84 inspiraties over overgave en vervulling van R. Fentener van Vlissingen in de bundel ‘Dakloos geborgen’

BESTEL DAKLOOS GEBORGEN

Reinoud Fentener van Vlissingen was psychiater in Rotterdam en had de gave van helder-schrijven. Dat leverde 84 zeer bijzondere meditaties op. Of zijn het gebeden? Het is een taal uit een christelijk aandoend jargon, maar bovenal is het een opwekkende, indringende en overstijgende stem die tot ons komt. Diep inspirerend en tot contemplatie stemmend. Na het onderstaande voorwoord van zijn zoon Rogier Fentener van Vlissingen volgen 3 van de 84 teksten uit de bundel: Advent, Geboorte en Advent.

VOORWOORD

Gedragen taal is het, en dat klinkt helemaal eigen. ‘Dakloos Geborgen’ kwam mij, ondanks dat het door mijn vader is samengesteld, met vele jaren vertraging onder de aandacht in 2009. Het had een aanbeveling van Margot Krikhaar en zij herkende er ook de inspiratie van Jezus in. Van kleins af aan was ik met deze taal vertrouwd, o.a. via Mej. Hofmans, die altijd sprak over ‘Gods Hulp’, of ‘de Hulp’. Als klein kind legde ze mij dan uit dat Gods Hulp geen Sinterklaas was, die verlanglijstjes als of niet vervulde, maar dat een hulp vragen in de ware zin betekende de probleemstelling uit handen geven en Leiding zoeken uit de Bron met het Levengevende Water – in totaal vertrouwen. De stukjes over ‘Hulp’ en ‘Leiding in Dakloos geborgen zijn reflecties van dat inzicht.

Op een vraag die ik enige tijd geleden via email over ‘Dakloos Geborgen’ ontving antwoordde ik: ‘Mijn vader onderkende in zichzelf dat onder en achter het arts-zijn, het ware verlangen was om een genezer, een heler te zijn. Daaruit vloeide deze ‘geïnspireerde boodschappen voort, die hij vervolgens opschreef.’

Waar de inhoud consistent en universeel waar is, maar de vorm uit eigen ervaring en in unieke taal tot stand is gekomen, is er sprake van zelf-overstijgende, geïnspireerde literatuur. Ik herinner me nog dat mijn vader deze teksten begon te schrijven aan het einde van de jaren zestig, tijdens de periode dat ons gezinsleven ontspoorde en mijn ouders gingen scheiden. Ik verloor toen in de meeste opzichten contact met mijn vader en ik bleef bij mijn moeder wonen, hoewel ik hem wel minstens eens per jaar bezocht totdat ik, ongeveer tien jaar later, naar de Verenigde Staten zou verhuizen. Er was destijds een kloof ontstaan tussen ons vanaf het begin van mijn puberteit , en naar ik later begreep was dat ook de tijd dat het huwelijk van mijn ouders begon te ontrafelen. Twintig jaar lang sprak ik hem niet of nauwelijks.

Niettemin was er ook altijd een diepe band, en in mijn jonge jaren hadden we vele gesprekken over genezing, gezondheid en heling, tegen een achtergrond van het cultuurgoed van de Oude Loo/Open Veld-bijeenkomsten waar mijn ouders veel inspiratie uit haalden, alsook het werk van Mej. Hofmans, Johan Willem Kaiser en Krishnamurti. Op de conferenties en Veld-bijeenkomsten waren ook grote sprekers als Martin Buber, Annemarie Schimmel, Gilles Quispel. Er was altijd een diepgaande connectie met spiritualiteit die nooit verloren ging, ook niet gedurende de laatste twintig jaar van zijn leven.

Mijn vader overleed in 1987, acht jaar nadat ik naar de VS verhuisd was. Sinds medio jaren tachtig had ik mij van tijd tot tijd gewijd aan het vertalen naar het Engels van voordrachten van Johan Willem Kaiser die hij had gehouden op de Oude Loo en tijdens de Open Veld-bijeenkomsten, en dat resulteerde in een uitgave onder de titel ’Four Open Field Books’.

Met het idee dat ik uiteindelijk Kaisers volledige oevre in het Engels zou vertalen schreef ik rond kerst 2002 een inleiding in zijn werk onder de titel ‘The Gospel as a Spiritual Path’. In die tijd hadden mijn vriendin Patty Canova en haar man me geholpen met dat project en ik had in de lente van 2003 een lunch met Patty om haar een exemplaar van het boek te geven. Patty was nagenoeg blind maar helderziende, en hoewel ze het boek dus niet of nauwelijks kon lezen, zei ze spontaan dat mijn vader erg dichtbij was en zeer geïnteresseerd was in wat ik deed. Dat klopte helemaal, want tijdens het schrijven van het boek had ik een diepgaande vergevingservaring met mijn vader gehad, waarin de gezamenlijke bakermat in het werk van Kaiser doorklonk.

De afgelopen jaren moest ik weer vaak dneken aan de diepgaande discussies die aan onze eettafel werden gevoerd tussen mijn vader en zijn medische collega’s over het bankroet van de westerse medische wetenschap met zijn concentratie op symptoombestrijding , alsook over de diepere zin van genezing (van Grieks ‘nostos’, thuiskeer, heelheid, gezondheid en heling).

Ik ben inmiddels diepgaand betrokken geraakt bij de revolutionaire voedingsleer van T. Colin Campbell, die een dieet van volwaardige, hele plantaardige voeding voorstaat en voor het eerst een volledige wetenschappelijk gefundeerd inzicht biedt in wat ‘hele’ en volwaardige voeding is. Zoals altijd draait het om keuzes kunnen maken en ophouden met zelf-sabotage. Je bent immers verantwoordelijk voor wat je in je mond stopt en slechte voeding is verantwoordelijk voor 37 van de top 40 doodsoorzaken. Mijn vader zou de verschuiving van symptoombestrijding naar de oorzaak, gezonde voeding, en verantwoordelijkheid kunnen nemen appreciëren. De mindset van de patiënt is de beste genezer. Dat zou een psychiater met een levenslange toewijding aan ware genezing, en wiens favoriet prescriptie voor een kalmeringsmiddel was om met blote voeten in het natte gras te lopen, wel aangesproken hebben.

Rogier Fentener van Vlissingen, New York 2019

ADVENT

IK ben de Toenadering zoekende.
IK ben altijd onderweg naar uw hart.
IK ben vóór-bereidend en toe-breidend bezig.
IK doe u beleven dat IK de Naderende ben.
De toenemende duisternis en wereldse uitzichtloosheid
gebruik IK om bereidheid te wekken tot ontvangen zonder meer.
Loslaten van de oude staketselen kost al moeite,
de ongelofelijke Inwoning tegemoet te treden
als alles overtreffend gebeuren,
kan alleen omdat de hunkerende Verbondenheid met Mij
het gegeven is dat dieper en verder reikt dan welke bedenking ook.
Ik zoek Inwoning, steeds weer, en IK ben
doende alle toebereidselen te treffen
dat de mensenziel de doorslaggevende Ontvankelijkheid aanvaard
welke de toekomst van het Leven draagt,
daar eerst daarin het vinden en vervullen van de Bestemming mogelijk wordt.
IK, wil in u wonen, IK klop op de poort van het mensenhart,
IK ben het onoverwinlijk Licht dat de macht der ziel verlost
en het Licht der Eeuwigheid als enig kompas plaatst
in de tijdruimtelijke structuren, opdat zij doortrokken zijn
van het volle ware Perspectief: leven vanuit de Schepper in alles,
ont-hecht aan welke mensenrestrictie naar mateloze bereidheid in alles,
leven in, uit, door de verlossende liefdekracht,
die alleen in roerloze weerloosheid zich ten volle ontplooit.

GEBOORTE

Geboorte is aan het licht treden,
te voorschijn geroepen worden op Mijn Tijd,
uit de schuilhoeken, waar de kiemen door MIJ
geprepareerd worden, vóórbereid en toebereid
op een gang waarvan en waarvoor IK garant ben.
Aan den dag treden is voor u: zichtbaar worden,
maar weet dat de hele schepping zwanger gaat.
In alles wat ge aanschouwt ligt mogelijkheid voor verder,
levensvertrouwen is: geheel open zijn voor onzichtbare
– immers nog niet aan het licht getreden – mogelijkheden èn
doordrongen zijn dat het alles gehéél en àl in Mijn Hand is.
Geboorte ken-merkt het bestaan der mensen,
omdat IK de behoeder ben van elke conceptie en van elke geboorte.
Ik geef de ongeziene mogelijkheden aan Mijn schepselen,
Ik bepaal hoe en waar zij vrucht zullen dragen,
vruchtbaar zullen zijn.
Welzalig de mens die in alles doortrilt is van wonderbare Geboort’.

GESCHENK

IK ben het Geschenk in alles.
Geschenk is het zonovergoten landschap,
Geschenk is, wat tot u komt , het is van MIJ.
Wie leeft in de orde van het Geschenk, lééft!
De bomen zingen in de wind: Geschenk.
De bomen buigen in de orkaan: Geschenk
Geschenk is de on-onderbroken Nabijheid.
IK ben een Nabijheid vól liefdevolle Aandacht,
IK ben de stille Behoeding te allen Tijde.
Wie leeft in Mijn Orde, leeft in het immanente Geschenk.
Geschenk is ont-hullend, de Drager, de Gever!
Wie van het Geschenk leeft, is Kind van de Vader.
IK ben u behulpzaam de zin van dit Geschenk te verstaan,
de prepareren voor ’t verdergaan.

INHOUD

Dakloos geborgen
De cyclus van worden en vergaan
Het zwijgen
Geboorte
De leegte
Verlorenheid
Vol-ledig
Hulp
Weven
Leiding
Bloei
Slaaf zijn
Vorm
Te goeder ure
Beven
Inhoud
Klank
Nieuws
Wensdroom
Volmaken
Trouw
Ziekte
Doorstroming
Relatie
Schuld
Mens waarde
Invloed
Zekerheid
Vraag-teken
Doordringen
Trilling
Kèn-merk
Sterfdag
Traditie
Actualiteit
Tegenstrijdigheid
Waarheen?
Natuur
Verkeersreglement
Plan
Marteling
Lofzang
Accoord
Redding
Trefpunt
Advent
Kaarsvlam
Ontstijgen
Helder
Zonde
Katastrofe
Milieu
Hemel
Plaatsbepaling
Wanneer
Mysteriebron
Temidden
Bidden
Asyl
Levensmoed
Vergeefs
Logion
Rijping
Psalm
Geschenk
Verdriet
Slijtage
Weerstand
Leven
Oplossing
Logion
Zondag
Gevangenen
Eigendom
Concreet
Wie
Ontheven
Helder-zien
Weg-wijzer
Ontoereikend
Het nodige
Logion
Broeder
Vergankelijkheid

BESTEL DAKLOOS GEBORGEN