De hermetische wijsheid over waarheid en waan – drie gedeelten uit ‘De Egyptische Oergnosis deel 4’

LEES MEER OVER DE WEBINARCYCLUS LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 4 (FREE PDF)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

1. Leven in waarheid

In de ruimte van de alopenbaring is alles steeds bezig te veranderen; het ene gaat, het andere komt, en als het komt ligt de verandering erin opgesloten. Bijgevolg is het altijd veranderlijke ten opzichte van het onveranderlijke volstrekt onwaar. Daarom stelt Hermes vast dat de waarheid alleen maar kan wonen in eeuwige lichamen, die in volstrektheid de waarheid vertegenwoordigen. Zo is er dus een volstrekte gescheidenheid tussen de absolute waarheid en onwaarheid. Bij onwaarheid moeten wij dan niet denken aan leugenachtigheid, opzettelijke verdraaiing van de goddelijke rede, doch aan alles en allen die in het veranderlijke, in het beweeg van de tegengestelden en in het beweeg van de ontwikkelingen staan.

Onwaar is het in ontwikkeling verkerende; datgene wat nog niet tot de waarheid behoort. Noemen wij het in ontwikkeling verkerende waar, dan zetten wij de ontwikkeling stop, dan vertragen en belemmeren wij haar, dan zet een kristallisatie zich in, en wordt de fundamentele onwaarheid onwaar, in de zin van leugenachtig en ongoddelijk. De waarheid drijft, als het goed is, de fundamentele ónwaarheid tot haar hoge status. Daarom zal de waarheid zich steeds openbaren, opdat het fundamenteel nog ónware zich procesmatig tot haar zal opheffen.

Daarin ligt een zeer grote troost verborgen, want dé waarheid kan nimmer worden gedood. De waarheid is een zevenvoudige straling die van het Absolute uitgaat, en die zich zal en móét openbaren om het ene grote scheppingsdoel te bevorderen en tot een goed einde te voeren. Die waarheidsstraling, wij herhalen het, kan nimmer worden gedood. Wie zich tegen die wet verzet, is steeds bezig het eigen graf te graven.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 4
Hoofdstuk: De waarheid wint altijd

2. De waan en haar cultus zullen altijd verliezen

Men kan, uitgaande van een astraal-ontstoken waan, zijn hele omgeving vergiftigen, met dat gif anderen verderven, afspraken maken, wetten maken, een ordening stellen, en anderen volstrekt dwingen gaan daarin te treden. Het gevolg moet dan we zijn een verergering van de tegengestelden, een dramatischer verloop van de levensprocessen. Doch hoe zou het anders kunnen in de ontwikkeling van zulk een formidabele krankzinnigheid.

Wij zien twee mogelijkheden: een ontwikkelingsgang van het fundamenteel-nog-onware tot de volstrekte Waarheid, óf een ontwikkelingsgang van het fundamenteel-leugenachtige-door-waan, tot een volstrekte ondergang door bittere ervaring, om aldus weer bij het fundamenteel-onware uit te komen. Het is duidelijk dat in die onwikkelingsgang-van-de-krankzinnigheid een felle vijandschap gekoesterd wordt tegen alles en iedereen die de andere ontwikkelingsweg gaat. De negatieve reactie op de zesde straal veroorzaakt dat. De waan is onwankelbaar van toewijding aan haar waan; het is astrale bezetenheid die altijd onwankelbaar maakt.

Doch let erop: De Waarheid kan nimmer worden gedood! Omdat zij vrij en onafhankelijk staat van schepping en schepsel. En zo zien wij uit de gehele historie hoe de waan en haar cultus de strijd heeft aangebonden tegen de Waarheid, en hoe zij steeds verloren heeft en verliezen zal. Wereld en mensheid werden en worden van tijd tot tijd geteisterd door de gevolgen van de waan. Doch dit alles is niets vergeleken bij de heerlijkheid die ons wacht, wanneer wij de waan, die ons ook gevangen houdt, door volstrekte strijdloosheid neutraliseren.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 4
Hoofdstuk: De waarheid wint altijd

3. De waarheid is een astrale waarde

De waarheid kan en zal ook u bereiken door mensenhoofden en mensenharten en menselijk handelingsleven. Wanneer u er zich voor gereed maakt! Zoals van de hiërarchie van de leugen een straling en een arbeid tot misleiding uitgaat, zo gaat ook van de hiërarchie van de waarheid een straling uit, evenals een arbeid. Allen die zich openmaken voor de astrale volheid zullen haar ontvangen. De waarheid komt niet uitsluitend tot u door middel van woorden en geschriften. Nee, de waarheid is reeds sedert lang een astrale waarde, door mensen geconcentreerd, en door mensen aan mensen ter beschikking gesteld. De eeuwen zijn daar om dat te bewijzen.

De historie maakt gewag van vele koning-priesterlijke mensen die ons de waarheid brachten in woord, daad en kracht. Wilt u daarvan een enkel voorbeeld? Denk dan aan Mozes. Hij was een der oudste menselijke boodschappers der waarheid die de historie ons bekend maakt. Hij kwam, let daarop, uit Egypte. Denk ook aan de latere rij van profeten, en denk vooral aan Jezus de heer, een godszoon, uit mensen geboren.

De eeuwen hebben hun boodschappen aan de mensheid vervaagd. De vijand heeft de inhoud daarvan in vele opzichten verknoeid. Smartelijk en misdadig! Voorzeker! Doch… volkomen nutteloos! Want de waarheid leeft. Zij is in en door alle eeuwen. Steeds zullen haar verkondigers opstaan, en nieuwe oogsten verzamelen en in de schuren bergen.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 4
Hoofdstuk: De waarheid leeft

LEES MEER OVER DE WEBINARCYCLUS LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 4 (FREE PDF)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4