Gebondenheid van de wil – strofe 43 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

BESTEL TAO EN TEH

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Hieronder volgt strofe 54 van de Daodejing van Lao Zi in de vertaling van E.J. Welz en parafrasen op door C. van Dijk.

Het zachtste wint het van het hardste.
Het niet-zijnde doordringt het ondoordringbare.
Dit bewijst mij het nut der onbedrijvigheid.
Weinig talrijk zijn de mensen,
die woordloos lering verspreiden
en het nut der onbedrijvigheid beseffen.

Gebondenheid van den wil – Drie en veertigste Spreuk

411

Onbuigzaam zijn is: ‘zijn in vorm besloten’,
Zoo bindt ook dogma Geest aan starre wet,
Een rechts-statuut in ‘t zinnebeeld gegoten
Uit ‘t buigzaam materiaal, het Alphabet.

412

De vaste stof leeft in haar onderdeelen,
Die met elkander in cohaesie zijn,
Als zichtb’re som van de onzichtbaar velen:
Ontelb’re punten vormen saâm een lijn.

413

Zoo bindt ons eeuwig ons bepaalde willen
Aan het complex – reactie’s van de daad.
Laat aan Uw speeltuig niet steeds één snaar trillen,
Zoodat de samenklank verloren gaat.

414

Zelf voorbeeld zijn – en geen applaus begeeren -,
Dat is de weg, die weinigen slechts gaan.
Veel liever and’ren tot zich zelf bekeeren:
Ach, ‘t luidste woord wordt ‘t meeste mis-verstaan!

BESTEL TAO EN TEH

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TAO