao Zi, schrijft in één van zijn werken:

‘Hij, die zijn dwaasheid inziet, is niet zo heel dwaas meer, en wie weet dat hij onder begoocheling leeft, is niet meer zo erg op een dwaalweg. Hij, die erg misleid is, zal nooit de verbinding van zich af kunnen schudden; die erg dwaas is, zal zijn leven lang niet scherpzinnig worden. Als drie mannen tezamen wandelen en één ervan in verdoling, dan kunnen zij toch nog het doel bereiken, want de dwalende is in de minderheid; maar wanneer twee van hen in dwaling verkeren, bereiken ze het doel niet, want de dwalenden zijn in de meerderheid. Tegenwoordig, nu de gehele wereld in begoocheling leeft, kan ik, hoewel ik de mensen aanspoor in de goede richting te gaan, hen daartoe toch niet overreden; is het niet jammerlijk?’

Ongetwijfeld zult u, na kennisname van deze uitspraken, de betekenis en de bedoeling van de eerste trap van de vijfvoudige universele gnosis begrijpen, met name het inzicht. Het inzicht ontvangen in de zin van de gnosis, is echter niet zo zonder meer enige kennis verkrijgen, enige kijk krijgen op een min of meer ingewikkeld probleem, doch het gnostieke inzicht, als eerste trede op het pad, beduidt in de eerste plaats zelfontmaskering. 

Daarom wordt er in de oude wijsheidsleer gezegd: ‘Hij, die zijn dwaasheid inziet, is niet zo heel erg dwaas meer, en wie weet dat hij onder begoocheling leeft, is niet meer zo erg op een dwaalweg.’ Want de mens die de eigen dwaasheden ontdekt, en de sluiers van de begoochelingen schouwt waarin hij gewikkeld is, zal tegelijkertijd een groeiend verlangen ondergaan om aan die dwaasheden en begoochelingen te ontkomen. En dus wordt door de eerste trede van het zelfontdekkende inzicht ook reeds de tweede trede, die van het heilbegeren, als noodzakelijk gevoeld. 

Het is duidelijk dat de misleide mens nimmer de verblinding van zich zal kunnen afschudden; hij zal er ook geen behoefte aan hebben. Want wie door misleiding verblind is, leeft in een waan, namelijk in de waan ‘niet in de begoocheling te leven’. Daarom, welk een genade is het reeds de eigen dwaasheden te leren inzien! Want zo iemand geeft blijk bezig te zijn het dwangbuis van de misleiding te verscheuren. 

De menselijke ziel heeft vijf aanzichten; ze kent vijf toestanden-van-zijn; ze bezit vijf fluïden. En in overeenstemming daarmee is nu ook de vijfvoudige universele gnosis. Elke trede van dit vijfvoudige heiligingssysteem voorziet namelijk in de reiniging en verandering van een van de zielefluïden, en elke trede heeft voorts ook haar invloed in alle andere zielefluïden, om ze gereed te maken voor hun eigen ontwikkeling.

Het bloed is de basis; de bloedsverandering maakt open; en daarom is de weg van het inzicht bloedspurificerend! Daarop volgt het hormoonfluïde, dat nauwgezet het bloedsveranderingsproces volgt; en als een zucht glijdt het heilbegeren door het gehele wezen. Zo wordt het slangenvuur toebereid, de directe, actuele ik-neiging-tot-zelfovergave siddert door het bloed, uit de bron van de plexus sacralis opwellend; en, hoe kan het anders, dat nu het gehele zenuwfluïde drijft tot nieuwe handeling, tot nieuwe levenshouding, tot het volgen van de paden Gods; zodat ten vijfde en tenslotte het zevenvoudige astrale bewustzijnsfluïde veranderen gaat, en aldus de wedergeboorte van de ziel tot een feit komt maken. 

Daarom, welk een voorrecht heeft de mens, die de eigen dwaasheden ontdekken gaat in het ontmaskerende licht van de geestesschool! Zoals in een laboratorium de eigenschappen van diverse stoffen worden onderzocht, zo wordt in het alchemisch laboratorium van de geestesschool iedere leerling geplaatst in de retorten, die gevuld zijn met het ontdekkende licht van de Broederschap. En heil de leerling, die blijkt te kunnen reageren, als met een nieuwe zintuiglijkheid. Wie niet reageert, en dus in de dialectische dwaasheid gevangen blijft, zal zijn leven lang niet scherpzinnig worden. 

Zie nu tenslotte nog een aspect van de genadevolle werkzaamheid van de geestesschool in. Stel dat in de alchemische werkplaatsen van de school, ondanks alle pogingen drieëndertig procent van de leerlngen negatief zou reageren, doordat het noodzakelijke begin van inzicht, om welke reden dan ook, vooralsnog bij hen ontbreekt, terwijl de overige zevenenzestig procent wel blijken zou geven van goede reactie, dan is het mogelijk dat dat tweederde deel van de begrijpenden het éénderde deel meevoert naar het doel. ‘Als drie mannen tezamen wandelen, en één ervan is in verdoling, dan kunnen zij toch nog het doel bereiken.’

De verhoudingen mogen zich echter evenwel niet ongunstig wijzigen, zodat de dwalenden in de meerderheid zouden komen. Daarom zult u nu het overgrote belang van de groepseenhed schouwen. Een kleine, vastbesloten groep kan onophoudelijk tallozen tot een grote zegen zijn. Wie de processen van de wedergeboorte van de ziel binnengaat, groeit in de stralende genade bij God en de mensen.  

INHOUD VAN HET BOEKJE ‘TRANSFIGURATIE’

  1. Transfiguratie
  2. De slaap van het lichaam
  3. Het hemelse rijk
  4. Tao
  5. Het vijfvoudige heiligingssysteem
  6. Lotswisseling
  7. De Adem des Levens

Bron: Transfiguratie door Catharose de Petri, Rozenserie deel 1

BESTEL HET BOEKJE ‘TRANSFIGURATIE’ VAN € 7,00 VOOR € 2,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING