Kerstverhaal in lego – de geboorte van Jezus uit het Aquarius Evangelie gevisualiseerd en gesproken voor kinderen

GRATIS ONLINE-PROGRAMMA SPIRITUELE KERST MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

De beschouwingen van het online-programma Spirituele Kerst zijn bedoeld voor volwassenen, maar de verhalen van de eerste zes hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie zijn ook geschikt voor kinderen. In de bovenstaande video worden het verhaal voorgelezen, met ondersteuning van foto’s met lego-figuurtjes in een lego-omgeving. 

Toen Maria de volwassen leeftijd bereikte, werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, zoon van Jacob, een timmerman van Nazareth. En Jozef was een oprecht mens en een toegewijd lid van de Essenen.

De engel Gabriël kwam tot Maria in haar woning in Nazareth, en zei: ‘Heil voor jou Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus; want jij bent waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk van hun zonden verlossen’.

Toen Jozef zijn dagtaak verricht had en thuis kwam, vertelde Maria hem alles wat Gabriël tot haar gezegd had, en zij verheugden zich, want zij geloofden dat hij, de man Gods, woorden van waarheid gesproken had.

De tijd voor de geboorte van Jezus was bijna aangebroken en Maria verlangde haar familielid Elizabeth te ontmoeten, en zij en Jozef gingen naar de heuvels van Judea. En toen ze bij Bethlehem kwamen, werd het donker en moesten zij overnachten.

Maar Bethlehem was overvol met mensen die op weg waren naar Jeruzalem. De herbergen en woningen waren vol gasten, en Jozef en zijn vrouw konden geen andere rustplaats vinden dan een grot waarin dieren gehouden werden. En hier sliepen ze.

Tegen middernacht klonk de kreet: er is een kind geboren in de grot daar tussen de dieren. En ziet, de beloofde mensenzoon was geboren. En vreemdelingen namen de kleine en wikkelden hem in schone kleertjes die Maria had gemaakt en legden hem in een trog waaruit de lastdieren aten. Drie mannen in hagelwitte kleren kwamen binnen en stonden voor het kind, en zeiden: ‘Alle kracht, alle wijsheid en alle liefde zijn in u, Immanuël’.

Nu graasden er op de heuvels van Bethlehem grote kudden schapen, en herders bewaakten hen. De herders waren vroom, ze waren mensen van gebed en ze verwachtten de sterke bevrijder die komen zou. En toen het kind van de belofte was geboren, verscheen voor hen een man in sneeuwwit gewaad en zij deinsden van vrees terug.

De man kwam naar voren en zei: Wees niet bang. Zie, ik breng jullie een blijde boodschap: te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die jullie al zo lang verwachten, geboren’. En toen waren de herders verheugd, zij voelden dat alle heuvels vol lichtboodschappers waren, die zeiden: ‘Glorie aan God in de Hoge! Vrede, vrede op aarde, welbehagen in mensen’.


En toen gingen de herders in grote haast naar Bethlehem, naar de grot, zodat ze hem die de mensen Immanuël noemen, zouden zien en vereren.

Toen het morgen werd, maakte een herderin die vlakbij woonde voor Jozef en Maria en het kind een kamer gereed, en hier bleven zij vele dagen.

Aan andere zijde van de rivier Eufraat woonden de magiërs, en zij waren wijzen en konden de taal van de sterren lezen en zij zagen dat een grote geest geboren was. Ze zagen zijn ster boven Jeruzalem. En onder de magische priesters waren er drie die de meester van de komende eeuw verlangden te zien.

En zij namen kostbare geschenken met zich mee en vertrokken met spoed naar het westen op zoek naar hem, de jong geboren koning, opdat zij hem konden vereren. En de een nam goud mee, het symbool van adel; een ander mirre, het symbool van heerschappij en macht; de derde nam wierook, symbool van het verstand van de wijze.


Toen de magiërs Jeruzalem bereikten, waren de mensen vol verbazing en vroegen zich af wie zij zouden zijn en waarom zij kwamen. En toen zij vroegen: ‘Waar is het kind dat als koning is geboren?’ was het of de troon van Herodes wankelde. En Herodes zond een koerier om de magiërs naar zijn hof te brengen.

En toen zij aankwamen vroegen zij opnieuw: ‘Waar is de jong geboren koning ?’ En toen zeiden zij : ‘We hebben aan gene zijde van de Eufraat zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te vereren’.

En Herodes verbleekte van angst; hij dacht: misschien beramen de priesters een plan om het koningschap van de joden weer te herstellen, en dus zei hij in zichzelf: ik wil meer weten over dit kind, dat als koning zou geboren zijn. En daarom stelde hij aan de magiërs voor nog een tijdje in de stad te blijven, dan zou hij hun alles over die koning vertellen.

Hij riep de joodse wetgeleerden in vergadering bijeen en vroeg: ‘Wat hebben de joodse profeten gezegd over zo iemand?’ De joodse wetgeleerden antwoordden hem en zeiden: ‘Lang geleden hebben de profeten voorspeld dat iemand komen zou om de stammen van Israël te leiden, en dat deze Messias in Bethlehem zou geboren worden.

De profeet Micha schreef: “O, Bethlehem in Judea, gij zijt klein in de bergen van Judea, doch uit u zal die voortkomen die mijn volk Israël zal leiden” ja, dit zei een profeet die in lang vervlogen tijden leefde’.

Toen riep Herodes de magiërs weer opnieuw bij zich en vertelde hun wat de joodse wetgeleerden gezegd hadden, en toen zond hij hen op weg naar Bethlehem. Hij zei: ‘Ga en zoek, en wanneer u het kind, de geboren koning, zult vinden, keer dan terug en vertel mij alles, zodat ook ik kan gaan om hem te eren’.

De magiërs gingen en vonden het kind met Maria in het huis van de herder. Zij bewezen hem eer, schonken hem hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Deze magische priesters konden de harten van de mensen lezen; ze lazen de goddeloosheid van Herodes’ hart, en wisten dat hij besloten had de jong geboren koning te doden.

En dus vertelden zij het geheim aan de ouders van het kind en smeekten hen om te vluchten, ver buiten het bereik van alle gevaar. En toen gingen de priesters weer huiswaarts. Zij gingen niet door Jeruzalem.

En Jozef nam het kindje Jezus en zijn moeder en vluchtte ’s nachts naar Egypte en zij bleven bij Elihu en Salomé in het oude Zoan.

Toen nu de magiërs niet terugkeerden om hem over het tot koning geboren kind te vertellen, was koning Herodes woedend. En toen vertelden de hovelingen hem over een ander kind in Bethlehem, dat geboren was om voor te gaan, en het volk gereed te maken om de Koning te ontvangen. Dit alles ergerde de koning meer en meer.

Hij riep zijn lijfwachten en droeg hen op naar Bethlehem te gaan en het kind Johannes en het kind Jezus, de jong geboren toekomstige koning, te doden. Hij zei: ‘Laat er geen vergissing gemaakt worden, zodat jullie er zeker van zijn dat zij die op mijn toon willen komen gedood worden: dood alle mannelijke kinderen in de stad die onder de twee jaar zijn’. De lijfwachten gingen en deden zoals Herodes geboden had.

Elizabeth wist niet dat Herodes van plan was haar zoon te doden, en zij en Johannes verbleven in Bethlehem. Maar toen ze het vernam, nam zij de kleine Johannes en vluchtte snel naar de heuvels. De moordende lijfwachten waren in de buurt; ze moest zich haasten, maar ze kende de geheime grotten in de heuvelen en ze verborg zich met Johannes in één van hen, tot de lijfwachten verdwenen waren.

Hun wrede taak was gedaan; de lijfwachten keerden terug en vertelden de geschiedenis aan de koning. Ze zeiden: ‘We weten dat we het koningskind gedood hebben, maar Johannes, de wegbereider, konden we niet vinden’. De koning was woedend op de lijfwacht omdat zij het kind Johannes niet gedood hadden, en ze werden in de boeien geklonken.

Jozef, Maria en hun zoon waren in Egypte in Zoan, en Johannes was met zijn moeder in de heuvels van Judea. Elihu en Salome zonden met spoed boodschappers om Elizabeth en Johannes te zoeken. Zij vonden hen en brachten ze naar Zoan. Maria en Elizabeth waren een en al verbazing over hun bevrijding.

Elihu zei: ‘Dat is niet zo vreemd, er bestaan geen toevalligheden; de wet regeert alle gebeurtenissen. Van oudsher af was het de bedoeling dat jullie bij ons zouden zijn en in deze heilige school zouden worden onderwezen’.

Elihu en Salome namen Maria en Elizabeth mee naar de heilige grot dichtbij, waar zij gewend waren te onderwijzen. Elihu zei tot Maria en Elizabeth: ‘Jullie mogen jezelf als driemaal gezegend beschouwen want jullie zijn uitverkoren moeders van lang beloofde zonen. Jullie zijn voorbestemd om in vaste rotsgrond een stevige eerste steen te leggen, waarop de tempel van de Volmaakte Mens zal rusten.

Bron: Het Aquarius Evangelie van Levi Dowling