Drie tekstgedeelten uit de Aquarius-conferentie over het vrijmakende pad van het Rozenkruis

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)

Het boekje Het vrijmakende pad van het Rozenkruis bevat alle teksten van de vierde van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgen drie tekstgedeelten uit het boekje.

1 Van vasthouden naar loslaten

Er zijn nog zoveel banden die ons binden, en het is zo pijnlijk die te verbreken. U zult móéten breken, vrienden! U zult móéten kiezen! Dat eist de dienst-aan-God, die u verkozen hebt. Deze dienstbaarheid is er niet een van uiterlijkheden, van schone beloften en schijnreligie, doch een zelfovergave aan het innerlijke licht, met behulp waarvan de ommekeer en de opbraak van al wat aan de materie bindt en uit en van de materie is, zich moet en kan voltrekken. Het is waarlijk: alles of niets!

Beschermd door het Alomvattende Licht, opgenomen in het krachtveld van de Broederschap Christi, kan u niets gebeuren. Maar wij moeten nú tonen dat wij uit hem leven en zijn. Onze hunkering moet onverdeeld zijn, onze gerichtheid volkomen, onze levenshouding dienovereenkomstig.

Wij kunnen u, met betrekking tot uw persoonlijke leven en omstandigheden niet zeggen: dat moet u doen en dat moet u laten. Uw bewustzijn en uw innerlijke gerichtheid moeten u daarin de weg wijzen. Wij kunnen u slechts de weg wijzen om uw gerichtheid en uw levenspraktijk te heiligen, uw verlangen te zuiveren, en u te omhullen met de adem van God.

Uit: Het vrijmakende pad
Hoofdstuk: VIII

2 Van ongerechtigheid naar gerechtigheid

De tijd is niet ver meer dat de tegenstelling tussen het eigenwillig streven van de mensen en de voltrekking van de universele wet van God tot een openlijk conflict zal uitbreken. In hun onheilig tasten naar het mysterie van het leven zelf, waarbij het de betrokken wetenschapsmensen aan alle eerbied ten enen male ontbreekt, zijn grenzen overschreden, die een goddelijk ingrijpen onvermijdelijk maken.

Wanneer wij, als het oordeel zich voltrekt, niet aan de minimumeis voldoen, zal al onze bezinning en al ons verlangen tevergeefs geweest zijn: dan zullen wij mede in de brand van het onheilige vuur ondergaan. Want zoals het zevenvoudige heilige vuur de oprecht opwaarts strevende mens zevenvoudig heiligt, zo vernietigt het de mens die de tekenen van de tijd niet heeft verstaan of genegeerd.

Ziet u ons nu aan voor ongeluksprofeten; u weet toch immers zelf wat er in de wereld gaande is ?! En waarlijk: de tijd is voorbij dat een mens, die spiritueel ernstig wil streven, tegelijkertijd wel een onschuldig graantje van de materie zou kunnen meepikken. Geen enkel graantje daarvan is in deze explosieve tijd onschuldig! Het gif is overal doorgedrongen, en het prana van God is slechts te vinden in zuivere, beschermde, geheiligde bronnen.

.

Uit: Het vrijmakende pad6
Hoofdstuk: VIII

3 Stoffelijke organen voor niet-stoffelijk werk

Onze gehele persoonlijkheid, met alles wat daarbij behoort en onder die benaming gerangschikt kan worden, kortom onze microkosmos, is in feite een dubbelwezen. Het ene wezen is geopenbaard, het natuurgeboren sterfelijke wezen. Het andere is niet, nóg niet, geopenbaard. Veel organen van de ongeborene in u zijn in uw natuurgeboren wezenheid aanwezig, dus in een grofstoffelijke conditie. En dat is ook absoluut noodzakelijk om het grote werk te kunnen verrichten. Want de mens moet dit werk van onderen-op verwerkelijken. Hij heeft dus stoffelijke organen nodig om niet-stoffelijke arbeid tot stand te brengen.

Dat is een delicate zaak, want, wanneer wij de aldus bedoelde organen uitsluitend tot stoffelijke doeleinden zouden aanwenden, gaat het volledig mis, en houden wij de ontwikkelingsgang van onze wezenheid, zoals in het godsplan bedoeld, volkomen tegen en blokkeren wij dus onze roeping. Dat verkeerde gebruik veroorzaakt degeneratieprocessen.

De betreffende organen moeten tot een tweevoudig gebruik dienen: in de wereld van de gevallenheid, doch tegelijkertijd ook in die andere natuurorde, die wij als de bovennatuur aanduiden. Deze bovennatuur, deze andere natuurorde, gaat zich bij een juist gebruik van de bedoelde organen openbaren. Deze organen trekken substanties tot zich van zeer ijle, hier onbekende atomische aard, die ingaan in diverse latente centra van onze wezenheid en daar hun bedoelingen kenbaar maken. Zo groeit en ontwikkelt zich dan in ons het nieuwe wezen, door en met behulp van het oude wezen. En geleidelijk aan maakt zich dat nieuwe wezen openbaar en doet zich gelden, op een totaal andere wijze dan wij gewend zijn in ons natuurgeboren leven: zo volkomen anders, dat geen enkele vergelijking mogelijk is.

Uit: Het vrijmakende pad
Hoofdstuk: IV

 

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)