Het wondere boek, de Bijbel, is het gewaad van de christelijke mysteriën

BESTEL DE BELIJDENIS DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

De onderstaande tekst van J. van Rijckenborgh kan worden bestudeerd om te komen tot verdere verdieping van beschouwing 1 van het online-programma Mysteriën van geboorte, leven en dood .

Wij, speurders naar het verborgen geheimenis, weten dat in het gehele universum systeem en ordening heersen, dat het al zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, met behulp van onvergankelijke wetten.
Wij, die, van stap tot stap, de sluiers tussen ons en het onuitsprekelijke vaneen schuiven, ontdekken het planmatige in alle verwerkelijking.
Wij, die de verhoudingen tussen macrokosmos en microkosmos onderzoeken, zien het grandioze evenwicht tussen alle dingen.

Wij buigen voor de majesteit Gods, omdat, na diepste doorvorsen, de godsbemoeienis met alle rijken zal blijken, omdat wij de kracht ervaren, die achter alle dingen drijft, de verheven kracht, die onze planeet door de ruimte stuwt, namelijk het Licht der Wereld: de Christus.

Zoals reeds dikwijls met nadruk werd verzekerd is de Orde van het Rozenkruis zonder enige restrictie christocentrisch. Niet slechts abstract, maar tot in de finesses, en zeker niet minder in puur christelijke terminologie. Indien wij de christelijke terminologie zouden loslaten, zouden wij gnostiek-wetenschappelijk niet verantwoord zijn en zouden wij onze beweging, ons werk in de wereld, de zo nodige kracht ontnemen. Waarom dat zo is, zullen wij u proberen duidelijk te maken.

Er zijn in onze tijden vele schitterende vertegenwoordigers van de mensheid, die vele hoge geestelijke en morele waarden aan de mensheid doorgeven, waarden die noodzakelijk zijn voor de levenscontinuïteit met God en wereld.

Maar al deze werkelijk schone dingen mogen niet vergeleken worden met het christendom. Op zijn hoogst mogen wij zeggen dat door de een of de ander een van de uitkomsten van het christendom wordt toegelicht, of een weg naar het levende christendom wordt gewezen.

Wij zijn leerlingen van de School van het Gouden Rozenkruis. Wij vertolken de taal van onze Vader Broeder Christiaan Rozenkruis en zijn medebroeders. Wij trachten dienaren te zijn van de Mysterieschool van het Westen. Wij trachten de westerse wijsheidsleer bekend te maken. Wij willen de ons geopenbaarde wereldgodsdienst verkondigen, het levende gnostieke christendom, dat naar zijn wezen geroepen is de wereld te vervullen, niet alleen naar geest en waarheid – want dat spreekt vanzelf – maar ook naar terminologie.

“Ongerijmd” , zullen sommigen opmerken, “dat iemand die zegt leerling van de Geestesschool te zijn en naar verbreking van deze natuurorde streeft, zo klein is om vast te houden aan een woord, aan een terminologie. Kent hij dan niet het woord: Wee hem, die het gewaad van de Thora voor de Thora zelf houdt? Het gewaad komt er toch niet op aan? Dat is bijzaak! Het gaat om het wezen van de dingen.”

Als antwoord verklaren wij, juist als leerlingen, met alle eerbied voor de grote werkers in deze wereld – want alle dingen werken hier mede ten goede – dat wij de christelijke terminologie met alle kracht verdedigen, omdat deze terminologie magie is, en de kracht van onze Orde. Het gewaad van de Thora moge dan niet essentieel zijn, geen hoofdzaak, toch is het zeker geen onnutte bijzaak. Welke serieuze leerling zal ontkennen dat het gewaad, geestelijk begrepen, de weerspiegeling is van het innerlijke zijn?

Of u de Bijbel exoterisch of esoterisch leest, u komt onder de diepe bekoring van deze geweldige magie. Gewaad en wezen zijn tot een volschone eenheid gegroeid en u moet deze dingen kennen, weten, om tot de christelijke mysteriën te kunnen toetreden. Zelfs de Bijbel als boek, als verschijning, is van zeer geheimzinnige invloed, van zeer uitzonderlijke kracht.

Wat is nu een boek, een dicht boek in uw boekenkast? Een dode massa! Niet echter uw Bijbel! Zie dat boek in het brandpunt van onze tempels. Is het versiering, een misschien piëteitvol mystiek symbool, zonder meer? Nee, dit ontzaglijke stuk magie, dit brandpunt van Christus’ wijsheid in de duisternis van deze wereld, is reeds als boek in staat de atmosfeer van onze tempels te zuiveren van alle slechte krachten: zij durven het open boek niet te naderen.

Patiënten die geplaagd worden door astrale krachten, weten met ons hoe het open boek een beschermende magische cirkel trekt. Daarom is de Bijbelse terminologie mede voorwaarde voor onze verkondiging. Een ander voorbeeld dat wij u willen geven, steunt geheel en al op een eenvoudig, exoterisch christelijk aanzicht: een ziel, die hongert naar wijsheid, naar verlossing, komt reeds door het lezen van de Bijbel, al zou hij nagenoeg zonder begrip zijn , onder de bekoring, onder de invloed van de magische krachten. En deze verwerkelijken aldus één aanzicht van wat wij noemen het geloof.

