Relativiteit – strofe 45 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

BESTEL TAO EN TEH

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Hieronder volgt strofe 54 van de Daodejing van Lao Zi in de vertaling van E.J. Welz en parafrasen op door C. van Dijk.

Grote voortreffelijkheid lijkt gebrekkig en is nimmer onklaar;
grote volheid lijkt leeg en is onuitputtelijk;
grote rechtheid lijkt krom;
grote vindingrijkheid lijkt bot;
grote redeneerkunst schijnt te stamelen.
Beweging overkomt in zekere mate de koude,
doch bewegingloosheid is de bron
van levengevende warmte.
Reinheid en stilheid zijn ‘s werelds maten.

Relativiteit – Vijf en veertigste Spreuk

421

Volmaaktheid kan geen sterv’ling ooit bereiken.
Dat, wat als spiegelbeeld ons het gelaat toewendt,
Is ‘t ‘IK’ geprojecteerd,
‘t ‘IK’, dat zich zelf niet kent En slechts bestaat, zoolang men ‘t kan bekijken.

422

Zoo kan geen sterv’ling ooit ‘t ‘Geheel’ omvatten,
De allerkleinste éénheid blijft altijd onderdeel,
De allergrootste éénheid is nimmer het Geheel.
Het levend water sterft niet in zijn spatten.

423

Zoo is de lijn, die wij als recht beschouwen,
Van uitgangspunt tot eindpunt ‘n rechte lijn.
Zoo ziet de blik door ‘t vierkant raamkozijn
en eindig deel als ‘t eindloos hemelblauwen.

424

Zoo is ons weten slechts verblindend staren.
Wij weten dat iets is, bepalen het belang.
Het ware weten is: ‘kennen den samenhang’,
Uit ‘t fenomeen den oervorm te verklaren.

425

De mensch noemt Kunst: ‘n bouquet bijeen te garen.
Gelijk de zuig’ling zich bedrinkt aan moeders borst,
Drinkt Kunst zich dronken aan den eeuw’gen schoonheidsdorst.
Kunst bindt ‘n bouquet, – God heeft de bloem geschapen.

426

De koude doet het stroomend water stollen,
De warmte wekt den stroom uit ‘t ijzig kleed.
Zoo breekt de liefde-trilling ‘t starste leed
En remt beheersching ‘t naar den afgrond hollen.

427

Zoo is het ding in stof het meest volmaakte
Oer-voorbeeld van wat Geest in stof vermag.
Al wat er leeft is ‘t uit die sfeer ontwaakte,
Waar ‘t eeuwig in Gods adem sluim’rend lag.

BESTEL TAO EN TEH

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TAO