Apokalyps – Rudolf Steiner over ‘De openbaring van Johannes’, het laatste Bijbelboek

BESTEL APOKALYPS

Twaalf voordrachten van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16), gehouden in Neurenberg van 17 t/m 30 juni 1908, die de geheimen ontraadselen van De openbaring van Johannes, het laatste boek (in het Nieuwe Testament) van de Bijbel.  De grandioze beelden uit dit boek over inwijding worden door Rudolf Steiner doorlicht en toegankelijk gemaakt.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes is een visioen vol beelden die kunnen worden ervaren als fascinerend, beangstigend en majesteitelijk. Het ontstaan en de betekenis ervan is altijd vol raadsels geweest. Wie was eigenlijk deze Johannes die zijn visioenen ontving op Patmos, een een Grieks eiland in de Egeïsche Zee? Waar komen zijn toekomstbeelden vandaan? Op welke toekomst hebben zij betrekking? In dit boek tracht Rudolf Steiner de centrale beelden van de Apocalyps te ontraadselen.

In dit boek tracht Rudolf Steiner de de centrale beelden van de Apocalyps te ontraadselen. De sleutel hiervoor is de antroposofie. Steiners eigen geestelijk onderzoek heeft tot inzicht gebied in de evolutie van de mens en de aarde (ook beschreven on onder andere De wetenschap van de geheimen der ziel). Hierdoor worden de raadselachtige beelden van de Apocalyps begrijpelijk.

Kenmerkend voor Steiner is dat hij niet volstaat met het geven van inzicht. Het gaat hem vooral om ieders verantwoordelijkheid voor de toekomst van de mensheid. Door zijn benadering openbaart de Apocalyps zich als een indrukwekkend appel aan het menselijke handelen.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN RUDOLF STEINER

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

0 Openbare voordracht, Neurenberg 17 juni 1908
Geesteswetenschap en religieuze geschriften – Religie en inwijding – Het christelijke mysterie in verleden en toekomst van de mensheid

1 Eerste voordracht, 18 juni 1908
De Openbaring als document van de christelijke inwijding – Historische misvattingen – de niveaus van inwijding

2 Tweede voordracht, 19 juni 1908
Nadere bijzonderheden over de weg tot inwijding – Beelden van de ‘verlichting’: de groepszielen, de Mensenzoon

3 Derde voordracht, 20 juni 1908
Het eerste overzicht tijdens de inwijding: het na-Atlantische tijdvak – Karakterisering van de zeven cultuurperioden – Hun weerspiegeling in de ‘brieven aan de zeven gemeenten’

4 Vierde voordracht, 21 juni 1908
De voortschrijdende ontwikkeling van de menselijke natuur – Wat in het huidige tijdvak is voorbereid zal in het volgende aan het licht komen: de verbreking van de zeven zegels – De groeiende tweedeling in de mensheid

5 Vijfde voordracht, 22 juni 1908

De totale ontwikkeling van onze planeet – tijdens iedere planetaire incarnatie doorlopen zeven groepen wezens het stadium van de mens: ‘de vierentwintig oudsten’.

6 Zesde voordracht, 23 juni 1908
De oernevel-theorie en het ontstaan van ons zonnestelsel – Scheiding van zon, maan en aarde, en de geleidelijke verdichting van de mens. atlantis: van kosmisch naar aards bewustzijn – toenemende verharding en toenemend zelfbewustzijn in de na-atlatische tijd – Het mysterie van Golgotha als keerpunt.

7 Zevende voordracht, 24 juni 1908
De ontwikkeling van de persoonlijkheid als neerwaartse weg – De opwaartse weg is mogelijk door de christusimpuls – De evolutie van de ‘kosmos der wijsheid’ tot ‘kosmos der liefde’ is de opdracht van de aarde. Wie zich buiten deze evolutie stellen, verharden tot in hun lichamen. de ‘gemeente te Filadelfia’ verenigt de wegbereiders van een vergeestelijke aarde.

8 Achtste voordracht, 25 juni 1908
Het ik als ’tweesnijdend zwaard’ – Het beslissende karakter van de volgende cultuurperiode – Overzicht over de fysieke ontwikkeling van de aarde en haar toekomstige metamorfose – De Mars- en Mercuriuskrachten uit het verleden moeten worden doordrongen met de kracht van het ‘boek’, het evangelie der liefde.

9 Negende voordracht, 26 juni 1908
De ‘eerste’ en de ‘laatste adam’ – De vergeestelijkte mens zal de nieuwe aarde scheppen – De afsplitsing van de verharde materiële en menselijke vormen – Het dier met de zeven koppen en de tien horens.

10 Tiende voordracht, 27 juni 1908
De ontwikkeling van de aarde in bewustzijn, levens- en vormtoestanden -Het ontstaan van de ‘koppen’ en de ‘horens’ in de Atlantische tijd en hun terugkomst in verharde lichamen in de toekomst.

11 Elfde voordracht, 29 juni 1908
Verklaring van de occulte begrippen ‘kop’ en ‘horen’ – De getallen van de kosmische ontwikkeling – Het heden als middelpunt – Het getal 666 – Sorat, de zonnedemon en de weg van de zwarte magie – De overwinning van het Lam

12 Twaalfde voordracht, 30 juni 1908
De zin van de ‘afgrond’ – Wanneer wordt de neerwaartse ontwikkeling definitief? – De metamorfose van het astrale en het etherische lichaam als bescherming tegen de ‘eerste’ en de ’tweede dood’ – Het verstand als verleider – De oorsprong van de Apocalyps

BESTEL APOKALYPS

GA NAAR DE WEBSITE PROJECT APOCALYPSE