Wie wijsheid wil, de Gnosis, dient volkomen het roer te wenden. Een gedeelte uit het boek’ De Chinese Gnosis’

BESTEL DE CHINESE GNOSIS – TOT 1 FEBRUARI 2020 VAN € 29,50 voor € 17,50

Hieronder volgt een gedeelte uit het commentaar van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri op strofe 15 van de Daodejing van Lao Zi in hun boek De Chinese Gnosis.

Stel u voor, er is een boek in een oude taal. Enige mensen nemen het ter hand en zeggen tegen elkaar: De inhoud is vol wijsheid, wij moeten die kennen want wij willen de zin van ons bestaan omvatten. ̋ Doch er is niemand onder hen die de oude taal kan lezen. Dan kunnen zij afspreken: ‘Laat een van ons, die daartoe het meest geschikt is, die taal gaan leren.’ De gepredisponeerde leert de taal en gaat de anderen het boek vertellen. Hij staat voor hen als leraar. Geen wijsheidsleraar, want hij spreekt over de wijsheid waarvan het boek spreekt. Die wijsheid is slechts een verstandelijke bepaling van wijsheid, doch nimmer de wijsheid zelf. Want de wijsheid staat niet in het boek.

Verstandelijke bepalingen van wijsheid geven altijd aanleiding tot vergissingen en tot meningsverschillen, en dus tot de veelvuldige filosofische stelsels en opvattingen die wij in de aardse dreven kennen. Sommige auteurs van dergelijke stelsels hebben succes, zij maken carrière, zij komen in de mode. Vooral als zij gebruikt kunnen worden bij de opvoedingsstelsels. U weet dat en het is allemaal zo ontzettend arm en tragisch. Want welk een inspanning getroost de mens zich om tot dergelijke vormen van kennis door te dringen!

De goddelijke wijsheid is echter op deze wijze onmogelijk te realiseren. Wilt u wijsheid, de werkelijke Gnosis, dan dient u volkomen het roer te wenden. Dan zult u uw voet moeten plaatsen op het pad van wedergeboorte, het pad van transfiguratie. Dit pad stelt een sterven – u weet het – en een nieuw geboren worden naar de rozenkern in u – u weet het. Een nieuwe biologische staat en dus een nieuwe groei. Deze groei gaat samen met een groei in kennis en wijsheid. Een nieuwe bewustzijnsstaat. Met iedere nieuw-magnetische ademhaling die vastgehouden kan worden in het stelsel zult u de wijsheid indrinken.

De wijsheid bezitten die van God is, is niet, zoals sommigen zeggen, het bezitten van een kentheoretisch weten ‘zonder studie’, doch het indrinken van de Gnosis krachtens een nieuwe biologische zijnstoestand. Tengevolge daarvan vervult deze wijsheid, die één is met de adem des levens, het gehele wezen en verleent daaraan nieuwe vermogens.

Stel u voor dat wij tegen u zouden zeggen: ‘Wij hebben hier een boek waarin alles staat wat u weten moet. U moet het persoonlijk lezen. Doch helaas, het boek is geschreven in een dode taal van het pre-verleden. Daarom dient u nu die dode taal te leren en u hebt er drie jaren voor nodig om haar behoorlijk te omvatten.’ U zou dan ongetwijfeld tot de studie overgaan.

Maar met veel minder inspanning en in veel minder tijd kunt u deel krijgen aan de goddelijke Gnosis. Als u maar met volle overgave het rozenpad wilt bewandelen, het pad dat voert tot groei in kennis en wijsheid en in genade bij God en de mensen. De volle overgave heeft dan geen betrekking op het verkrijgen van kennis die u niet bezit, doch op het toepassen van kennis die u reeds lang bezit en op het inzetten van mogelijkheden waarover u eveneens reeds sedert lang de beschikking hebt.

Bron: De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri