Het goed dat niet vergaat – een woord tot de jeugd van het Rozenkruis door Catharose de Petri

BESTEL HET LEVENDE WOORD VAN € 27,50 VOOR € 16,50 TOT 1 JULI 2020 

Hieronder volgt een gedeelte uit de toespraak ‘Het goed dat niet vergaat’ van Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) in haar boek Het Levende Woord. Daarin benadrukt zij het grote belang van het jeugdwerk van het Rozenkruis

Als deelgenoot aan de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis hebt u de zekerheid dat de scheppende hiërarchieën met wijsheid en overleg de mens geboren doen worden in een omgeving, land of ras waar hij krachtens zijn geestelijke kwaliteit thuis behoort. Iedere beweging waarvan de leiders en volgelingen niet aan deze eis voldoen, is gedoemd als een kaartenhuis in elkaar te storten, of kan slechts in stand gehouden worden óf met stoffelijk geweld, óf met zwarte magie.

Willen wij dus onvergankelijke zielebouw verrichten – dus: het goed dat niet vergaat – dan zullen wij aan de volgende drie eisen moeten voldoen:

In het Oude Testament schenkt God ons de idee, waarnaar wij moeten leven, door de mond van zijn profeten. 
In Christus schenkt hij ons het voorbeeld ter navolging. 
In de Heilige Geest schenkt hij ons, door zijn scheppingskracht, de mogelijkheid tot die navolging. 

Wat wil dit nu zeggen? Dat wij ons ten eerste moeten openstellen voor de goddelijke idee, om het werk in overeenstemming te doen zijn met zijn scheppingsplan. Dat wij, ten tweede, onze liefde belangeloos en geheel moeten offeren voor de verwerkelijking van deze idee. Ten derde moeten wij het werk verrichten en dragen met al de energie waartoe de in ons ontwaakte Heilige Geestkracht ons in staat stelt. 

Om zielebouw te doen slagen moeten wij het geheim van zijn structuur kennen. Alle zichtbare bouwwerken hebben een geraamte, waaromheen het lichaam geconstrueerd is. Zo dienen ook onzichtbare bouwwerken – en nu denken wij hierbij aan geest-zielebouw – een geraamte te hebben, want ook deze zielesubstantie kan slechts gevormd worden rondom een geraamte. Welk geraamte? Natuurlijk: het kruis – het kruis, waaromheen zeven nieuwe krachtcentra, zeven chakra’s, in een nieuw slangevuurlichaam volledig tot ontwikkeling komen. 

Doch bedenk wel, zonder het kruis van de Christus te aanvaarden zult u nimmer zielebouw verrichten, want dan zou u het structurele geraamte missen. Om de ziel te kunnen bouwen, moet u dus het offer van uw persoonlijkheid brengen, en, let wel: met liefde brengen.

Wilt u echter slagen, dan zal alle gewonnen zielekracht bovendien daarin moeten worden achtergelaten. U zult de pure, zuivere krachten, de krachten van zuiver astraal-etherisch licht, daarvoor moeten offeren, want daardoor schenkt u aan uw bouwwerk een nieuw lichaam, een nieuw etherisch lichaam, waardoor het in staat is te leven en vruchten te dragen. Dat is zielebouw. Dat is ‘het goed dat niet vergaat’. 

Voelt u, oudere lezer, de belangrijkheid van een ruimer weten? Onze jeugd leert op jeugdige leeftijd de ervaring die ouderen in een heel leven opdeden. Daardoor zullen wij stellig bereiken dat kinderen reeds op achttienjarige leeftijd de rijpheid des geestes bezitten van vele ouderen. Daarom is het zo nodig dat er een nauw contact is tussen het ‘grote werk’ en de jeugd met haar leiders, opdat de daarin opgedane ervaring kan worden doorgegeven. Blijkt dat er onder onze kinderen reeds gerijpte geesten zijn, dan kunnen zij op vrij jonge leeftijd reeds belangrijk werk vervullen. Dit verhindert, althans beperkt, het gevaar van kristallisatie. 

Dit is juist het tragische met volwassenen: veelal ontvangen zij de leringen te laat om door ernstige naleving daarvan nog tot pionier uit te kunnen groeien. Bedenk wel dat het zonder werkers, voortgekomen uit onze jeugdgroepen, waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn het ‘Grote Werk’ op de bereikte hoogte te handhaven en het daarboven te verheffen. Een werk als het onze moet een bloeiend jeugdwerk achter zich hebben, anders wordt het topzwaar. 

Daarom, jongens en meisjes onder ons, door jullie activiteit, doorzetting en voorbeeldigheid wordt de waarde van ons werk bewezen. Wees ondernemend. Durf het leven aan. Wie het leven bewust aanvaardt om er lessen uit te putten, ook al zijn die lessen bitter, hem zullen zeker alle dingen mee ten goede werken. 

Jullie moeten je liefde belangeloos en geheel offeren voor de verwerkelijking van deze idee. Jullie moeten het werk verrichten en dragen met al de energie waartoe de Heilige Geestkracht je in staat stelt. Want de jeugd heeft maar één taak, om te spreken in de taal van een jonge dichter: 

Met de moed van haar grootst beminnen,
alles te wagen om alles te winnen.

Bron: Het levende woord door Catharose de Petri, hoofdstuk 36

INHOUDSOPGAVE HET LEVENDE WOORD

Woord vooraf

 1. Het dagelijks wandelen met God
 2. De vierde dimensie
 3. De drie fundamentele stralen van de Zevengeest
 4. Het zevende zegel
 5. Johannes op Patmos
 6. De opdracht van de Geestesschool
 7. Dood, waar is uw overwinning?
 8. Het rijk van de zonen der slangen
 9. De geboorte van de slangenstaf
 10. De opstanding van de tempelmens
 11. Levensstrijd, levensdoel, levensverwerkelijking
 12. De drie vuren der genade
 13. Een reis door het Morgenland des Geestes
 14. De stem van de stilte
 15. De Driebond van het Licht
 16. Alle verandering begint met het bloed
 17. De Apocalyps en de taak van de Geestesschool
 18. Het geheim van gnostieke magie
 19. De Emmaüsgangers
 20. De centrale plaats van het etherlichaam
 21. De ademhaling van de mens
 22. Een lofzang van Hermes
 23. De geboorte van het denklichaam
 24. Het fundamentele beginsel der goedheid
 25. De interne secretie en haar betekenis voor de levensgang der mensheid
 26. Jezus en Johannes
 27. Van natuurgeboorte naar Godsgeboorte
 28. Kundalini: de kracht van de eeuwigheid
 29. Intelligentie en verstandelijkheid
 30. Een nieuw Shamballa
 31. Levenshouding
 32. De leer, het leven en de kruisweg Christi
 33. De verantwoordelijkheid van de werker
 34. Het mysterie van de Sfinx en de Piramide
 35. Zalig zijn de hunkerenden naar de geest
 36. Het goed dat niet vergaat
 37. Transfiguratie in de tijd van het einde
 38. Het vuur van de Heilige Geest
 39. Maak u gereed voor de grote Dag des Heren
 40. Wat moet ik laten?
 41. De komst van het volk Gods op aarde
 42. Het eerste en het tweede pad
 43. De tijd is daar
 44. Innerlijke verlichting
 45. Eenheid – verantwoordelijkheid – gerichtheid
 46. De roeping van de vrouw.

BESTEL HET LEVENDE WOORD VAN € 27,50 VOOR € 16,50 TOT 1 JULI 2020