Lees eens Hebreeën 11. Dan gaat u begrijpen waartoe de mensheid in staat is, zo ze gedreven wordt door het geloof. Al was uw geloof zo klein als een mosterdzaadje, u zou bergen kunnen verzetten.

Van welk geloof is hier sprake? Geloof in de een of andere terminologie? Natuurlijk niet. Hier is sprake van het geloof in Christus, die niet maar een idee is, doch een kracht, die het gehele wezen van ons bestaan beheerst, overheerst.

Deze kracht nu heeft zich aan ons geopenbaard in een bepaald gewaad. Een gewaad dat niet door ons is gemaakt, maar door de Heren van het Lot, die aan een ieder datgene geven, wat voor de geestelijke ontwikkeling nodig is. Dat gewaad wordt besmeurd, bespuwd, aan stukken gereten, door vele kerken reeds in het meest elementaire aanzicht verloochend, maar desondanks gaat de gestalte langs ons heen, als een handreiking van God.

Kunt u nu de kracht van het geloof begrijpen? De kracht van het Evangelie, dat niet in afgetrokkenheid tot ons spreekt, maar dat, op de plaatsen waar het op aankomt, klaar, helder, duidelijk, onafwijsbaar is?

De mensheid zoekt naar bevrijding, maar de bevrijding is er al.
De mensheid zoekt naar een sterke held, maar de sterke held is er al.
De mensheid zoekt naar een verlossende filosofie, maar deze filosofie is er al.

Er zijn er die zoeken naar bevrijdende magie, maar deze magie is er al.
De kracht der krachten woont onder ons en wij moeten haar bewust maken in de wereld en in de mens.

Er zijn er die spreken van diepe menselijkheid, die ontwaken moet in deze tijd. Goed, maar zulk een uitspraak verklaart weinig. Er kan van diepe menselijkheid geen sprake zijn, zo wij niet de weg van de mensheid bewandelen. Op die weg ontmoeten wij de Christus, en Hij zegt ons: “Zonder mij kunt u niets doen.”

Voor deze realiteit bukt ook, en in de eerste plaats, de leerling. U wordt geroepen tot iets groots, iets zo verhevens en ontzaggelijks dat wij er geen woorden voor kunnen vinden.

De magie van het christendom is allesomvattend en ze is nader dan handen en voeten. Ze ligt, als torenhoog, opgetast in de Bijbel. Ze wordt gedragen door de eeuwig groten, de Heren van het Lot, die boven het maken van fouten verheven zijn. Deze magie is zo magistraal, dat de stenen gaan spreken; dat het dode boek levend wordt van de liefde Gods en vurige vonken spat, zodat de duisterlingen op de vlucht ijlen.

De magie van het christendom ligt er voor ú. Het is de kracht Gods, de handreiking Gods, de kracht Gods tot zaligheid. En dit Evangelie hebben wij u te brengen, omdat wij weten dat alle uiteindelijke mensheidsvernieuwing daarvan afhankelijk is daardoor tot stand wordt gebracht. Want de Bijbel is een magische synthese, een afspiegeling van het levende woord zelf, dat onder ons woont.

En zoals het wondere boek als magische formule de duisternis doet wijken en de ban van het boze verbreekt, zo zal het levende word de ban en de vloek, waaronder deze wereld gebukt gaat, met kracht verbreken en de mensheid tot een nieuwe era roepen. Daarom is deze tijd zo belangrijk, omdat, zoals het wondere boek ons volledig verklaart, de tijd daar is.

Na enig elementair esoterisch weten kunt u al spoedig begrijpen welk een kracht er in magie gelegen is, en welk een niet te zeggen bron van kracht er in het levende woord en zijn afspiegeling, de Bijbel, gelegen is. En al was uw geloof daarin maar zo klein als een mosterdzaadje, u zou bergen verzetten.

Begrijpt u nu dat wij met ons werk bedoelen: gnostiek-wetenschappelijk verwerkelijken van de Bijbel-eis, met de wapenen van de liefde? Als dat boek als magische synthese kracht heeft – en hier en daar is het zelfs besmeurd met de smetten van deze duistere wereld – hoeveel te meer kracht zal zich losmaken als u deze magische formules bewust gaat hanteren.

Niet wij zijn het die tot u spreken. Wij zijn slechts een doorvoerkanaal van de wijsheid die in de Confessio Fraternitatis opgetast ligt.

De mensen dragen allen diep het besef van hun koningschap in zich; zij allen nemen in hun beste ogenblikken de vibraties waar van hun goddelijke vonk. Maar al deze suggesties zijn slechts een zwakke afschaduwing van hetgeen later zal komen.

Volwassen mensen mogen geen genoegen nemen met stukjes van het geheel. Het geheel kan zich alleen formeren wanneer de mens bewust de kracht aanvaardt die alles in allen werkt; wanneer hij van verwondering tot bewondering komt, van diepe verbazing tot stamelende aanbidding; van verootmoediging tot blijde juichende verheerlijking van het Licht der Wereld: Christus.

Bron: De belijdenis der rozenkruisers broederschap van J. van Rijckenborgh

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING