Vier strofen van parafrasen op de Tao Teh King van C. van Dijk

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN TAO EN TEH

In het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis zijn 4 van de 669 strofen opgenomen (op de pagina’s 202 en 2016) van de parafrasen op de Daodejing van Lao Zi die C. van Dijk publiceerde in 1933 en 1934, en die onlangs opnieuw zijn uitgebracht in de schitterende uitgave Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording. Daarin is ook de eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees, door E.J. Welz opgenomen. Hier volgen de genoemde vier strofen in tekst en beeld. Ze zijn gebaseerd op achtereenvolgens strofe 52, strofe 63 en strofe 65.

Wie de strijd aanbindt tegen de boze machten
Gedreven door de dadendrang, vernietiging van ’t kwaad,
Die stapelt nieuwe brandstof op ’t verterend vuur van haat.
Uit de Bron des Levens vloeien constructieve krachten. (473)

BESTEL TAO EN TEH

Wie waarlijk wijs is zoekt geen kracht in grote daden
En rukt geen bomen uit die diep geworteld staan,
Maar strooit in will’ge aarde weder nieuwe zaden;
Als straks het ene kiemt, zal ’t andere vergaan. (561)

Als zeek’re krachten eenmaal in den mensch ontwaken
En deze wordt zich van zijn groote macht bewust,
Zonder zich van zijn laag’re zelfzucht los te maken,
Dan wordt het vuur een brand, die in zijn sintels bluscht. (580)

BESTEL TAO EN TEH

Daarom moet men profanen niet ’t geheim onthullen:
Verblindt niet ’t bloote oog door al te fellen schijn.
Een volk te leiden heet: een groote taak vervullen,
Zelf in de schaduw staand’ een voorlichter te zijn. (581)

Bron: Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording door W.J. Weltz en C. van Dijk