Spirituele teksten uit de Bijbel en bijbelcitaten van het online-programma ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

DOWNLOAD ENGLISH EDITION – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Het eerste deel van het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden (Spirituele teksten bibliotheek deel 5)bestaat uit negen gedeelten uit de Bijbel met negen beschouwingen vanuit de traditie van het gnostieke christendom, dat ook wel wordt aangeduid als het esoterische christendom of het innerlijke christendom.

Hieronder volgt een overzicht van de negen gekozen bijbelgedeelten en negen korte citaten daaruit. Deze komen uit de Herziene Statenvertaling van 2016.

  1. Johannes 1:1-34
  2. Exodus 1 en 2:1-10
  3. Prediker 1 en 2:1-10
  4. Job 1
  5. Johannes 2:1-11 en 4:3-19
  6. Mattheüs 25:1-30
  7. Lukas 16:10-31
  8. 1 Korinthe 15:35-58
  9. Openbaring 21 en 22:1-17

 

1. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 1 van Mysteriën van geboorte, leven en dood

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden.

Bijbel, Johannes 1:9-12

2. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 2 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Hoe meer de Egyptenaren het volk Israël echter onderdrukte, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand.

Bijbel, Exodus 1:12-14

3. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 3 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Al wat mij ogen verlangden onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.

Bijbel, Prediker 2:10-11

4. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 4 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen; de naam van de Heer zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.

Bijbel, Job 1:20-22

5. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 5 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Jezus zei: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Bijbel, Johannes 4:13-14

6. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 6 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

En te middernacht klonk er een geroep:  Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

Bijbel, Mattheüs 25:6-9

7. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 7 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest,wie zal u het uwe geven. Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Bijbel, Lukas 16:10-14

8. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 8 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

Bijbel, 1 Korinthe 15:42-44

9. Bijbelcitaat uit spirituele tekst 9 van ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’

En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa, en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn
geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Bijbel, Openbaring 22:12-14

DOWNLOAD ENGLISH EDITION – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK