Salomo’s lofzang op de wijsheid uit het Boek van de Wijsheid, apocrief bijbelboek

 

Wat de wijsheid is en hoe ze is ontstaan, zal ik u vertellen zonder iets te verbergen. Ik zal haar op de voet volgen, vanaf het eerste begin. Alles wat ik over haar weet zal ik aan het licht brengen. Ik zal niet aan de waarheid voorbijgaan en haar niet angstvallig voor mezelf houden, want dat heeft met de wijsheid niets gemeen. Een menigte wijzen betekent redding voor de wereld, een verstandige koning voorspoed voor het volk. Laat u dus door mij onderrichten, u zult er baat bij hebben.

Net als ieder ander ben ik een sterfelijk mens, een afstammeling van de eerstgeschapene, die uit aarde werd gevormd. In de buik van mijn moeder ben ik geboetseerd in vlees, in tien maanden ben ik gestold in bloed, uit het zaad van een man en de lust die met de slaap gepaard gaat.

Toen ik geboren werd, ademde ik dezelfde lucht in als andere mensen. Mijn geboorte schokte de wereld niet en ik slaakte eenzelfde eerste kreet als iedereen. Ik heb in windsels gelegen, ik moest verzorgd worden.  Want het leven van een koning heeft geen ander begin; voor alle mensen heeft het leven dezelfde ingang en dezelfde uitgang.

Dus bad ik om inzicht, en het werd mij gegeven; ik heb gesmeekt, en mij werd een wijze geest geschonken. Ik verkoos wijsheid boven scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen; naast haar waren bergen goud niet meer dan een hoopje zand, en met haar vergeleken was zilver maar slijk. Ik beminde haar meer dan gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze schitterde zonder ophouden.

Tegelijk met haar ontving ik alle andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom.  Ik was verheugd over al die gaven, omdat zij het was die ze meebracht, hoewel ik toen nog niet besefte dat zij de bron was van dat alles. Onzelfzuchtig heb ik haar verworven, onbaatzuchtig geef ik haar door, zonder haar rijkdom te verbergen. Zij is voor mensen een onuitputtelijke schat; wie haar verwerft raakt bevriend met God, die mild gestemd is door de gaven die de wijsheid meegeeft.

Moge God mij vergunnen met verstand te spreken en te denken in overeenstemming met de gaven die mij geschonken zijn. Hij is de gids van de wijsheid, hij is het die wijzen verbetert. Wij zijn in Gods hand, met alles wat we zeggen, met al ons inzicht en al onze kundigheid. Hij is het die mij betrouwbare kennis verschaft heeft van alles wat er is.

Ik kreeg inzicht in de samenstelling van de kosmos en de werking van de elementen, in het begin en het eind en het midden van de tijden, in de baan die de zon doorloopt en de wisseling van de seizoenen, in de kringloop van het jaar en de stand van de sterren, in de aard van de dieren en de driften van wilde beesten, in de kracht van geesten en het denken van de mens, in de verschillende soorten planten en de werking van hun wortels –  alles heb ik leren kennen, zowel wat zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht.

Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.

Kenmerken van de wijsheid volgens de lofzang op de wijsheid van Salomo citaten spirituele teksten

Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten.

Lofzang op de wijsheid van Salomo citaten spirituele teksten

Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad. Haar macht omvat de wereld van het ene uiteinde tot het andere, alles bestuurt ze even voortreffelijk.

Ik werd verliefd op de wijsheid, van jongs af aan heb ik haar begeerd. Ik aanbad haar schoonheid en trachtte haar als bruid te verwerven. Zij doet haar edele afkomst eer aan door met God te leven, en hij die over alles heerst heeft haar lief gekregen. Ze is in Gods kennis ingewijd, ze stemt in met zijn daden.

Indien rijkdom al begerenswaard is in het leven, wat is er rijker dan de wijsheid, die alles tot stand brengt? Indien inzicht al iets voortbrengt, hoeveel te meer dan de wijsheid, die maakster is van alles wat er is? Indien iemand de gerechtigheid liefheeft: het is de wijsheid die deugden voortbrengt. Zij leert bezonnenheid en scherpzinnigheid, rechtschapenheid en moed, en niets is nuttiger in het leven van een mens dan deze deugden.

En indien iemand een schat aan kennis zoekt: zij kan verhalen van voorbije dingen en voorspellen wat komen gaat. Zij doorgrondt de wendingen in redeneringen en kent de oplossingen van raadsels. Van tekenen en wonderen is zij tevoren op de hoogte, zij weet ook waar de geschiedenis op uitloopt. Daarom besloot ik haar in huis te nemen, ik wilde met haar leven. Want ik wist dat zij mij goede raad zou geven en mij zou bemoedigen in tijden van zorg en verdriet.

Bron: Het Boek van de Wijsheid (van Salomo). apocrief Bijbelboek