De witte tempel en de vervulling van het Godsplan door mensenhanden, mensenhoofden en mensenharten

 

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Hieronder volgt de tekst van de afsluiting van het boek De Roep der Broederschap van het Rozenkruis, Het bevat de Nederlandse tekst van het eerste manifest van de drie manifesten van de rozenkruisers uit de zeventiende eeuw en de commentaren van J. van Rijckenborgh.

Er is een plan Gods met wereld en mensheid. Dat plan moet vervuld worden door mensenhanden, mensenhoofden en mensenharten. Wanneer de leerling in staat en bereid is van de primaire begeerte af te sterven, door in Christus onder te gaan, voltrekt zich een magisch wonder. Zodra dit proces genoegzaam is gevorderd, is hij door de Heilige Geest, in de Heilige Geest, wedergeboren.

Dat wil zeggen dat het plan Gods zich aan hem en in hem verwerkelijkt. En hij stelt in deze wereld het Onzichtbare Gebouw, terwijl de samenvoeging van het bereikte door allen die in de Heilige Geest glorieerden, op een wonderbaarlijk heerlijke wijze staat te stralen als de Witte Tempel.

U moet erop letten, dat deze Witte Tempel uit de aard van de zaak geen droomwereld is, geen lieflijk mystieke koestering van moegeworstelden. Deze Witte Tempel, deze grootse onzichtbare kathedraal, kan men meten met alle afmetingen: immers zijn kracht, zijn schoonheid, zijn dynamische onverzettelijkheid leeft in en bewijst zich door menselijke entiteiten.

De Witte Tempel is een van de openbaringen van de gemeenschap der heiligen.
Hij is een kracht, onzichtbaar, maar niettemin een kracht;
een gebouw, onzichtbaar, maar niettemin onverwoestbaar;
een kracht die onze helse wereld wordt binnengevoerd, onweerstaanbaar:
de kracht van het Rozenkruis, waarmee de hiërofanten der mysteriën de wereld aantasten.

Hoe meer leerlingen de geschetste wordingsweg willen gaan, des te geweldiger en grootser de Witte Tempel, zodat eenmaal in dit vuur de duisternis vluchten zal. Dat is de methode van de Christus-hiërofanten. Deze methode is niet spectaculair, maar ze vormt een onneembare citadel. Daarom eindigt de Fama Fraternitatis:

‘Ook zal ons Gebouw, ofschoon honderdduizenden mensen het van nabij hebben gezien, in eeuwigheid voor de goddeloze wereld onaantastbaar, onvernietigbaar, onzichtbaar en volkomen verborgen blijven.

ONDER DE SCHADUW UWER VLEUGELEN, O JEHOVA’

Dat is onze vreugde:
‘De glorie van God is onaantastbaar.
Ziet, Hij zend zijn engel tot ons:
Door de Geest Gods ontstoken
In Christus de Heer ondergegaan,
Door het vuur van de Heilige Geest wedergeboren.’

Amen.

Bron: De Roep der Rozenkruisers Broederschap van J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP