Korte citaten van Hermes Trismegistus uit het online-programma ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’

1. Het goddelijke ervaren
Indien u God ook wilt waarnemen in en door de sterfelijke wezens die op de aarde en in de diepte zijn, overdenk dan, mijn zoon, hoe de mens in de moederschoot wordt opgebouwd; overweeg nauwkeurig de kunstvaardigheid van deze wording en leer wie de bouwheer is van deze schone en goddelijke beeltenis van de mens.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 8:20

2. Dimensies onderscheiden
God, de eeuwigheid, de wereld, de tijd en de wording. God maakt de eeuwigheid, de eeuwigheid maakt de wereld, de wereld maakt de tijd, en de tijd maakt de wording. Het goede, het schone, de gelukzaligheid en de wijsheid vormen als het ware het wezen van God; het wezen van de eeuwigheid is onveranderlijkheid; het wezen van de wereld is orde; het wezen van de tijd is veranderlijkheid; en het wezen van de wording is leven en dood.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 2:4-5

3. Bewust waarnemen, denken en doen
Men meent dat er tussen de zintuiglijke waarneming en de verstandswerking verschil bestaat, in die zin dat de ene stoffelijk is en de andere geestelijk. Ik echter ben van oordeel dat beide ten nauwste verbonden zijn en geenszins verschillend, althans bij de mensen. Zo bij de overige dieren de zintuiglijke waarneming al aan de natuur gebonden is, bij de mensen is dit bovendien het geval met het verstand.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 11:1-2

4. Esoterisch onderricht ontvangen
Toen ik in mijzelf een onbestemd visioen waarnam, dat door de barmhartigheid van God was voortgebracht, ben ik van mijzelf uitgegaan in een onsterfelijk lichaam. Zo ben ik nu niet meer degene die ik eens was, maar ben thans in de geestziel verwekt. Zo iets laat zich niet onderwijzen, en het is niet waar te nemen met het stoffelijke element waarmee men hier ziet.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 14:12

5. Reinigingen realiseren
Door de komst van de tien aanzichten wordt de geestelijke geboorte voltrokken en worden de twaalf aanzichten verdreven; en aldus worden wij door dit geboorteproces vergoddelijkt. Wie nu, door de barmhartigheid van God, deze geboorte-uit-God deelachtig geworden is en de lichamelijke zintuiglijkheid heeft prijsgegeven, is zich bewust uit goddelijke krachten te zijn geformeerd en is van innerlijke vreugde vervuld.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 14:31-32

6. God lofprijzen
Laat ons allen tezamen hem lofprijzen, die boven alle hemelen verheven is, de schepper van de gehele natuur. Hij is het oog van de geest: hem zij de lof van alle krachten. O u krachten, die in mij zijn: zing de lof van de Ene en het al; zing in overeenstem- ming met mijn wil, o u krachten, die in mij zijn. Gnosis, o heilige kennis van God, door u verlicht, is het mij gegeven het licht van het weten te bezingen en mij te verblijden in de vreugde van de geestziel.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 14:44-45

7. Geestelijke krachten assimileren
Dompel u onder in het mengvat, u zielen die dit kunt; u die gelooft en vertrouwt dat u zult opstijgen tot hem die dit mengvat omlaag gezonden heeft; u die weet tot welk doel u geschapen bent. Allen die de verkondiging vernemen en zich laten onderdompelen in het vat van de geest, krijgen deel aan de gnosis en worden volmaakten en ingewijden, daar zij de geest ontvangen.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 7:8-9

8. De weg van de godsvrucht gaan
Indien de geest binnengaat in een godvruchtige ziel, leidt hij haar naar het licht van de gnosis. Een dergelijke ziel wordt het nimmer moe juichende Gods lof te verkondigen en, in navolging van de Vader, op allerlei wijzen, in daden en woorden, alle mensen goed te doen. Daarom, mijn zoon, moet u, in uw dankzegging tot God, hem bidden een edele geest te mogen ontvangen.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 12:62-63

9. De gnosis verkondigen
Sommigen van hen spotten met mij en gingen weg, want zij bevonden zich op de weg van de dood. Maar anderen, die zich voor mij op de knieën geworpen hadden, smeekten mij hen te onderrichten. Ik richtte hen op en werd een gids van het menselijke geslacht door hen te leren op welke wijze zij gered zouden worden. En ik zaaide in hen de woorden van de vrijheid en zij werden gevoed met het water van de onsterfelijkheid.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 1:70

Bron: Boekenserie De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu van J. van Rijckenborgh