Spirituele symboliek van vogels en vleugels: duif, adelaar en phoenix in de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis

Duif beeld conferentieoord Renova Bilthoven

Wie de boom des levens in zichzelf hersteld heeft, bezit tegelijkertijd de vleugels en de macht om zich uit de natuur van de dood te bevrijden en binnen te treden in de nieuwe levensstaat.  Zo komen wij tot de symboliek van vogels. De Heilige Geest daalde als een duif neer op het hoofd van Jezus de Heer. De duif met de olijftak is zeer in het bijzonder het symbool van de deze straal van de Zevengeest, de actieve zich geheel aan God toevertrouwende en toewijdende intelligentie, de straal die de trigonum igneum volkomen maakt. De duif vertegenwoordigt dié intelligente levenshouding, die onder alle omstandigheden de ware vrede dient, de vrede die van God is. Het werk moet in vrede en door vrede worden volbracht.

De onsterfelijkheid en haar wezen, de monadische krachten van de geest, werden altijd vergeleken met vogels.

symboliek adelaar beeld conferentieoord Renova in BilthovenDenk aan de adelaar als symbool in de Bijbel, aan Hansa, de vogel van de onsterfelijkheid.
De betekenissen van de adelaar als symbool zijn vele. In de heilige taal, in de universele leer wordt bij voortduring over deze koninklijke vogel gesproken. Zo is de adelaar, die bij voorkeur zeer hoog in de lucht vertoeft, soms het symbool voor het luchtelement.

Voorts noemt men de adelaar als symbool voor de geestziel en het leven. Ook vertegenwoordigt hij de levenskracht en de wilskracht, terwijl voorts de vijfpuntige ster het teken van de adelaar is. Ook zwavel wordt met de adelaar in verband gebracht. Tenslotte getuigt ook het vierde evangelie, dat van Johannes, van hem.

Ieder lichaam ademt. Ieder schepsel, van het laagste tot het hoogste, heeft een atmosferische substantie nodig om het stelsel te kunnen onderhouden. Dat geldt voor iedere openbaring uit de fundamentele natuur, dat geldt in het ganse al.

De adelaar, deze koning van de lucht, is als symbool derhalve te schouwen als de beheerser van het luchtelement, dat levenselement dat voor ieder schepsel onmisbaar is.

De adelaar die De Alchemische Bruiloft noemt als aanwezig in het universele lichaam, in de schatkamers van het heil, symboliseert dus hier die levenssubstantie die iedere kandidaat in de gnostieke mysteriën nodig heeft om in het universele levende lichaam te kunnen leven. Het is die onmisbare levenssubstantie die wij in de school gewend zijn gnosis te noemen.

U heeft de gnosis nodig voor uw ziel, uw zielestaat en uw zielewedergeboorte. Het is die atmosfeer van het universele levende lichaam, de atmosfeer dus die wij moeten leren gebruiken, en waaruit wij moeten leven.

Als u door het pad te gaan, door zelfovergave daarin slaagt, is uw ziel gereed om het universele levende lichaam binnen te gaan, en volkomen microkosmisch, existentieel, daarin te leven. Dan stijgt u in het levende lichaam omhoog en zult u als een adelaar het nieuwe element waaruit u leven moet, geheel en al beheersen.

Zo kan en zal de Geest van de Heer tot de ontwaakte mens spreken en zal het vogelenheir, de goddelijke aanraking, bij dag en bij nacht op de zielemens neerdalen. En zo zal tenslotte de verloste zielemens de eigen Mercuriusvleugels verheffen gaan in het licht van de nieuwe morgen, als de befaamde vuurvogel Phoenix.

vuurvogel phoenis wandkleed op conferentiecentrum Renova

De vogel Phoenix is het levende symbool van de opstanding uit de dood. Dit symbool werd in de loop van de eeuwen op wellicht talloos verschillende wijzen tot uitdrukking gebracht. Ook de gnostieken hebben daarvan een veelvuldig gebruik gemaakt.

Op tal van gnostieke stenen komt de vuurvogel voor, om uitdrukking te geven aan het feit dat steeds weer opnieuw de eeuwigheid zelf uit de gevangenschap van de tijd herrijzen zal.

Begrijpt daarom de diepe zin van het woord dat u tot vrijheid geroepen bent, geroepen tot opstanding uit uw dood van de natuur! Daarom is het eerste wat u ontdekken gaat bij uw binnenkomst in de koninklijke grafkamer de Phoenix, de overwinning op de dood.

De kracht van de eeuwigheid, de Vuurvogel zelf, is één met het gehele Universele Levende Lichaam.

Het symbool van de Phoenix heeft steeds de grootste aandacht, ook van de romantici, getrokken. Daarom zijn er tal van legenden die op de één of andere wijze betrekking hebben op de ene waarheid.

Zo is er een oude joodse legende, waarin sprake is van een ontzaglijk grote vogel, die soms op aarde verschijnt. Hij wandelt over de oceaan terwijl zijn kop de hemel draagt. En wij zullen deze legende nu heel goed begrijpen.

Want de Phoenix, de grote opstandingskracht van de eeuwigheid, is de signatuur van het Aloude Levende Lichaam van de Universele Levende Keten, gevormd vanaf de vroegste tijden; vanaf de eerste Voorgaande Broederschap die zich in de tijd openbaarde, tot en met de Jonge Gnosis toe.

Eén machtige Kracht, één majesteitelijke Phoenix, die over de aarde rondgaat, staat op de oceaan en met zijn hoofd reikt tot in de hoogste hemelen.

Dat Lichaam en die Kracht dalen steeds neer op aarde, aarde en hemel zo met elkaar verbindend als een machtige trap, waarop u zult kunnen gaan totdat de eindoverwinning gekomen is, en de laatste zoeker dat ene Licht zal hebben gevonden.

Bronnen: De Egyptische Oergnosis, deel 4 en De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis, deel 2 van Jan van Rijckenborgh