Het leven van de profeet Mohammed – biografie van Jamal Ahajjaj over de grondvester van de islam

BESTEL HET LEVEN VAN DE PROFEET MOHAMMED

Mohammed was een bijzonder persoon, die in een relatief kort tijdsbestek ontzettend veel heeft gedaan en bereikt in zijn leven. Hij ontving noteerde de teksten van de Koran, predikte de islam, stichtte een rechtvaardige staat, spreidde een verheven morele gedragscode tentoon en bracht tal van sociale en politieke verbeteringen én een ware revolutie teweeg. Een revolutie die ten doel heeft het lot van de mensen ingrijpend te verbeteren en hun verbond met hun Heer te verzegelen.

Mohammed was een religieuze leraar, een sociale hervormer, een morele gids, een politieke denker, een militaire genie, een trouwe vriend, een toegewijde echtgenoot en een liefhebbende vader. Degene die Mohammed nog niet kent, wordt aanbevolen middels dit boek kennis te nemen van zijn leven, zijn missie en zijn boodschap. Laat je inspireren door de verhalen van de man die tegenslagen overwon, een verscheurde natie nieuwe hoop en een nieuw perspectief bood en antwoord gaf op belangrijke levensvragen. Hieronder volgen de paragrafen 2.2. en 2.3 uit Het leven van de profeet Mohammed, geschreven door Jamal Ahajjaj.

2.2 ZIJN AFKOMST EN GEBOORTE

De Profeet (vrede zij met hem) was een afstammeling van cAdnaan, en daarmee van Ismaaciel en Ibraahiem (vrede zij met hen). Imam Ibnoe Kathier vermeldde dat er een meningsverschil tussen de geleerden bestaat met betrekking tot het aantal vaders tussen cAdnaan en Ismaaciel. De schattingen van het aantal generaties tussen beide variëren van zeven tot veertig.

Over het gedeelte van de afkomst van de Profeet (vrede zij met hem), waarover onder de geleerden consensus bestaat, is vermeld dat hij (vrede zij met hem) de zoon is van cAbdoellaah, de zoon van cAbdoel-Moettalib, de zoon van Haashim, de zoon van cAbdoel- Manaaf, de zoon van Qoesay, de zoon van Kilaab, de zoon van Moerrah, de zoon van Kacb, de zoon van Loe’ay, de zoon van Ghaalib, de zoon van Fihr, de zoon van Maalik, de zoon van an-Nadhr, de zoon van Kinaanah, de zoon van Khoezaymah, de zoon van Moedrikah, de zoon van Ilyaas, de zoon van Moedhar, de zoon van Nizaar, de zoon van Macd, de zoon van cAdnaan.

De Profeet (vrede zij met hem) werd op een maandag in ‘het jaar van de olifant’ in Mekka geboren. De geboorte van de Zegel der Profeten (vrede zij met hem), het beste voorbeeld voor eenieder en de meest invloedrijke persoon die de mensheid ooit heeft gekend, was hiermee een feit. Hij (vrede zij met hem) kwam in het huis van zijn oom van vaderskant Aboe Taalib ter wereld.

De geboorte was een enorme verblijding voor zijn moeder die vanwege de dood van haar echtgenoot cAbdoellaah ontzettend veel leed heeft gekend. Zij bracht deze blijde tijding onmiddellijk over aan cAbdoel-Moettalib, de opa van de Profeet (vrede zij met hem), en hij bracht hem vervolgens naar de Kacbah, verrichtte een smeekbede voor hem, betuigde dank richting Allah, de Verhevene, voor deze grote gunst en koos de naam Mohammed uit.

De naam Mohammed kwam nauwelijks voor en was bij de Arabieren nagenoeg onbekend. As-Soehaylie vermeldde in zijn werk dat er voor de Profeet (vrede zij met hem) slechts drie mensen deze naam hebben gedragen. ‘Mohammed’ betekent letterlijk ‘de geprezene’ en de Profeet (vrede zij met hem) had alles in zich om deze naam met trots en eer te dragen. Hij (vrede zij met hem) bezat de meest nobele eigenschappen en het beste gedrag. Toen zijn opa werd gevraagd naar de redenen voor het kiezen van de naam Mohammed antwoordde hij: “Ik wilde dat Allah hem zou prijzen in de hemelen en dat de mensen hem zouden prijzen op aarde.”

Naast deze naam bezit de Profeet (vrede zij met hem) ook andere namen die duiden op zijn verheven status. Zo staat in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim vermeld dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ik bezit vijf namen: ik ben Mohammed, ik ben Ahmad, ik ben al-Maahie (d.w.z. de uitwisser) waarmee Allah ongeloof uitwist, ik ben al-Haashir (d.w.z. de verzamelaar) die de mensen op weg naar hun verzamelplaats zal voorgaan en ik ben al-cAaqib (d.w.z. de afsluiter) na wie er geen Profeet komt.”

2.3 DE ZOOGMOEDERS EN DE SPLIJTING VAN DE BORST

De eerste vrouw van wie de Profeet (vrede zij met hem) voor de duur van een aantal dagen borstvoeding heeft genoten was zijn eigen moeder Aaminah. Vervolgens heeft Thoewaybah, de slavin van Aboe Lahab15, de borstvoeding verzorgd. Dit impliceert dat Thoewaybah de moeder van de Profeet (vrede zij met hem) op basis van borstvoeding is.

Thoewaybah heeft eveneens Hamzah borstvoeding gegeven. Hamzah is hiermee niet alleen de oom van vaderskant van de Profeet (vrede zij met hem), maar ook zijn broer op basis van borstvoeding. Aangezien Thoewaybah ook Aboe Salamah ibnoe cAbdil-Asad onder haar hoede heeft genomen, is Aboe Salamah eveneens de broer van de Profeet (vrede zij met hem) op basis van borstvoeding.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) het voorstel werd gedaan om Faatimah, de dochter van Hamzah, te huwen, gaf hij (vrede zij met hem) aan dat dit niet was toegestaan vanwege het feit dat Faatimah de dochter van zijn broer op basis van borstvoeding is. Indien Hamzah geen borstvoeding zou hebben gekregen van één van de zoogmoeders van de Profeet (vrede zij met hem) en derhalve niet zijn broer op basis van borstvoeding was geweest, zou het wel voor de Profeet (vrede zij met hem) toegestaan zijn om Faatimah te huwen.

In Sahieh al-Boekhaarie staat vermeld dat Zaynab bintoe abie Salamah, de dochter van de broer op basis van borstvoeding van de Profeet (vrede zij met hem), heeft overgeleverd dat Oemmoe Habiebah haar vertelde, dat zij tegen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “O Boodschapper van Allah, huw mijn zuster, de dochter van Aboe Soefyaan.” Hij (vrede zij met hem) vroeg: “Zou jij dat leuk vinden?” Hierop antwoordde zij: “Ja! Ik zou je niet slechts voor mijzelf willen hebben en met wie ik het liefst het goede wil delen, is mijn zus.” Daarop antwoordde de Profeet (vrede zij met hem): “Dat is voor mij niet toegestaan.”

Vervolgens zei Oemmoe Habiebah: “Wij hebben het er onderling over dat jij de dochter van Aboe Salamah wilt huwen.” Hij (vrede zij met hem) vroeg: “De dochter van Oemmoe Salamah?” Ik antwoordde: “Ja!” Hij (vrede zij met hem) zei daarop: “Indien zij niet mijn stiefdochter zou zijn18, dan nog zou zij verboden voor mij zijn (om mee te huwen), want zij is de dochter van mijn broer op basis van borstvoeding. Ik en Aboe Salamah hebben borstvoeding gekregen van Thoewaybah. Bied mij niet jullie dochters of zusters aan.”

De vooraanstaanden onder de Arabieren hadden de gewoonte om op het platteland op zoek te gaan naar een zoogmoeder voor hun kinderen. Dit droeg volgens hen bij aan het aansterken van de lichaamsbouw van de kinderen, het schoon houden van hun gedachtegang en het buiten de deur houden van zaken als luiheid. Daarnaast zouden de kinderen te midden van de plattelanders opgroeien en daardoor de taal goed leren beheersen.

Banoe Sacd was één van de stammen waarnaar de kinderen veelvuldig werden gezonden. Dit gold eveneens voor de Profeet (vrede zij met hem). Haliemah as-Sacdiyyah was de vrouw die zich over hem ontfermde en hem voor de duur van twee jaar van borstvoeding voorzag.

Haliemah bracht de Profeet (vrede zij met hem) na circa twee jaar terug naar zijn moeder, die zeer verheugd was met zijn ontwikkeling en goede gezondheid. Aaminah verzocht Haliemah het kind nogmaals mee te nemen totdat hij (vrede zij met hem) wat ouder was. Zij voelde echter enige aarzeling en angst bij Haliemah en vroeg haar naar de oorzaak. Haliemah vertelde vervolgens het verhaal van de twee Engelen die de borst van de Profeet (vrede zij met hem) openspleten.

In Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim wordt vermeld dat Anas heeft overgeleverd: “Waarlijk, Djibriel (Gabriël) kwam naar de Profeet (vrede zij met hem), terwijl hij met kinderen aan het spelen was. Hij greep hem en legde hem tegen de grond waarop hij zijn hart openspleet. Hij nam zijn hart en verwijderde er een klonter uit. Hij zei vervolgens: “Dit is het aandeel van de satan in jou.”

Bron: ‘Het leven van de profeet Mohammed’ door Jamal Ahajjaj

BESTEL HET LEVEN VAN DE PROFEET MOHAMMED