48 verdiepingsvragen bij het online programma en boek Spirituele Kerst – geschikt voor verdiepingskring of leesgroep

Zoek je naast het online-programma Spirituele Kerst en het boek Spirituele Kerst – Handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw verdere verdieping in de kerstperiode? Dan kun je zelfstandig of in een verdiepingskring of leesgroep aan de slag met de onderstaande vragen.

22 december: Jezelf voorbereiden
1. Overweeg het belang van activiteit, passiviteit en harmonie (het juiste evenwicht tussen beide).
2. Ga na welke cyclische processen in de natuur te vergelijken zijn met waken en slapen.
3. Formuleer hoe je invulling wilt geven aan de komende kerstperiode.

23 december: De innerlijke mens in je herkennen
4. Bedenk op welke manieren de innerlijke mens zich kan uitdrukken in de uiterlijke mens.
5. Ga na in hoeverre je denkt en handelt vanuit het idee van de eenheid van al het bestaande.
6. Welke gedachten en gevoelens roepen het idee van een spirituele weg bij je op?

24 december: Je weg bereiden
7. Welke verhalen, mythen en legenden hebben in je leven indruk op je gemaakt en wat sprak je daarin zo aan?
8. Overweeg in hoeverre je het grote heimwee en het verlangen naar hoger leven in jezelf herkent.
9. Hoe sta je tegenover het idee dat personages in de evangeliën ook aspecten van jezelf kunnen zijn?

25 december: Het goddelijke in je geboorte geven
10. In hoeverre herken je in je eigen leven dat bepaalde thema’s terugkeren, op min of meer dezelfde wijze of op een hogere spiraal van ontwikkeling?
11. Hoe ervaar je deze Kerst ten opzichte van Kerst in de afgelopen jaren?
12. Hoe sta je tegenover het idee dat er steeds lichtboodschappers neerdalen in de wereld van ruimte en tijd om de mensheid te steunen bij het gaan van een spirituele weg?

26 december: In dit teken zul je overwinnen
13. Waarom leren spirituele tradities dat er op de weg terug naar de oorsprong zuiveringen nodig zijn.
14. Overweeg het onderscheid tussen Jezus en Christus, zowel in innerlijke als in uiterlijke zin.
15. Welke argumenten zijn er te geven om een spirituele weg te gaan binnen een spirituele traditie?

27 december: Je magische geschenken
16. Op welke manieren kan de polariteit herders – wijzen in het kerstverhaal worden geduid?
17. Waarom worden kennis, liefde en daad als een eenheid genoemd en waarom is het belangrijk dat deze attributen in dienst worden gesteld van de ziel?
18. In hoeverre herken je de koning, de priester en de magiër in jezelf?

28 december: Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf
19. Wat voor soort tegenstanden heb je in je leven ervaren die je geholpen hebben om innerlijk sterker te worden?
20. Waarom wordt er gezegd dat het onmogelijk is om op een spirituele weg weerstanden te voorkomen of te vermijden?
21. Ga na in hoeverre het je tot nu toe gelukt is om je voornemens voor de kerstperiode die je op 22 december hebt geformuleerd waar te maken.

29 december: Je opdracht in het leven
22. Waarom zouden er in het verleden mysteriescholen zijn geweest?
23. Op welke manieren zouden invloeden vanuit het hoger zelf in het lagere zelf tot uitdrukking kunnen komen?
24. Overweeg de uitspraak van Elihu waarin hij zegt dat ieder levend wezen door koorden aan ieder ander levend wezen is gebonden.

30 december: Je terugblik op het verleden
25. Overweeg de gevolgen van een eenzijdige gerichtheid op het verleden, het heden en de toekomst.
26. Hoe sta je tegenover de opvatting dat alles wat wijsheidsstromingen in de oudheid aan kracht, wijsheid en liefde hadden voortgebracht in het oorspronkelijke christendom is samengebracht en vernieuwd?
27. Formuleer wat je zou kunnen verstaan onder bewustwording.

31 december: Afscheid nemen van je leermeesters
28. Overweeg de verschillen tussen kennis die het gevolg is van eigen ervaringen en kennis die van buitenaf is aangereikt.
29, Hoe sta je tegenover het idee dat er zoiets is dat kan worden aangeduid als ‘een krachtveld van de waarheid’?
30. Wat vind je van de gerachte dat de pasgeboren ziel kwetsbaar is, verzorgd moet wordne en specifieke voeding nodig heeft?

1 januari: Je talenten ontplooien
31. Waarom zou er in authentieke spirituele tradities worden gewaarschuwd voor een ‘wegvluchten in het spirituele’?
32. Herken je iets in de uitspraak dat de zich ontlpooiende zielekracht gekristalliseerde religieuze voorstellingen aantast en in een ‘beeldenstorm’ kreupele beelden omver werpt?
33. Zou het mogelijk zijn dat er innerlijke ontwikkeling in een mens plaatsvindt zonder deze zich daarvan bewust is?

2 januari: De verborgen schatten in je hart
34. Overweeg in hoeverre een mensenleven maakbaar is.
35. Wat vind je van de uitspraak dat de hemel geen uitgemeten en begrensde plek is, maar een staat van bewustzijn?
36. Waarom zou er gezegd worden dat duurzaam geluk pas kan worden ervaren na een groot vernieuwingsproces in het menselijke stelsel ?

3 januari: Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling
37. Waarom zouden veel spirituele tradities benadrukken dat spirituele ontwikkeling begint in het hartcentrum?
38. Wat zouden redenen kunnen zijn achter de uitspraak dat stilte belangrijk is voor de mens die leerling van de ziel wil zijn?
39. In hoeverre is er in je leven sprake van scheppende stilte?

4 januari: Het geestbewustzijn in je wekken
40. Waarom zou  er in authentieke spirituele tradities worden gezegd dat het denken de mens misleidt?
41. Waarom zou abstract denken een opstap kunnen zijn naar zuivering van het denken?
42. Hoe zouden gedachtestromen kunnen worden omgewend naar de kanalen van de ziel?

5 januari: Zeven grondstellingen voor je leven
43. Welke ontwikkelingen in de samenleving zouden erop kunnen wijzen dat aspecten van het het Aquarius Tijdperk zich beginnen te manifesteren?
44. Overweeg waarom de groei van de persoonlijkheid wordt vergeleken met de ontwikkeling van een plant en de groei van de ziel met zeven veldslagen die moeten worden gevochten.
45. Wat vind je van de grondstellingen van de zeven wijzen en de toelichting daarop?

6 januari: Neerdaling van de heilige adem
46. Overweeg de overeenkomsten en de verschillen tussen de twee processen die symbolisch worden aangeduid als de waterdoop en de vuurdoop.
47. Hoe heb je je deelname aan ‘Spirituele Kerst’ ervaren?
48. Wat ben je van plan om te gaan doen naar aanleiding van wat je in ‘Spirituele Kerst’ is aangereikt?