De weg tot het geluk – brief 2 van 125 van Marsilio Ficino

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO

Hieronder volgt de integrale tekst van brief 2 van 125 van Marsilio Ficino (1433-1499) uit het boek De brieven van Marsilio Ficino, deel 1. Deze is gericht aan Cosimo d’ Medici en gaat over geluk en gelukzaligheid

Marsilio Ficino aan Cosimo de’ Medici: gegroet.

Ik kom maar al te graag naar u toe zodra ik dat kan. Want wat is aangenamer dan te vertoeven in Careggi, het land van de Gratiën, met Cosimo, de vader van al het goede. Hierbij alvast in het kort wat de meest geschikte weg tot geluk is volgens de platonisten.

Hoewel het volgens mij overbodig is de weg te tonen aan degene die het doel al bijna bereikt heeft, heb ik toch gemeend gehoor te moeten geven aan uw verlangen met deze brief. Als ik bij u ben zullen we hierop doorgaan. Alle mensen wensen goed te handelen, dat wil zeggen goed te leven. Maar zij leven pas goed als hun zoveel mogelijk goede gaven ter beschikking staan. Deze gaven zijn: rijkdom, gezondheid, schoonheid, kracht, edele geboorte, eer, macht, inzicht, bovendien rechtvaardigheid, moed, matigheid en bovenal wijsheid, die de essentie van geluk uitmaakt. Geluk bestaat immers uit het voorspoedig bereiken van het gewenste doel, maar kennis verschaft daartoe in iedere situatie de middelen.

Want door haar ontlokken bekwame fluitspelers de mooiste tonen aan hun instrumenten en komen knappe letterkundigen tot hun beste studies. Door deze kennis brengen stuurlieden hun schip eerder dan anderen in veilige haven, voert de veldheer oorlog met minder risico en brengt de geneesheer het lichaam weer in de gewenste conditie. Daarom is het aan kennis te danken dat een mens na al zijn inspanningen uiteindelijk zijn doel bereikt. Bij echte kennis is nooit sprake van dwaling of vergissing. Omdat het inderdaad kennis is die maakt dat het doel wordt bereikt, moet zij als de enige bron van geluk worden beschouwd.

Bovendien wordt gezegd dat alleen die mensen gelukkig zijn aan wie veel gaven ter beschikking staan. Zij zijn echter pas gelukkig wanneer die gaven hun ook tot voordeel zijn. En ze zullen hun pas tot voordeel zijn, als ze hun gaven ook benutten. Het louter bezitten van gaven zonder ze te gebruiken draagt namelijk niets bij tot geluk. Maar het is niet voldoende ze alleen maar te gebruiken, want een verkeerd gebruik is eerder schadelijk dan heilzaam. Zoals wij dus aan het bezit het gebruik toevoegden, zo moeten wij ook aan het gebruik het juiste gebruik toevoegen, opdat wij onze gaven niet alleen gebruiken, maar dat ook op de juiste wijze doen. En alleen echte kennis stelt ons hiertoe in staat. Dit is duidelijk waar te nemen in de kunsten, waar alleen zij die hun vak verstaan een juist gebruik maken van hun materiaal en hun instrumenten.

Op dezelfde wijze zorgt ware kennis ervoor dat wij een juist gebruik maken van rijkdom, gezondheid, schoonheid, kracht en al die andere zaken waar de mensen de mond vol van hebben. Daarom zal iemand die deze gaven bezit en er een weloverwogen gebruik van maakt altijd doeltreffend en juist handelen. Want wie veel gaven bezit en ze zonder nadenken gebruikt, lijdt meer schade naarmate hij er meer bezit, omdat hij er meer misbruik van maakt. Wie onwetend is maakt minder vergissingen naarmate hij minder handelt. Wie minder vergissingen maakt doet ook minder kwaad. Als hij minder kwaad doet is hij ook niet zo ongelukkig.

Ongetwijfeld ‘‘doet’’ de arme minder dan de rijke, de zwakke minder dan de sterke, de lafaard minder dan de dappere, de luiaard minder dan de wakkere, de trage minder dan de snelle, de domoor minder dan de scherpzinnige. Daarom zijn geen van de gaven die hierboven ge- noemd werden goed op zichzelf. Want wanneer ze worden beheerst door onwetendheid, worden zij nog slechter dan hun tegendeel, in die mate zelfs dat ze een boosaardig heerser rijkelijk de middelen voor zijn misdaden kunnen verschaffen. Als anderzijds bezonnenheid en wijsheid ze leiden, dan werken ze zoveel te beter. Maar op zichzelf zijn ze noch goed noch slecht. Voor een wijs mens blijken zowel gunstige als ongunstige gaven nuttig te zijn, want hij maakt van beide een goed gebruik, maar voor de onwetende geldt het tegenovergestelde.

Daarom is van al onze gaven alleen ware kennis goed op zichzelf en alleen onwetendheid op zichzelf slecht. Welnu, wij willen allen gelukkig zijn en kunnen dat geluk niet verkrijgen zonder een juist gebruik van onze gaven te maken. En ware kennis stelt ons tot dit juiste gebruik in staat. Daarom moet een ieder, met voorbijgaan aan al het overige, geheel vervuld van liefde tot wijsheid en met de grootste toewijding zich inspannen om die ware kennis en wijsheid te verwerven, want zo wordt onze ziel het meest gelijk aan God, die de bron van alle ware kennis is. En juist in dit gelijk zijn aan God bestaat volgens Plato de hoogste graad van gelukzaligheid.

INHOUDSOPGAVE

ten geleide
inleiding
de brieven
Woord vooraf bij alle brieven
Woord vooraf bij het eerste brievenboek

  1. Over het verlangen naar geluk
  2. De weg tot geluk
  3. Navolging is vruchtbaarder dan lezen
  4. Een gesprek over God tussen God en de ziel
  5. Medicijnen genezen het lichaam, muziek de geest, zelfkennis de ziel
  6. Wet en rechtvaardigheid
  7. Over goddelijke vervoering
  8. Een verontschuldiging voor langdradigheid
  9. Over voorspelling en de goddelijkheid van de ziel
  10. Hoe te prijzen zonder vleierij
  11. Het nut van een leven in eenheid
  12. Over ingetogenheid bij het schrijven
  13. Hulde aan degenen die Plato uiteenzetten
  14. Aansporing tot studie
  15. Troostbrief bij iemands overlijden
  16. Lof der waarheid
  17. Hoe nuttig het is geleerden te onderhouden
  18. De lof voor een kunstenaar komt niet voort uit zijn woorden, maar uit zijn
   werk
  19. Over beschaving, over zuivering en over het voorbeeld van de goddelijke kwaliteit van de gelouterde ziel
  20. Over de mens die wijs en gelukkig is
  21. Het is beter goede teksten te schrijven dan vele
  22. Aansporing om kennis na te streven
  23. Verzoek om een brief
  24. Liefdeszaken
  25. God, niet de mens, is de schepper van wonderen
  26. De verbazingwekkende glorie van Lorenzo de’ Medici
  27. Over de liefde
  28. Over de liefde; hoe iedere man geliefd en geprezen zou moeten zijn
  29. Een speelse aanmoediging voor Giovanni om door middel van veinzerij terug te keren
  30. Een brief over helden, geschreven zoals mijn geest mij inga
  31. Wat gedaan is in vrijheid, is aangenamer dan een verplichte handeling
  32. Een uitdaging om te schrijven
  33. Brieven zijn nodig tussen vrienden
  34. Verlies van tijd is een ernstige zaak
  35. Brieven van vrienden zijn een bron van vreugde
  36. Geen kritiek, want God brengt wraak
  37. De mens is geest. De geest van de minnaar is in de geliefde
  38. Een serieuze verhandeling, gericht aan Giovanni: Na de dood heeft een mens veel meer inzicht dan wanneer hij nog in een lichaam huist
  39. Tegen Averroës, op grond van het feit dat er geen afzonderlijk menselijk intellect is
  40. Kenners van God zijn wakker, de rest slaapt
  41. De waarheid van God is straling, schoonheid en liefde
  42. Ideeën, volgens Plato, bestaan in de goddelijke geest
  43. Over de oorzaak van het zondigen; over de hoop en het middel tot herstel
  44. De wetgever staat boven de sofist
  45. Vervulling van liefde ligt in de toepassing ervan
  46. Liefde zonder toewijding is niet veel waard, toewijding zonder liefde ook niet
  47. Over het verdragen van onrecht
  48. Hoe bereikt men gelijkmoedigheid ten opzichte van het lot?
  49. Een vriendschap door God gesmeed is duurzaam
  50. Dichterlijke inspiratie is afkomstig van God
  51. De zorg voor vaderland, familie en vrienden
  52. Wie men een oprecht mens noemt
  53. Over menslievendheid
  54. Innemendheid, liefde, trouw, vriendschap
  55. De dwaasheid en ellende der mensen
  56. De dwaasheid en ellende der mensen
  57. De dwaasheid en ellende der mensen
  58. Een aanmoediging tot bescheidenheid en de studie van de literatuur
  59. Dat een vriend binnenin een vriend is
  60. De gezondheid van een vriend hangt af van zijn vriend
