Boeken over Mani en geschriften over het manicheïsme

1 Mani’s lichtschat
Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel, en de alvader zelf, de ‘zon aller zonnen’. In deze uitgave met 209 teksten van het manicheïsme is ook het bekende Lied van de parel opgenomen.

LEES MEER OVER MANI’S LICHTSCHAT

BESTEL MANI’S LICHTSCHAT

2 Mani, de gave van het Licht – Symposionreeks 13
Mani, kunstenaar zonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluierde aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani’s kerk der rechtvaardigen miljoenen zielen.

LEES MEER OVER MANI – DE GAVE VAN HET LICHT

BESTEL MANI – DE GAVE VAN HET LICHT

3 De Keulse Mani-Codex
De Mani-Codex, in 1969 ontdekt in Egypte, is een rond 400 na Chr. op minuscule perkamenten blaadjes geschreven Griekse tekst. Het manicheïsme, een gnostisch-christelijk geïnspireerde wereldkerk die eeuwenlang bestaan heeft, kende miljoenen aanhangers en heeft een beslissende invloed gehad op de Westerse geestesgeschiedenis. De Mani-Codex is uniek omdat hiermee de afkomst van Mani is komen vast te staan. Daarnaast werpt de literaire structuur van de Codex ontdekkend nieuw licht op het ontstaan van de vorm en de inhoud van de kerkelijke evangeliën.

LEES MEER OVER DE KEULSE MANI-CODEX

BESTEL DE KEULSE MANI-CODEX