Drie tekstgedeelten uit de Aquarius-conferentie over de nieuwe mercuriusstaf

 

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)

Het boekje De nieuwe mercuriusstaf bevat alle teksten van de vijfde van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgen drie tekstgedeelten uit het boekje.

1 Van dwaling naar heiliging

Gelijk de zon de vreugde is voor hen die zijn licht zoeken, zo is de Heer mijn vreugd, want hij is mijn zon; zijn stralen hebben mij uit de dood doen opstaan, en zijn licht heeft de duisternis voor mijn gelaat verdreven. Door zijn genade heb ik ogen gekregen en heb ik zijn heilige dag gezien; ik heb het vermogen tot overpeinzing van de wijsheid ontvangen en door zijn toedoen heb ik mij verheugd.

Ik heb de weg van de dwaling verlaten; ik ben tot hem gegaan en ik heb hiervan overvloedig heil ontvangen. Naar de grootte van zijn goedheid heeft hij mij gegeven; in overeenstemming met zijn vorstelijke mildheid heeft hij mij behandeld.

Dankzij zijn naam heb ik de onverderfelijkheid aangedaan en door zijn genade heb ik de verdorvenheid afgelegd; de sterfelijkheid is voor mijn gelaat verdwenen; een onsterfelijk leven is voor mij verrezen op de aarde van de Heer; het is aan zijn gelovigen geopenbaard en is zonder voorbehoud toebedeeld aan allen die zich aan hen toevertrouwen.

Uit: De nieuwe mercuriusstaf
Hoofdstuk: IV

2 Van kennis naar wijsheid

Sedert de openbaring van het Al is er steeds een progressie in de gang van de dingen geweest; progressie niet te zien als een voortdurende verandering, doch als een gestadige voortgang naar een bepaald doel. Een puur-verstandelijke benadering van een bepaalde periode uit het verleden kan misschien enige kennis opleveren met betrekking tot hoe men in die periode dacht en deed, doch geenszins met betrekking tot de ene, alles overkoepende waarheid, en haar begin, voortgang en doel.

Daarvoor is nodig een andere voertuiglijke staat. Daarvoor is nodig een levende zielestaat, dat is: een gereinigd, een tot volle wasdom gekomen slangenvuur; dat wil zeggen: een tot volle wasdom gekomen voertuigelijke staat voor de periode waarin wij nu leven en zijn, waarin wij nu zijn binnengegaan. De voertuigelijke staat van de periode die nu afgesloten is, is bezig een sterk verouderde te worden. In die periode was het bezit van een geoefend intellectueel vermogen, met al de schoolse bijkomstigheden daarvan, het hoge, alom begeerde doel.

Doch nu, in de periode waarin wij nu zijn binnengegaan, moet het hoofdheiligdom geheel en al geschikt worden gemaakt voor een totaal andere ontwikkelingsgang, waarvoor geheel andere krachten en elektromagnetische beginselen nodig zijn dan tot nu toe. Nu de nadirgang van de mensheid bezig is zich om te wenden naar omhoog, en wij daartoe een nieuwe periode zijn binnengegaan, wordt een totale omwending van de intellectualiteit naar de geest-ziele-ontwikkeling om de wille van het bestaan zeer, zeer dringend noodzakelijk.

Uit: De nieuwe mercuriusstaf
Hoofdstuk: V

Het drievoudige slangenvuur herstellen

Wij dienen de mercuriusstaf, door ons gewoonlijk aangeduid als het slangenvuur te gebruiken om het pad te kunnen gaan dat tot het einddoel voert. De grote opgave is om dat slangenvuurstelsel, dat wij allen bezitten in de juiste conditie te brengen. Nu dient u te weten dat de basis, het wortelsysteem van ons slangenvuur, met name de plexus sacralis, in binding staat met óf het lichtkrachtstelsel van de dialectiek, symbolisch aangeduid als de boom der kennis van goed en kwaad, met al de negatieve gevolgen van dien, óf met het lichtkrachtstelsel van de universele zevengeest, symbolisch aangeduid als de boom des levens.

Wie antwoorden gaat op de stem van het rozenhart, in vroomheid en godsvrucht en zelfovergave, en niet boos in verzet komt vanwege al die dialectische weerstanden die men in het leven ontmoet, en het pad volgt, zal in staat blijken het drievoudige slangenvuur te herstellen.

In de plexus sacralis worden dan door een verhoogde vibratie de twee van elkaar gescheiden kanalen van het spinale geestvuur opnieuw met elkaar verbonden. En zo zal dan het circulatieproces, dat zo lang verstoord was en daardoor de mens aardgebonden maakte, volkomen hersteld zijn. Van stonde aan zullen dan in het hoofdheiligdom de drie hogere hersenholten gevuld kunnen worden met de drie fundamentele stralen van de zevengeest, met wonderbaarlijke gevolgen.

Uit: De nieuwe mercuriusstaf
Hoofdstuk: III

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)