  61. Een voorspelling aangaande een vriend
  62. Hoe groot het verlangen van een vriend kan zijn
  63. Het is beter goedheid te prijzen dan talent
  64. Wie de liefde bedriegt en wie zij niet bedriegt
  65. Een aanbeveling uit nood en verdienste
  66. God bestiert alles op goede wijze en dus moeten we in alles het goede zien
  67. Over de dwaasheid der mensen en wat ware kennis is
  68. Lof van vrijgevigheid, lof van de aalmoes
  69. Geen deugd is lieflijker dan mildheid
  70. Een ware vriend hoeft niet afwezig te zijn om meer gewenst te zijn
  71. Wie rijk is en onrechtvaardig en wie rechtvaardig is
  72. De goedheid en waardigheid van de rechtsgeleerde
  73. De waardigheid van de priester
  74. Heilige orders dienen niet aan iedereen te worden gegeven
  75. Geen harmonie geeft groter verrukking dan die tussen het hart en de tong
  76. Over de plicht van een burger
  77. Wat betekent ‘‘een goed leven leiden’’?
  78. De waarde, het nut en de toepassing van de geneeskunde
  79. Over zuinig omgaan met tijd
  80. Een mens zonder religie is ongelukkiger dan de dieren
  81. Antwoord op de brief over zuinig omgaan met tijd
  82. Voor een mens van goede wil is de toegang tot het goede nooit helemaal afgesloten
  83. Toepassing is krachtiger dan theorie
  84. Goddelijkheid van de ziel door inspiratie
  85. Een nieuw werk behaagt de schrijver teveel
  86. Over volharding
  87. Het is de aard van een verstandig mens niets te wensen behalve het welzijn van zijn ziel en een gezond lichaam
  88. Ov((AL))er muziek
  89. De waarachtigste lofprijzing is die welke haar zelf ook waard is
  90. Gelukkig is degene die wordt bemind door een mens die het zelf waard is zeer bemind te worden
  91. Over wet en rechtvaardigheid
  92. De ziel
  93. Vertroosting bij verdriet om de dood van een vriend
  94. De rol van de waarheidsgetrouwe vertegenwoordiger van de wet
  95. Wat vurig verlangd wordt, is snel verkregen
  96. Laten we ons liever op de bronnen richten dan op de beekjes
  97. Een volgeling van Aristoteles vraagt niet om geld als filosoof, maar als mens
  98. Een aanbeveling op grond van vroegere voorspoed, rechtschapenheid en kennis
  99. De reden om iemand te prijzen
  100. Niemand kan over liefde praten die zelf geen liefde kent
  101. Wat je je moet herinneren en wat je moet vergeten
  102. De definitie, de functie en het doel van de verschillende deugden
  103. De natuur en plicht van de mens zelf; de lofspraak der geschiedenis
  104. Drie richtsnoeren voor het leven en de ene beste manier van leven
  105. Het beginsel van onderwijzen, prijzen en berispen
  106. Zelfkennis en zelfrespect als hoogste goed
  107. Over de goddelijkheid van de ziel en over religie
  108. Woorden van troost bij iemands sterven
  109. Tegen leugenaars en goddeloze lasteraars
  110. Tegen leugenaars en goddeloze lasteraars
  111. Over de stappen naar geluk dat eeuwig is
  112. Een innerlijk gebed tot God
  113. Moge een ieder uitsluitend God en de deugdzaamheid vertrouwen en dienen
  114. Wat de aard van navolging zou moeten zijn
  115. Een grote lofprijzing is dikwijls kort
  116. Hij die achting heeft voor goede mensen betoont achting aan zichzelf
  117. Een oprechte wens en aanbeveling
  118. Een korte aanwijzing en raadgeving aan een bisschop
  119. Lofrede op de filosofie door middel van de welsprekendheid, de moraal, de logica en de kennis van God
  120. Het nut van het vrije leven
  121. Over volharding
  122. Alleen de goddelijke arts is in staat de ziekten van de ziel te genezen
  123. Hoe het komt dat liefde wederkerig is
  124. Het ware dichten is van en voor God
  125. Wat eigen is aan de mens zou aan de mens gezonden moeten worden

aanhangsel
noten bij de brieven
correspondenten van Ficino
bibliografie
register

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO

LEES MEER OVER DE VIJF BOEKEN VAN OF OVER FICINO