De universele God is wijsheid, wil en liefde, toespraak van Jezus, hoofdstuk 28 van het Aquarius Evangelie

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Benares is de heilige stad van de brahmanen en in Benares onderwees Jezus; Udraka was zijn gastheer. Udraka gaf een feest ter ere van zijn gast en vele hooggeplaatste hindoe-priesters en schrijvers waren daar. En Jezus zei tot hen:

De universele God is Eén; toch is Hij meer dan Eén; alle dingen zijn God; alle dingen zijn één. Door de liefelijke adem van God is alle leven in één verbonden; dus wanneer gij een vezel van een levend ding aanraakt, zendt ge een trilling vanuit het centrum tot in de uiterste grenzen van het leven. En wanneer ge onder uw voet de geringste worm vermorzelt, dan doet ge de troon van God schudden, en zijt ge oorzaak dat het zwaard van recht in de schede trilt.

De vogel zingt zijn lied voor de mensen en de mensen vibreren tezamen om het diertje te helpen zingen. De mier bouwt haar huis, de bij haar beschermende honingraat, de spin weeft zijn web, en de bloemen beademen met hun liefijke geuren met een kracht die hun weer sterkte geeft om te arbeiden.

Nu, mensen en vogels en dieren en kruipende wezens zijn vlees geworden godheden; en daarom, hoe durven de mensen iets te doden? Het is de wreedheid die de wereld verkeerd doet gaan. Wanneer de mensen geleerd hebben, dat zij, wanneer zij een levend iets leed aandoen, zichzelf leed berokkenen, zouden zij zeker niet doden, noch de oorzaak willen zijn, dat iets wat God heeft gemaakt, pijn lijdt.

Een rechtsgeleerde zei: Wees zo goed, Jezus en vertel mij wie is die God over wie gij spreekt; waar zijn zijn priesters, zijn tempels en zijn altaren?

En Jezus zei: De God over wie ik spreek is overal; hij kan niet omringd worden door muren, noch beperkt worden door welke banden ook. Alle mensen aanbidden God, de ene; maar alle mensen zien hem niet gelijk. De universele God is wijsheid, wil en liefde. Niet alle mensen zien de drie-enige God. De een ziet hem als een God van macht, de ander als de God van het denken, een ander als de God van liefde.

Het ideaal van de mens is zijn God, en dus, wanneer de mens zich ontplooit, ontplooit zijn  God zich ook. De God van de mens van vandaag, is niet de God van morgen. De volkeren van de aarde zien God vanuit verschillende gezichtspunten en daarom lijkt hij niet voor iedereen dezelfde. De mens geeft aan het deel dat hij van God ziet een naam, en dit deel is de hele God voor hem; en ieder volk ziet een deel van God en ieder volk heeft een naam voor die God.

Gij brahmanen noemt hem Parabrahm; in Egypte heet hij Toth; en Zeus is zijn naam in Griekenland; Jehova is zijn hebreeuwse naam; maar overal is Hij de oorzaakloze oorzaak, de wortelloze wortel waaruit alle dingen gegroeid zijn.

Wanneer de mensen bevreesd worden voor God en hem voor een vijand aanzien, gaan zij andere mensen in mooie gewaden aankleden en noemen die priesters. En dragen hen op de wraak van God door gebeden te beteugelen; en wanneer het door hun gebeden niet gelukt Zijn gunst te winnen, kopen zij Hem af door het offeren van een dier of vogel.

Wanneer de mens God ziet als zijnde één met hem, dan heeft hij geen tussenpersoon, geen priester nodig om te bemiddelen. Hij gaat rechtstreeks tot Hem en zegt: Mijn Vader-God , en dan legt hij zijn hand in Gods eigen hand en alles is goed. En dit is God. Gij zijt, ieder van u, een priester, alleen voor u zelf; en een bloedoffer heeft God niet nodig. Geef dus uw leven in offerende dienst voor alles wat leeft en God is tevreden.

Toen Jezus aldus gesproken had, ging hij terzijde staan; de mensen waren verbaasd, maar waren het met elkaar niet eens. Sommigen zeiden: Hij is geïnspireerd door de heilige Brahma; en anderen zeiden: Hij is krankzinnig; weer anderen zeiden: Hij is bezeten; hij spreekt zoals duivels spreken.

Maar Jezus toefde niet lang. Onder de gasten was een landbouwer, een oprechte ziel, een zoeker naar waarheid die de door Jezus gesproken woorden met zijn hart verstond, en Jezus ging met hem mee en verbleef in diens woning.

Tekst: Aquarius Evangelie, hoofdstuk 28

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE