Het levende Evangelie van de Vrijheid, gnostiek christendom

BELUISTER OF LEES MEER VAN DE KOMENDE NIEUWE MENS

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

Wanneer een leerling de Geestesschool nadert uit werkelijke innerlijke behoefte, in de absolute overtuiging dat hij deze natuur moet verlaten om als microkosmos de andere natuur binnen te gaan, en hij dit inzicht erlangt op grond van die eindeloze brand van de ervaring, als zoeker en zwoeger onder de scheidingslijn, dan wordt hij als Johannes geboren. – Dit is de eerste bladzijde van het Evangelie.

Na enige tijd begint het Christusatoom, via de thymus een nieuwe bloedskracht voort te brengen. Jezus de Heer, de Zaligmaker, wordt geboren. – Dit is de tweede bladzijde van het Evangelie.

Johannes groeit op en Jezus groeit op. Het levend besef van het enduristisch pad rijpt in Johannes, en hij gaat er van getuigen. De dof beslagen spiegel van het weerspiegelingsatoom in het hoofdheiligdom wordt steeds meer gereinigd, de bedekking wordt weggevaagd van het gelaat. – En de nieuw-geboren Jezus neemt toe in kracht en genade. – De derde bladzijde van het Evangelie.

En, hoe kan het anders, op de gestelde tijd ziet Johannes Jezus komen van over de Jordaan. De nieuwe bloedskracht kan zich bevrijdend doen gelden in het hoofdheiligdom. Johannes doopt Jezus, en Johannes treedt terug. Het ik-der-natuur geeft zich gevangen aan het Zelf van de Christusnatuur. – De vierde bladzijde van het Evangelie is in het bloed gegrift.

Johannes is gevangen genomen, doch hij is niet mystiek geëmotioneerd, noch een intellectuele speculant. Hij is de objectieve schouwer, die zich van alle fictie vrij houdt. Daarom zendt Johannes, terwijl de nieuwe bloedskracht door alle vezels van zijn wezen bruist, en Jezus dus zijn omwandeling begonnen is en zijn discipelen heeft geroepen, tot Jezus een bode, met de klemmende vraag: ‘Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander?’

Gevoelt u dat hiermee, door deze probleemstelling in het eigen zelf, steeds een controle wordt uitgeoefend op eventuele inbeelding, op een greep van de spiegelsfeer? Zo leest de leerling de vijfde bladzijde van het Evangelie in het eigen stelsel.

En Jezus gaat verder met het roepen van zijn twaalf discipelen en het eerste onderricht aan hen. Wie zijn die twaalf discipelen? Het zijn de twaalf paar hersenzenuwen, die, als takken van een boom, uit het hoofdheiligdom afdalen en het gehele stelsel controleren en besturen.

Als daar zal zijn een nieuwe bewustzijnstoestand, dan zal het nieuwe bewustzijn, de nieuwe ziel, ook het hele wezen moeten kennen, leiden en stuwen. Daarom dienen de twaalf paar hersenzenuwen geheel en al onder controle van de nieuwe bloedskracht te worden gesteld. Zij moeten daarop geheel en al worden afgestemd, om zo tot waarachtige dienaren, tot discipelen van de Heer, te worden gemaakt.

nieuw bewustzijn nieuwe ziel en bloedskracht citaten spirituele tekstenEn zo worden de bladzijden van het heilige Levensboek verder omgeslagen, nadat de zegelen verbroken zijn. En al die bladzijden getuigen van een kruisgang, van het oude ik-wezen in Jezus de Heer. En deze gehele historie wordt geboekt op de tafelen van het hart. En duidelijk zien we hoe deze evangelische kruisgang geen intens lijden is, geen ontzettend drama met lichaamsuitmergeling en smart-beladen, vermagerde gezichten, doch een vreugdegang, een blijmare die haar gewijde taal onwisbaar in het wezen van de leerling grift. Het is een gang die tot opstanding voert.

Want terwijl de aardse tentwoning aldus procesmatig wordt afgebroken, groeit een nieuw tehuis niet met handen gemaakt, van God uit de hemelen, namelijk het beeld van de onsterfelijke mens. Wanneer dit beeld geconcipieerd, geboren, gegroeid en volwassen geworden is, wordt tot de kandidaat gesproken : ‘Het is uw nut dat Ik heenga – en Ik zal u de trooster zenden, de Heilige geest; dié zal van mij getuigen.‘ En Jezus gaat heen: de nieuwe harmonische kracht, na haar werk verricht te hebben, staakt haar arbeid.

En nu wordt de laatste, de formidabelste bladzijde van het Heilige Evangelie geschreven, als met bazuinstoot en stormgeweld, want de onsterfelijke, de onverderfelijke, de nieuwgeborene, gaat in in het door Jezus toebereide wezen en vervult het gehele huis. Het pinkstervuur heeft zich baan gebroken. De waarachtige Apostolische Kring is gevormd.

En ziet, nu wordt de Apocalyps, het Boek der Openbaringen, ontsloten. De Apostolische Kring cirkelt met haar blijmare over de wijde wereld. En zij schrijft haar brieven aan de zeven gemeenten van geestvonkatomici, en zij verklaart het proces, en zijn roept en schraagt en zij redt. En zo is daar tenslotte een schare die niemand tellen kan, gekleed in reine witte klederen, uit het bloed van de aarde gekocht.

En de gulden evangelische taal, die in de harten is gegrift, eindigt met een bede voor allen die bij de grote Broederschap van de mensen behoren, doch niet gekomen zijn:  ‘De genade van de Heer Jezus zij met allen!’

Dat wil zeggen, broeders en zusters die aan het begin van de Christus-Heilsopenbaring staat:  ‘Moge die bloedskracht van het Christusatoom-in-u u spoedig vrij maken. Dat het Evangelie, van het begin tot aan het einde, tot aan de laatste letter, in uw harten zal mogen worden geschreven.’

Dát is de apostolische zegenbede van de Apostolische Kring, van de bewoners van de Derde Tempel. En deze zegenbede onderscheidt zich van alle andere door haar kracht. Want het is geen  vrome wens zonder meer, doch deze bede zal zelfs een nagenoeg versteend en verkleumd hart vermogen te grijpen, zolang er nog een sprankje leven aanwezig is. Wie door deze hartekreet van de laatste evangeliewoorden wordt gewekt, zal gehouden zijn zelf met de eerste woorden een aanvang te maken, want alleen de waarheid, de werkelijke waarheid, zal hem vrij kunnen maken.

mens als microkosmos kosmos in het kleinWellicht dat u nu weet wat het Evangelie lezen en het Evangelie bestuderen is. Wellicht dat u nu verstaat wat het Evangelie prediken is. En wellicht dat u nu kunt doorbreken tot een waarachtig besluit: het besluit om definitief achter u te laten alles wat het natuurlijke mysticisme en occultisme in u heeft verknoeid. In hoofden en harten ligt dit als een ontzaglijke ballast hoog opgetast. U moet uw tempel daarvan reinigen. Dit is een bladzijde uit het Evangelie die u niet vergeten mag! Let er op, dat het pad tot vrijmaking een pad is van zelfvrijmetselarij.

Bron: De Komende Nieuwe Mens van J. van Rijckenborgh, hoofdstuk 15

BELUISTER OF LEES MEER VAN DE KOMENDE NIEUWE MENS

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)