Peter Deunov (Beinsa Douno) over vrijheid in ‘De meester spreekt’

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

Peter Deunov (1864-1944, ook bekend als Beinsa Douno) was een meester van de Witte Broederschap en incarneerde in Bulgarije (bakermat van de bogomielen), waar hij duidelijk de contouren van het Nieuwe Tijdperk zag ontstaan. Van hem zijn 21 geïmproviseerde toespraken gepubliceerd in het boekje De meester spreekt. De voordrachten gaan over onder andere de ziel en het heilige vuur. Vlak voor zijn overgang naar de andere wereld bevond hij zich in een diepe trance en deed hij buitengewone uitspraken over het komende Gouden Tijdperk, dat waarschijnlijk in het Aquarius Tijdperk zal worden gerealiseerd. Hieronder volgt een toespraak van Peter Deunov over vrijheid en bevrijding.

De Waarheid brengt vrijheid voor de menselijke ziel. De menselijke ziel verlangt en steeft ernaar om vrij te zijn. Dit is een grote innerlijke impuls, niet van de gewone mens, maar van de mens in wie het Goddelijke bewustzijn ontwaakt is. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: ‘Ken de Waarheid, en de Waarheid zal jullie vrij maken’ (Johannes 8:32). De Waarheid is het licht van de Goddelijke wereld. De Vrijheid is de oneindigheid van die wereld. 

Wanneer we daarom spreken over Goddelijke vrijheid die voortkomt uit de Waarheid, bedoelen we de grenzeloosheid of het streven van de menselijke ziel om in het oneindige te leven. Vrijheid in de volle betekenis van het woord, hoort tot de Goddelijke wereld.  Alleen God is volkomen vrij. En de menselijke ziel die in de Waarheid leeft kent God als Vrijheid zonder beperking. 

Wanneer de mens die vrijheid begint te voelen, verdwijnen al zijn lasten, alle beperkingen die hem bezwaren. Hij ervaart vrede, vrijheid, ruimte. Er zijn geen grenzen voor zijn bewustzijn; hij doorgrondt de dingen met één oogopslag. Al het ijs onder en rondom hem smelt. De zon schijnt stralend en alle edele zaden die diep in zijn ziel geplant zijn en die al duizenden jaren wachten om te ontkiemen, beginnen zich te ontwikkelen en te groeien. Vrijheid is nodig om dat hoge ideaal te bereiken waar de mens naar streeft. 

Tegenwoordig zijn de mensen niet vrij. Zij streven naar vrijheid maar ze zoeken ernaar op uiterlijke manieren. Vrijheid kan niet van buitenaf komen. Zij kan niet door wetten worden afgedwongen. Iedere vrijheid, religieus of politiek, die van buitenaf wordt gedwongen, is slechts een schaduw van de werkelijke vrijheid. 

De ideale vrijheid, de vrijheid die voortkomt uit de Waarheid, is niet gebaseerd op geweld. Zij is noch afhankelijk van menselijke kennis, noch van de menselijke wettelijke orde. Zij wordt niet verdedigt door uiterlijke wetten en geweld. Is de vrijheid die verdedigd moet worden met wapens trouwens werkelijke vrijheid?

Tegenwoordig zijn de mensen slaven en om bevrijd te worden moeten ze opnieuw geboren worden. De nieuwe geboorte is het loslaten van die banden die ons op dat moment vastketenen. Dit betekent ontsnappen aan de kettingen van het lot en de onvermijdelijke loop der dingen; dit betekent het herstel van de oorspronkelijke verbondenheid van de mens met God, die er al was vanaf het moment dat de mens in de wereld kwam. Dit betekent het herstel van zijn vrijheid. 

In oorsprong zijn alle schepselen vrij geschapen. En als de vrijheid van de wereld is verdwenen, is het aan de mens zelf te wijten. Hij heeft zijn oorspronkelijke verbinding met de Oorspronkelijke Bron verbroken. En hij heeft vele andere banden gevormd die hem beperkt en misleid hebben. De goddelijke bron bevrijdt hem telkens van de beperkingen van zijn oude manier van leven, maar na een korte tijd vervolgt de mens weer zijn oude weg. Als de mens vrij wil zijn, moet hij slechts één verbondenheid hebben – met God – en met alle andere wezens moet hij slechts een gewone verhouding hebben. 

Het enige wezen dat vrij is, is God. En het enige wezen dat een mens volledig vrij kan maken is God. God wil dat alle wezens vrij zijn, zoals Hij vrij is. En ze moeten vrij zijn omdat ze deel zijn van het goddelijke organisme. Daarom zal de mens pas werkelijk vrij zijn wanneer de levende God van de Waarheid in hem gaat wonen, en wanneer de Goddelijke Geest en Kracht in hem gaan werken. Pas dan zal de mens God leren kennen en door Hem gekend worden. Pas dan zal hij God vrij in Geest en Waarheid dienen. 

Tegenwoordig discussiëren de mensen erover of de mens wel een vrije wil heeft of niet. Alleen de mens die in de ware, onveranderlijke wereld leeft waarin God leeft, alleen de mens die zijn wetten begrijpt en Hem in Geest en Waarheid dient – alleen die mens is vrij en heeft een vrije wil.

Vrijheid ligt inderdaad in de wil van de mens. En vrijheid betekent altijd de op rede gebaseerde wil, niet de eigen wil. Allen de met rede begaafde mens kan vrij zijn. De levende natuur geeft vrijheid alleen aan de met rede begaafde mensen. De natuur beperkt de onwetenden die een op egoïsme gebaseerde eigen wil hebben. Er zijn duizenden en miljoenen schepselen in het koninkrijk van de Levende Natuur die gevangen zijn en op bevrijding wachten. Waarom? Omdat zij de egoïstische wens hebben zonder enig onderscheid alle mogelijke doelen na te streven. Vrijheid betekent zich slechts op één doel richten: de Waarheid. Vergeet niet dat de Waarheid het doel is waarop alle dingen in de Schepping zich richten.

Zo kan de mens dus altijd vrij zijn, maar alleen in de Waarheid. Al onze beperkingen en hindernissen zijn het gevolg van ons gebrek aan verhouding met de Waarheid. Onze vrijheid hangt af van hoezeer wij in verbinding staan met de Waarheid. Er is geen andere maatstaf. We zouden onze beperkingen op vershillende manieren kunnen uitleggen – maar dat zijn dan onze eigen meningen. De waarheid is echter dat onze beperkingen, hindernissen en tegenstrijdigheden aangezien dat zij niet in verbinding staan met de Waarheid. 

Het is de ervaring van de vrije mens dat in de waarheid alle tegenstrijdigheden ophouden te bestaan. Als er tegenstrijdigheden zich voordoen, hoe klein ook, dan zijn we buiten het gebied van de Waarheid. Vergeet niet dat de vrijheid niet van buitenaf komt. Alle vrijheid die van buitenaf wordt opgelegd is maar een schaduw van de werkelijke vrijheid. Jaag geen schaduwen na! De ware vrijheid is de vrijheid van de geest en die komt van binnenuit. Wanneer de mens innerlijke vrijheid heeft, evalueert hij zichzelf, beoordeelt hij zichzelf. Dat is de wet. 

Wanneer de mens in innerlijke vrijheid leeft, legt hij zichzelf beperkingen op – hij legt zichzelf vrijwillig beperkingen op. Wanneer? Alleen wanneer hij het goede doet, want op het pad van de vrijheid worden de edelheid van de ziel en de liefde van het menselijke hart getest. Wanneer de mens het goede doet legt hij zichzelf in het begin beperkingen op. En hij beperkt zich omdat hij bezig is te geven. Maar wanneer hij het goede tot stand heeft gebracht, wordt hij weer vrij. Alles wat daarom in het begin de mens beperkt en hem van zijn vrijheid berooft, maar die uiteindelijk herstelt, is goed. En alles wat in het begin vrijheid geeft aan de mens en hem er later van berooft, is slecht. 

Hierin ligt de diepe verbondenheid tussen het goede en vrijheid, tussen het kwade en slavernij. Als je een juist criterium wilt hebben, onthoudt dan dit:
Alles waardoor de mens zijn vrijheid verliest is slecht.
Alles waardoor de mens zijn vrijheid bereikt is goed.
Plant de Waarheid in je ziel en je zult de vrijheid verkrijgen die je zoekt.

Bron: De meester spreekt door Beinsa Douno (Peter Deunov)

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)