De tien-weken apocalyps van Henoch

In het boek van Henoch staan twee tekstgedeelten die tezamen de tien-weken apocalyps worden genoemd. Het gaat om Henoch 93:1-10 en Henoch 91:12-17. Hieronder volgen beide gedeelten uit Het boek van Henoch, het eerste of Ethiopische boek. Over dat boek, dat ruim 2000 jaar oud is, wordt gezegd dat het op bijzondere wijze het geloof, de hoop en de nood van mensen zoals wij verwoordt. 

HENOCH  93:1-10

En hierna begon Henoch uit de boeken te spreken

En Henoch zei: ‘Voor de zonen der gerechtigheid en voor de uitverkorenen van de wereld en voor de plant der gerechtigheid en oprechtheid zal ik jullie deze dingen zeggen en ze jullie openbaren, mijn kinderen: ik, Henoch, volgens datgene wat mij in een hemels visioen verscheen, en wat ik uit de woorden van de heilige engelen weet, en uit de hemelse tafelen begrijp.’

En toen begon Henoch uit de boeken te spreken, en zei: ‘Ik werd als de zevende geboren in de eerste week, toen er nog recht en gerechtigheid heerste. 

En na mij zal er in de tweede week grote verdorvenheid ontstaan, en bedrog zal het hoofd hebben opgestoken; en hierin zal het eerste einde plaatsvinden en hierin zal een man gered worden. En wanneer ze ten einde is, zal het onrecht weer toenemen, en hij zal een wet voor de zondaars maken. 

En hierna, in de derde week, op haar einde, zal een man worden gekozen als de plant van het gerechte oordeel; en na hem zal de plant van gerechtigheid komen tot in eeuwigheid.

En hierna, in de vierde week, op haar einde, zullen visioenen van de heiligen en rechtvaardigen worden waargenomen, en er zal een verbond voor alle geslachten en een omheining voor ze worden gemaakt. 

En hierna, in de vijfde week, op haar einde, zal er een huis worden gebouwd van heerlijkheid en soeverein gezag tot in eeuwigheid. 

En hierna, in de zesde week, zullen allen die erin wonen verblind worden, en aller harten zullen bij gebrek aan wijsheid in goddeloosheid verzinken. En in haar zal een man verrijzen; en op haar einde zal het huis van het soevereine gezag door het vuur verteerd worden, en in haar zal het gehele ras van de uitverkoren wortel verstrooid worden. 

En hierna, in de zevende week, zal er een afvallige geslacht verrijzen, en zijn daden zullen talrijk zijn, maar al zijn daden zullen afvallig zijn. 

En op haar einde zullen de uitverkoren rechtvaardigen aan de plant der eeuwigdurende gerechtigheid worden gekozen, aan wie een zevenvoudige leer over zijn hele schepping zal worden geschonken. 

HENOCH 91:12-17

En hierna zal nog een week komen, de achtste, die van gerechtigheid, en haar zal een zwaard gegeven worden om het rechtvaardig oordeel te voltrokken aan hen die onrecht bedrijven, en de zondaars zullen aan de rechtvaardigen overgeleverd worden. 

En op haar einde zullen ze huizen verwerven vanwege hun rechtvaardigheid, en er zal een huis worden gebouwd voor de grote koning in eeuwigdurende glorie. 

En hierna zal in de negende week het rechtvaardige oordeel aan de gehele wereld geopenbaard worden, en alle daden van de goddelozen zullen volledig van de aarde verdwijnen; en de wereld zal tot vernietiging gedoemd zijn, en alle mensen zullen naar het pad der oprechtheid uitzien. 

En hierna, in de tiende week, in het zevende deel, zal het eeuwige oordeel plaatsvinden dat aan de wachters zal worden voltrokken, en zal de grote, eeuwige hemel te midden van de engelen verrijzen.   

En de eerste hemel zal verdwijnen en voorbijgaan, en een nieuwe hemel zal verschijnen en alle hemelse machten zullen eeuwigdurend met zevenvoudig licht schijnen. 

En hierna zullen er vele weken zijn zonder tal, in eeuwige deugd en rechtvaardigheid, en van dat moment af zal de zonde niet meer genoemd worden.’

Bron: ‘Het boek Henoch, het eerste of Ethiopische boek’ van M.A. Knibb, vertaald en bewerkt door G. Nijk