Het binnengaan in de stilte, Jezus spreekt over meditatie en gebed, hoofdstuk 40 van het Aquarius Evangelie

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Vroeg in de morgen kwam Jezus weer om te onderwijzen en te genezen. Een onverklaarbaar licht straalde, alsof een machtige geest hem overschaduwde. Een magiër merkte dit op en vroeg hem vertrouwelijk van waar zijn wijsheid kwam en wat de betekenis van dit licht was. En Jezus zei:

Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten en daar is de bron van wijsheid, en allen die daar binnengaan worden in licht ondergedompeld, en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht.

Vertel mij van deze stilte en dit licht, zei de magiër, opdat ik moge gaan en daar blijven.

En Jezus zei: De stilte is niet te omschrijven; zij is geen plaats, door muren omsloten of door steile klippen, noch bewaakt door het zwaard van de mens. De mensen dragen steeds de heilige plaats met zich mee, waar zij hun God kunnen ontmoeten. Het doet er niet toe waar men verblijft, op de top van een berg, in het diepste dal, op handelsmarkten, of rustig thuis; zij kunnen direct, te allen tijde, de deur wijd opengooien en de stilte vinden, het huis van God; het is in de ziel.

Een mens mag niet zo door zakelijke drukte, en het spreken en denken van mensen gehinderd worden en als hij geheel alleen door een diep dal of een nauwe bergpas gaat. En wanneer de last van het leven zwaar drukt, is het veel beter weg te gaan en een rustige plek te zoeken om te bidden en te mediteren.

De stilte is het koninkrijk van de ziel en kan niet door menselijke ogen worden gezien. Het gebeurt wel, dat, verblijvende in de stilte, fantoomvormen door het denken flitsen; maar zij zijn allen aan de wil ondergeschikt; de meesterziel spreekt en zij zijn verdwenen.

Wanneer gij deze stilte van de ziel zou willen vinden, dan moet gij zelf de weg daartoe bereiden. Alleen de reinen van hart kunnen hier binnengaan. En gij moet alle spanningen van het denken terzijde leggen, alle zakelijke zorgen, alle vrees, alle twijfel en alle bekommerde gedachten. Uw menselijke wil moet opgaan in de Goddelijke; dan zult ge komen tot bewustwording van heiligheid.

Gij zijt in de heilige plaats en gij zult op een levend altaar de kandelaars van God zien branden. En wanneer gij die daar ziet branden, schouw dan diep in de tempel van uw denken, en gij zult het geheel in gloed zien. Overal van het hoofd tot de voeten staan kandelaars, die er slechts op wachten dat zij door de vlammende toorts van de liefde ontstoken zullen worden.

En als gij alle kandelaren ziet branden, ziet dan goed toe en gij zult dan met de ogen van de ziel zien, hoe de wateren van de bron van de wijsheid komen aanstromen; en gij moogt drinken en daar toeven.

En dan scheuren de voorhangsels, en gij zijt in het heilige der heiligen, waar de ark van God rust, op welks deksel de troon van de genade rust. Vrees niet dit heilige gedeelte op te lichten; de tafelen van de wet zijn in de ark verborgen. Neem ze en lees ze aandachtig; want ze bevatten alle voorschriften en geboden die de mensen nodig zullen hebben.

En in de ark ligt de magische profetenstaf op uw hand te wachten; zij is de sleutel tot alle verborgen bedoelingen van het heden, van de toekomst en het verleden. En dan, voorwaar, is daar het manna, het verborgen brood des levens; en hij die hiervan eet, zal nooit sterven. De cherubim hebben deze kist met schatten goed bewaard voor iedere ziel, en al wie wil mag binnen gaan en het zijne vinden.

Kaspar hoorde de hebreeuwse meester spreken en hij riep uit: Voorwaar, de wijsheid van de goden is tot mensen gekomen.

En Jezus ging zijns weegs en in de heilige bossen van Cyrus, waar hij de menigten ontmoette, onderrichtte hij en genas de zieken.

Tekst:   Aquarius Evangelie, hoofdstuk 40

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE