4 Tao is ledig – commentaar op strofe 4 van de Tao Teh King uit de Chinese Gnosis

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

Hieronder volgen de tekst van strofe 4 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het  commentaar dat J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis.

Tao is ledig en zijn stralingen
en werkingen zijn onuitputtelijk.
O, hoe diep is het.
Het is de Oervader aller dingen.
Het verzacht zijn scherpte,
vereenvoudigt zijn gecompliceerdheid,
tempert zijn verblindende schittering
en maakt zich gelijk aan de stof.
O, hoe kalm is het.
Het is eeuwig bestaand.
Ik weet niet van wie het het kind is.
Het was er vóór de opperste God.

Tao Teh King, hoofdstuk 4

4 TAO IS LEDIG

Alles wat in het vierde hoofdstuk wordt gezegd is, evenals al het andere dat in de Tao Teh King vervat is, niet bestemd voor de gemiddelde mens, doch voor werkelijke leerlingen op het pad. Het is geen gewone uiteenzetting van hetgeen een wijsgerig stelsel omvat, doch het zijn richtlijnen en wetten vóór en óp het pad. Niet slechts een klein aantal voorschriften, doch alle voorschriften die men moet weten om iedere mogelijke vergissing te voorkomen. Het is een waarlijk koninklijke wet.

De inhoud is evenmin alleen bestemd voor zeer gevorderde entiteiten, zodat hij voor beginnelingen bezwaarlijk te verstaan zou zijn. Integendeel, juist de serieuze beginneling heeft dit evangelie alles te zeggen. Is het juist niet dit ‘moeilijke begin’ dat de mens steeds parten speelt?

Slechts één vergissing kan een mens reeds zo uitputten, zo ziek, zo energieloos maken, dat hij voor lange tijd uitgerangeerd is. Daarom moet juist iedere beginneling de Tao Teh King lezen, herlezen, bestuderen en als het ware woord voor woord spellen. En als u het woord van de Tao Teh King begrijpt, zal het u van dienst zijn bij en in ieder gevaar.

Neem slechts het eerste woord van het vierde hoofdstuk: ‘Tao is ledig’. Voor ieder gewoon begrip, voor ieder gewoon zintuiglijk vermogen, voor het gevoel, de reuk, de smaak en het gehoor, is Tao ledig en niet waarneembaar. Men kan Tao niet omvatten met het denken en alles wat men terzake bedenkt, al is het slechts één fragmentje, is onjuist.

Men kan Tao met het magnetische vermogen van de wil niet aantrekken en dirigeren; voor de gehele dialectische wezenswerkelijkheid is Tao volstrekt ledig. Daarom is de methode van het niet-doen niet slechts een wijze van handelen die u wordt aangeraden, doch een volstrekte basis bij al het waarlijke heilswerk. Met het ik kan niets essentieel bevrijdends worden aangevat; ieder intellectueel of mystiek vermogen is daarbij waardeloos. Tao is voor de mens ledig.

De oorzaak van het ledig zijn van Tao voor het dialectische vermogen, voor het ik en voor de huidige staat van de microkosmos, is natuurlijk gelegen in het feit dat het vibratieveld van Tao – dat is het serene astrale veld van de Broederschap – in verfijning, snelheid en vermogen ver uitstijgt boven het gewone levensveld. Tao deelt zich mee aan een ander magnetisch astraal veld dan het gewone. 

‘Dat is onjuist,’ zult u zeggen, ‘want er staat dat Tao zich gelijk maakt aan de stof’. Maar dit moet u zó verstaan: Tao heeft de gevallen mens oneindig lief. Maar bent u een gevallen mens? Geen sprake van! U behoort bij deze natuur – u bent ván deze natuur – men kan uw begin en uw einde volledig naspeuren en vaststellen. U bent zuiver natuuropenbaring, een sterfelijk zielenwezen. Waarom voelt u zich hier dan niet thuis, en eenzaam en verlaten? Dat is de reflex van ‘de Andere’, in u. Het is de werkzaamheid van het oeratoom, de roos, en wat daarin besloten ligt. Daartoe richt zich Tao, daaraan openbaart zich Tao. Doch voor u is Tao ledig.

‘Wat heb ik er dan mee te maken? Wat zou ik dan voor moeite doen?’ Wel, die Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en alleen u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken door zelfovergave en door zelf onder te gaan. U hebt uw werk te verrichten in woe wei, in de praktijk, van het niet-doen. De zelfovergave aan het oeratoom in uw microkosmos. Dat is geen drama, zo hebben wij u gezegd, geen soort zelfvernietiging, doch in die zelfovergave verzinkt het dialectische zelf in ‘de Andere’, wordt iets van het oude ik vervangen door het nieuwe ik en de glans daarvan kan worden waargenomen. Daarom kon Paulus juichen: ‘Niet ik, doch Christus in mij.’ Zolang het ik van de gewone natuur zich niet overgeeft aan de Andere, zolang men het woe wei nog niet kent, blijft Tao ledig.

Er zijn, zoals u weet, geen twee mensen volkomen aan elkaar gelijk. Hoewel zij allen dezelfde weg van neergang bewandelen, werd hun weg gekleurd door persoonlijke ondervindingen en gebeurtenissen, en dit alles heeft door de vele incarnaties van de microkosmos ook grote invloed geoefend op de staat-van-zijn van het oeratoom, op de hoedanigheid van de rozenknop en zijn gevangenschap. Daarom staan allen op dit moment zeer verschillend ten opzichte van het grote werk dat zij te verrichten hebben. Wanneer zij dan ook de doodsvallei van de zelfovergave betreden, staan allen in volkomen eenzaamheid. En het is duidelijk dat geen enkele aardse vriend hen daarbij van dienst kan zijn. 

Doch dat behoeft u niet te verontrusten, want let nu op wat de Tao Teh King zegt. Zodra de pelgrim de eigen doodsvallei betreedt, ontdekt hij dat Tao in zijn stralingen en werkingen onuitputtelijk is. Dan ontdekt de kandidaat dat er ook hulp voor hem is, dat Tao ook in zijn toestand voorziet. Heerlijk is deze waarheid; heerlijker echter de ondervinding daarvan. Tao’s stralingen en werkingen zijn onuitputtelijk.

U weet dat uw persoonlijkheid zich in het midden van een magnetisch veld bevindt. Wij spreken van het magnetische veld van de microkosmos. Door middel van dit magnetische veld is de sterfelijke ziel verbonden met de microkosmos en met de macrokosmos van de natuur des doods. Alle elektromagnetische stralingen van de natuur des doods hebben in dit veld een net van magnetische punten gegrift en via dit aldus geprepareerde magnetische net wordt de gehele levensstaat van de mens gedirigeerd.

Principieel is het evenwel natuurwetenschappelijk volstrekt niet onmogelijk dat zich ook elektromagnetische stralen van hogere orde, van hogere vibratie, in dit magnetische veld openbaren. Ook de Gnosis kan haar invloeden doen gelden en inetsen, met alle gevolgen van dien. Doch deze gang van zaken wordt uit zelfovergave geboren, via het proces van de roos. Dan ondergaat de kandidaat de zaligheid van een nieuwe astraal-magnetische binding.

U moet erop letten dat het woord ‘kandidaat’ (van het Latijnse candidus, helder wit) betekent: ‘in het wit gekleed’. U bent leerling van de geestesschool, maar bent u ook ‘kandidaat’, dat wil zeggen: bent u gekleed in de witte zuiverheid van uw motieven, met een totale ongekunstelde zelfovergave? Slechts in deze zuiverheid komt Tao tot u en wordt ook de kracht van het magnetische levende lichaam van de geestesschool uw deel.

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)