Toespraak van Jezus voor de Griekse meesters in Athene, Aquarius Evangelie, hoofdstuk 44

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

De Griekse filosofie was vol scherpe waarheid, en Jezus wenste bij de meesters in de Griekse scholen te studeren. Dus hij verliet zijn huis in Nazareth, ging over de heuvels van de Carmel, ging scheep in de haven en was spoedig in de Griekse hoofdstad.

Nu hadden de Atheners van hem horen spreken als leraar en filosoof, en zij waren blij met zijn komst, omdat zij zijn woorden van waarheid zouden horen. Onder de Griekse meesters was Apollo, die de verdediger van het orakel werd genoemd en in vele landen als Griekse wijsgeer werd erkend.

Apollo opende voor Jezus alle deuren van de Griekse kennis en in de Areopagus hoorde hij de wijste meesters spreken. Maar Jezus bracht hun een wijsheid, groter dan de hunne; en zo onderwees hij. Eens stond hij voor het amphitheater en toen Apollo hem vroeg te spreken, zei hij:

Meesters van Athene, luister. In eeuwen, lang geleden, zochten en vonden mensen, die wijs waren in de wetten van de natuur, de plaats waar uw stad rust. Zeer zeker weet ge, dat er op de aarde gedeelten zijn, waar haar groot kloppend hart de etherische golven hemelwaarts werpt, de de ethers van omhoog ontmoeten. Waar geestlicht en begrip schitteren als sterren in de nacht.

Van alle delen van de aarde is er geen plaats die gevoeliger, meer geestgezegend is, dan die waarop Athene rust. Ja, geheel Griekenland is gezegend. Geen ander land is ooit het geboorteland geweest van zulke machtige denkers als die uw oorkonden van roem sieren. Een schare wakkere reuzen in filosofie, dichtkunst, wetenschap en kunst werd op Griekse grond geboren en groeide op tot volwassenheid in uw wieg van zuiver denken.

Ik kom hier niet om over wetenschap, filosofie of kunst te spreken; hierin zijt gij thans de beste meesters van de wereld. Maar al uw grote bekwaamheden zijn slechts ladders naar werelden aan gene zijde van het gebied van het verstand; zij zijn slechts bedrieglijke schaduwen, glijdend over de muren van de tijd.

Maar ik wilde u vertellen over een leven ‘van boven’, dat binnen-in-u is: een werkelijk leven dat niet voorbij kan gaan. Er is in wetenschap en filosofie geen kracht die sterk genoeg is om een ziel geschikt te maken, zichzelf te herkennen of met God in verbinding te staan. Ik wil niet de loop van uw machtige gedachtenstromen afremmen, maar ik wil ze omwenden naar de kanalen van de ziel.

Niet geholpen door de adem van de geest, strekt intellectuele arbeid slechts tot het oplossen van de problemen van de dingen die wij zien, en meer niet. De zintuigen waren bestemd om in het denken slechts beelden te scheppen van dingen die voorbij gaan; zij hebben niets te maken met ‘werkelijke’ dingen; eeuwige wet kunnen zij niet begrijpen.

Maar de mens heeft ‘een zeker iets’ in zijn ziel, ‘een zeker iets’ dat de sluier weg wil trekken, opdat hij de wereld van de ‘werkelijke’ dingen zal kunnen zien. Wij noemen dat ‘zeker iets’ geestbewustzijn; dit slaapt in iedere ziel en kan niet worden gewekt tot de heilige adem een welkome gast wordt.

De heilige adem klopt op de deur van iedere ziel, maar kan niet binnenkomen vóórdat de wil van de mens de deur wijd open werpt. In het intellect is geen macht om de sleutel om te draaien; filosofie en wetenschap beide, hebben hard gewerkt om een glimp op te vangen van dat, wat achter de sluier is; maar zij hebben gefaald.

De geheime bron die de deur van de ziel wijd opent wordt door niets anders bereikt dan door reinheid in leven, door gebed en door geheiligd denken. Keer terug, o mystieke droom van het Griekse denken, en vermeng uw heldere wateren met de stroom van geestesleven; en dan zal het geestelijk bewustzijn niet meer slapen, en de mens zal weten, en God zal zegenen.

Toen Jezus aldus gesproken had, zweeg hij en ging hij terzijde. De Griekse meesters waren verbaasd over de wijsheid van zijn woorden; zij antwoordden niet.

Bron: Aquarius Evangelie, hoofdstuk 44

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE