Het labyrint der wereld en het paradijs des harten – het literaire werk van Comenius – blijvend van € 10,00 voor € 5,00

 

BESTEL HET LABYRINT DER WERELD – HET PARADIJS DES HARTEN

Wat past bij mij? Van wie kan ik leren? Hoe vind ik levensvervulling? Die vragen stelt de hoofdpersoon zichzelf in de allegorische roman van Jan Amos Comenius (1592 – 1670, fakkeldrager van het Rozenkruis 9).  Dit beroemde literaire werk is nog steeds actueel en wordt gekenmerkt wordt door een grote zeggingskracht en een diepe wijsheid. De pelgrim ontdekt op zijn zoektocht door het leven dat duurzaam geluk niet te vinden is in het labyrint der wereld, maar zijn diepste innerlijk, in het paradijs des harten. Het boek ‘Het labyrint der wereld – Het paradijs des harten’ is vanaf 1 september 2023 blijvend afgeprijsd van € 10,00 naar € 5,00.

Comenius was niet alleen pedagoog, filosoof en theoloog, maar vooral ook een universele mens . Hij stelt de wereld voor als een stad waarvan de straten de verschillende standen en beroepen in de maatschappij vertegenwoordigen. Pelgrim is op zoek naar het beroep dat het beste bij hem past, maar in de stad heersen misbruik, wanorde en vervreemding.

Het eerste deel – Het labyrint der wereld – toont de slechte gewoontes van mensen en hun karakters. Met scherpe pen en vol humor tekent Comenius een wereld die juist nu als zodanig herkenbaar is. Wanneer Pelgrim uiteindelijk diep teleurgesteld de wereld wil verlaten, wordt hij door God geroepen. Hij sluit hem in zijn hart. In het daaropvolgende utopische deel wordt Pelgrim klaargestoomd om met nieuwe energie en nieuwe inzichten weer deel uit te maken van de wereld. Hieronder volgen achtereenvolgens het eerste hoofdstuk van ‘Het labyrint der wereld’ en de inhoudsopgave.

BESTEL HET LABYRINT DER WERELD – HET PARADIJS DES HARTEN

H E T  L A B Y R I N T  D E R  W E R E L D

1 DE BEWEEGREDENEN VAN MIJN PELGRIMSTOCHT DOOR DE WERELD

1 Toen ik de leeftijd had bereikt waarop het menselijke verstand het onderscheid tussen goed en kwaad, de verschillen in standen, rangen en beroepen, de bezigheden en de oogmerken van de mensen begint duidelijk te worden, scheen het mij dringend noodzakelijk goed te overwegen bij welke groep ik mij zou aansluiten en aan welke goede zaak ik mijn leven zou wijden.

2 Nadat ik hierover veelvuldig had nagedacht en mijn verstand ijverig had geraadpleegd, kwam ik tenslotte tot de overtuiging dat ik het meeste genoegen zou vinden in een levenswijze waarin zo weinig mogelijk moeite en zorg en zoveel mogelijk gemak, vrede en blijmoedigheid te vinden zou zijn.

3 Maar vervolgens leek het mij moeilijk tot inzicht te komen welk beroep met een dergelijke leefwijze zou overeenstemmen. Ook wist ik niet wie ik hierover met succes zou kunnen raadplegen, afgezien van het feit dat ik dit niet eens zo erg wenste, daar ik vreesde een verkeerde keus te maken, durfde ik niets geheel zelfstandig en overijld te beginnen.

4 Toch, ik beken het, ben ik heimelijk aan het werk getogen en daarna nogmaals opnieuw, maar zodra ik ontdekte dat mijn moeite – zoals het mij toescheen – vergeefs was, liet ik onmiddellijk alles weer op zijn beloop. Ondertussen vreesde ik dat mijn onstandvastigheid mij tot schande zou strekken; dus wist ik niet wat te doen.

5 Toen ik mij zelf hiermee heimelijk gekweld en het hoofd erover gebroken had, kwam ik tot het besluit eerst alle menselijke werken onder de zon in ogenschouw te nemen en pas wanneer ik op verstandige wijze het ene met het andere zou hebben vergeleken, een bepaald beroep te kiezen en mijn zaken zo keurig te regelen dat ik in de wereld een tevreden bestaan zou kunnen leiden.

BESTEL HET LABYRINT DER WERELD – HET PARADIJS DES HARTEN

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Inleiding
Opdracht aan Baron Karel van Žerotín
Aan de lezer

 1. De beweegredenen van mijn pelgrimstocht door de wereld
 2. De pelgrim krijgt Overalbij als gids
 3. Verbinding sluit zich aan
 4. De pelgrim ontvangt een toom en een bril
 5. De pelgrim ziet de wereld vanaf een hoogte
 6. Het lot verdeelt de beroepen
 7. De pelgrim bekijkt het marktplein der wereld
 8. De pelgrim onderzoekt de echtelijke staat
 9. De pelgrim onderzoekt de handwerkersstand
 10. De pelgrim onderzoekt de stand van de geleerden
 11. De pelgrim onder de filosofen
 12. De pelgrim beschouwt de alchemisten
 13. De pelgrim beschouwt de rozenkruisers
 14. De pelgrim onder de geneesheren
 15. De pelgrim bij de rechtsgeleerden
 16. De pelgrim is getuige van de promotie van meesters en doctoren
 17. De pelgrim leert de stand van de geestelijken kennen
 18. De pelgrim beschouwt het christendom
 19. De pelgrim onderzoekt de stand van de overheden
 20. De soldatenstand
 21. De ridderstand
 22. De pelgrim bi ode schrijvers van nieuwsbladen
 23. De pelgrim beschouwt het slot van Fortuna
 24. Het leven van de rijken
 25. Het leven van de genotzuchtigen
 26. Het leven van de groten der wereld
 27. Het leven van de beroemdheden
 28. De pelgrim is ontmoedigt inheeft een twistgesprek met zijn gidsen
 29. De pelgrim bezoekt het paleis van Wijsheid, koningin van de wereld
 30. De pelgrim wordt door zijn gidsen aangeklaagd
 31. Salomo verschijnt met groot gevolg in het paleis van Wijsheid
 32. De pelgrim werpt een blik in de geheime oordelen en het bestuur van de wereld
 33. Salomo onthult de ijdelheden en het bedrog van de wereld
 34. Salomo wordt bedrogen en misleid
 35. Salomo’s gevolg wordt uiteengedreven, gevangengenomen en ter dood gebracht
 36. De pelgrim wil de wereld ontvluchten
 37. De pelgrim komt thuis
 38. De pelgrim ontvangt Christus als zijn gast
 39. De pelgrim treedt in binding met de Christus
 40. De pelgrim is als omgekeerd
 41. De pelgrim wordt in de onzichtbare kerk opgenomen
 42. Het inwendige licht van de christenen
 43. De wijsheid van de aan God gewijde harten
 44. De innerlijke wet van de christenen
 45. Alles is licht en gemakkelijk voor het aan God gewijde hart
 46. De heiligen hebben overvloed van alles
 47. De veiligheid van hen die God zijn toegewijd
 48. De ware christenen genieten een volkomen vrede
 49. Het hart van de ware christenen is duurzaam van vreugde vervuld
 50. De pelgrim beschouwt de christenen in verband met hun standen
 51. De dood van de ware christenen
 52. De pelgrim aanschouwt de heerlijkheid Gods
 53. De pelgrim wordt onder de medebewoners van Gods rijk opgenomen
 54. Besluit

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER COMENIUS