De Heilige Geest: goddelijke Werkzaamheid en verwerkelijking van de goddelijke Idee

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

Van het begin van onze planetaire tijden is er sprake van een inwonende, dus immanante Planeetgeest, als straal van de transcendente Logos die het al draagt en stuwt. Deze  Planeetgeest heeft drie aanzichten en kan zich op drie wijzen openbaren, evenals de mens, die zoals de Heilige Taal getuigt: ‘naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is’.

We kunnen de drie stralen die uitgaan van het Ene Wezen aanduiden als Wil, Wijsheid en Werkzaamheid, of als Idee, de Verklaring van de Idee, en de Verwerkelijking van de Idee, of in de christelijke terminologie, als Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie stralen die uitgaan van de Planeetgeest kunnen en zullen op twee wijzen openbaar worden, namelijk door middel van twee hiërarchieën of groepen van verlichte en bevrijde wezens, en hun afgezanten.

Wil wijsheid werkzaamheid Idee verklaring verwerkelijking Vader zoon Heilige Geest Citaten spirituele teksten Jan van RijckenborghDoor middel van de wijsheid wordt de wil van God ons openbaar en kan tot werkzaamheid worden overgegaan. Daarom wordt Christus de middelaar genoemd, immers Hij verklaart ons de Vader, en na hem komt de Trooster, de Heilige Geest, om de wil van de Vader, die uit de wijsheid Christi gekend kan worden, te openbaren.

Met behulp van deze eenvoudige en sobere aanduiding kan de leerling de voor hem nodige consequenties trekken en zal hij begrijpen, dat van de dageraad van het menselijke bestaan een immanente Heilige Geest de wil van de Planetaire Logos heeft geopenbaard en de mensheid heeft gedreven tot verwerkelijking van de wil van God, nadat steeds van te voren de wil van God door één of meer afgezanten was verklaard.

De Heilige Geest staat bekend onder legio namen, op talloze manieren heeft hij de mensheid beïnvloed. Hij is de eigenlijke godsdienststichter en de godsdienstverbreker. Hij is de voortdurend activerende goddelijke Geest, immer trachtend de planetaire oersubstantie die de mensheid ten gebruike is afgestaan, te doen beantwoorden aan het grote goddelijke doel.

Daarom is Hij de Bouwer en de Verbreker, de Trooster en de Wreker, de God die tot ons spreekt vol mededogen, met het zachte suizelen van een zefier, en de Grote Gesel die ons slaat tot vergruizeling, waar het lagere en satanische ons dreigt te verstikken.

Vele niet begrijpende theologen maken een scherp onderscheid tussen het Jehovistische goddelijke bemoeien, als het wrekende, het goddelijke recht doende, de God die de misdaden van de vaderen bezoekt tot in het zoveelste geslacht, en de Christus als de God van Liefde vol mededogen.

Al deze heren en hun ontelbare volgelingen weten niets van de taak, de grootse reddende taak, van de Heilige Geest, Die niet slechts als Bouwer, doch vooral als Verbreker en Wreker, juist de komst van de Christus mogelijk maakt en steeds weer opnieuw het Christuswezen beschermt voor wereld en mensheid.

Daarom nu schaart het Heilige Rozenkruis zich onder de schaduw van de machtige vleugelen van Jehova: omdat Hij het is die steeds weer opnieuw de wereldgang naar haar begin doet ijlen; omdat Hij het is die steeds weer opnieuw de mensheid in de gelegenheid stelt het Hogere Pad te vinden, in de dramatische gang van opgaan, blinken en verzinken.

Het optreden van Jehova blijft door de eeuwen heen steeds even vitaal en dynamisch. Hij is eveneens de Stichter van de christelijke godsdienst, die eerst thans, in de Oogsttijd welke de mensheid nu is binnengegaan, naar zijn innerlijke en waarachtige wezen tot openbaarheid zal komen. Hij is de Trooster die op de Pinksterdag na Christus kwam en door zijn openbaring een nieuwe era van Heilige Geestbemoeienis kwam ontsluiten.

Onder de vleugelen van die Machtige, die Heilige, die onuitsprekelijk Heerlijke, heeft zich de Broederschap van het Heilige Rozenkruis geschaard en onder de impuls van die Bouwer en Verbreker zal de grote Wereldbroederschap, die tot dat doel gevormd is, het christelijke inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis voor deze eeuw, uitdragen en verwerkelijken.

Bron: Het christelijke inwijdingsmysterie (Dei Gloria Intacta) van J. van Rijckenborgh

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH