Spirituele citaten voor september, dagelijkse gedachten uit het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

 

BESTEL ‘MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD’

 

SPIRITUEEL CITAAT 1 SEPTEMBER, werken met het hart, p. 7

Als we onze ervaring van de uiterlijke omstandigheden willen veranderen, zullen we moeten gaan werken aan ons innerlijk want de wereld die we uiterlijk ervaren, is een weerspiegeling van ons innerlijk. De uitdagingen waar we als mens van de 21ste eeuw mee te maken hebben, zijn niet te boven te komen met hard werken maar door met het hart te werken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 SEPTEMBER, Gnosis is een weten van binnenuit, p. 7

Gnosis is niet voorbehouden aan een bepaalde filosofie of religie. Er zijn vele stromingen die als gnostiek kunnen worden aangeduid. Die hebben gemeenschappelijk dat de mens wordt beschouwd als een tweevoudig wezen: sterfelijk en eeuwig. Zij leren dat wij een weg kunnen gaan waarbij wij steeds meer gaan leven uit het eeuwige, waardoor wij gaan voldoen aan onze innerlijke roeping en tot een nieuwe mens worden herschapen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 SEPTEMBER, Betekenisvol, intens en waardevol, p. 8

De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of we werkelijk levend zijn voor de dood. Onze visie op leven en dood is bepalend voor de wijze waarop we ons leven vormgeven en ervaren. Als we ons leven serieus nemen, zullen we ook de dood serieus moeten nemen. Leven en dood zijn geen puzzels die we kunnen oplossen, maar mysteriën die we bewust kunnen ervaren zodat ons leven betekenisvoller, intenser en waardevoller wordt.

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 SEPTEMBER, Verlichting en bevrijding ervaren, p. 10

De kwaliteiten van de dood kunnen ons verrijken wanneer we niet langer krampachtig vasthouden aan materieel, lichamelijk en persoonlijk bezit, en we onszelf openen voor invloeden van de ziel. Dan staan we aan het begin van een weg van zelfinwijding, waarop een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand komt en waardoor we verlichting en bevrijding ervaren.

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 SEPTEMBER, Toegang tot de Wijsheid, p. 12

De mysteriën van leven en dood kunnen niet in gewone taal en met behulp van het gewone denkvermogen doorgrond worden. Proberen we dit toch, dan verengen we ze tot gewone theorieën die niet in staat zijn om ons leven richting te geven. In plaats van dat zij ons toegang verschaffen tot de werkelijkheid van de Wijsheid, sluiten ze ons voor haar af, omdat we immers menen de oplossing van het mysterie reeds te hebben gevonden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 SEPTEMBER, Oersymbolen, p. 12

De andere werkelijkheid kan niet in gewone begrippen en taal worden gevangen, maar openbaart zich aan ons door middel van oersymbolen die we in alle culturen en authentieke spirituele tradities vinden. Elk van die symbolen is een toegang tot de hemelse werkelijkheid, mits we geleerd hebben ze in ons leven toe te laten. Daarvoor hebben we de Wijsheid nodig.

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 SEPTEMBER, De uiterlijke mens, p. 14

De uiterlijke mens is onafscheidelijk verbonden met de aardse wereld, die niet alleen biologische en fysische, maar ook psychische en mentale processen omvat. Deze uiterlijke mens wordt beheerst door de ‘prins van de wereld’ en vrijwel al onze gedachten, gevoelens, verlangens, enzovoort, vinden hun oorsprong in diens wereld. Omdat wij ons voortdurend vereenzelvigen met al deze processen, menen wij dat wij onze gedachten, gevoelens en verlangens zijn.

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 SEPTEMBER, De innerlijke mens, p. 14

De innerlijke mens behoort bij de hemel en leeft daarom voortdurend in een symbolische werkelijkheid, die soms, heel soms, tot ons bewustzijn doordringt, bijvoorbeeld via symbolische dromen of in bepaalde vormen van contemplatie. In beide gevallen is de uiterlijke mens min of meer tot rust gekomen: of hij slaapt, of hij heeft geleerd om zich niet langer met alle zintuiglijke, psychische en mentale processen te vereenzelvigen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 SEPTEMBER, Overgang van uiterlijk naar innerlijk, p. 15

De innerlijke mens omvat de uiterlijke mens, maar het omgekeerde is niet het geval. Als onze uiterlijke mens sterft, gaan we daarom nergens naar toe, want de innerlijke mens bevindt zich reeds in de hemelen; het is voor hem echter onmogelijk geworden om zich nog via de uiterlijke mens op aarde uit te drukken. Hieruit volgt dat we bij iedere overgang van de uiterlijke naar de innerlijke mens een deur door moeten.

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 SEPTEMBER, Een machtig goddelijk plan, p. 23

Jouw leven in het hier en nu op moeder aarde is enorm belangrijk. Je leeft hier om voorbereidingen te treffen voor innerlijke doorbraken, zodat het geestelijke licht steeds dieper in je kan doordringen en je doet ervaren dat je een essentieel onderdeel bent van een machtig goddelijk plan dat zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat je diepste wezen deel uitmaakt van een hemelse symfonie, van een kosmische dans en van een stralende vreugde.

 

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 SEPTEMBER, Meebewegen in de mysteriën, p. 24

Het goddelijke plan is een groots mysterie. We kunnen het onmogelijk kennen, maar we kunnen er wel dieper in doordringen zodat we ons leven daarop kunnen afstemmen. Zodra een mens een bepaalde innerlijke rijpheid heeft bereikt, is het meebewegen in de mysteriën van het leven niet alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk, omdat dit in het goddelijke plan besloten ligt.

 

SPIRITUEEL CITAAT 12 SEPTEMBER, Getuigen van een goddelijke realiteit, p. 24

Al meerdere millennia treden er in allerlei culturen mensen op die getuigen van een goddelijke realiteit, en medemensen die daar ontvankelijk voor zijn, aansporen om daarmee contact te maken en daaruit te gaan leven. Die mannen en vrouwen worden aangeduid met benamingen als profeet, apostel, gnosticus en fakkeldrager. De werkelijk geestelijke reuzen onder hen worden wel bodhisatva, avatara of messias genoemd.

 

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 SEPTEMBER, Een spirituele weg gaan, p. 30

Degenen die geen aandacht meer besteden aan de traditie, kunnen gemakkelijk verdwalen, omdat ze de landkaarten niet kennen, richtingaanwijzers niet opmerken of negeren, en niet geleerd hebben te werken met hun innerlijke kompas. De eerste christenen werden aangeduid als ‘aanhangers van de weg’. Het jonge christendom wordt dus in verband gebracht met het gaan van een spirituele weg, een manier van leven met een dynamisch element: een richting volgen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 SEPTEMBER, Symbolisch steeds opnieuw eten, p. 31

We verzoeken je dringend om niet zomaar alles voor waar aan te nemen wat we overdragen, maar om de overwegingen te volgen en na te gaan in hoeverre ze weerklank bij je vinden. Lezen of luisteren zonder doorvoelen en doordenken is als eten zonder verteren. En om nog maar even bij deze vergelijking te blijven: tijd en rust nemen om symbolisch steeds opnieuw te eten is noodzakelijk om te komen tot geestelijke bewustwording en vernieuwing.

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 SEPTEMBER, De spirituele weg in de Bijbel, p. 31

De Bijbel is sterk verankerd in onze cultuur en geen enkel ander heilig boek maakt de spirituele weg zo duidelijk. Een aanzienlijk deel van de huidige mensen op aarde heeft in vorige incarnaties geleefd binnen joods-christelijke tradities. Hun ervaringen daarmee zijn opgetekend in de microkosmos die ze nu bewonen, zodat ze nu bewust of onbewust affiniteit hebben met het jodendom en/of christendom. Van de Bijbel gaat een machtige werkzaamheid uit.

 

SPIRITUEEL CITAAT 16 SEPTEMBER, De proloog van het Johannes evangelie, p. 34

Een gedeelte uit de Bijbel waarvan een enorme kracht uitgaat, is onmiskenbaar de proloog van het ‘Evangelie van Johannes’: de eerste achttien verzen. Het is een compendium: het hele spirituele pad ligt erin besloten. Lees of beluister deze samenvatting van het heelal eens een week of langer iedere dag en ervaar wat dat met je doet.

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 SEPTEMBER, De universele Broederschap, p. 40

Het machtige, goddelijke scheppingsplan wordt in grote vrijheid, creativiteit en vreugde uitgevoerd door intelligente en ontwikkelde personen die concrete manifestaties zijn van God: allerlei soorten engelen en menselijke entiteiten die behoren tot de goddelijke hiërarchie, de universele Broederschap. Wij kunnen hen niet waarnemen met onze zintuigen omdat zij niet beschikken over een stoffelijk lichaam.

 

SPIRITUEEL CITAAT 18 SEPTEMBER, Grote zielen incarneren, p. 41

Gelukkig incarneren er van tijd tot tijd grote zielen op aarde met de opdracht om namens de universele Broederschap te getuigen van het licht. Zij maken mensen die daarvoor rijp zijn en hongeren en dorsten naar het verloren paradijs, bewust van hun gevallen staat van zijn, en voorzien hen van leringen, werkwijzen en krachten waardoor zij in de meest uitgebreide zin van het woord kunnen worden geheeld.

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 SEPTEMBER, Geboorte van wereldleraren

Verhalen in heilige geschriften over de geboorte van grote profeten of wereldleraren zijn geen reportages van hun feitelijke geboorte, maar vertellingen die tot uitdrukking brengen hoe vanaf het begin al duidelijk was dat het kind zou uitgroeien tot een invloedrijke persoon die een grote spirituele opdracht zou gaan vervullen. Ook zijn veel van zulke geboorteverhalen symbool voor de innerlijke geboorte die in onszelf kan plaatsvinden.

 

SPIRITUEEL CITAAT 20 SEPTEMBER, Jezelf herkennen in bijbelverhalen, p. 43

Het is zeer de vraag of bijbelverhalen historisch zijn, omdat de meeste schrijvers van bijbelboeken niet uit waren op geschiedschrijving maar op het overdragen van inspirerende ideeën. Mensen van nu kunnen worden geraakt door bijbelverhalen van toen, als ze zichzelf daarin herkennen. De vraag of de verhalen historisch zijn of niet is dan niet relevant, omdat de teksten herkenning, hoop, moed en inspiratie schenken.

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 SEPTEMBER, Als in een spiegel zien, p. 43

Iedere keer als een christen de heilige schrift leest, is het van het grootste belang er aandacht aan te schenken dat hij hetgeen hij erin vindt, niet beschouwt als iets dat buiten hem staat en hem niet aangaat, maar als iets dat zijn persoon betreft, die hij als in een spiegel ziet. Steeds moet hij zich in de plaats denken van degene over wie gesproken wordt, of deze nu vroom of goddeloos is. Steeds behoort hij alles wat hij hoort zeggen of ziet doen, op zichzelf toe te passen. (Comenius)

 

SPIRITUEEL CITAAT 22 SEPTEMBER, Het volk Israël, p. 44

Het volk Israël kunnen we veel breder zien dan alleen het joodse volk, het nageslacht van de twaalf zonen van Jakob, die de twaalf stammen van Israël vormden. Ieder mens die de innerlijke strijd voert om zich aan de duistere wereld te ontworstelen, behoort – ongeacht de religie, de levensovertuiging of de nationaliteit – tot Israël, het uitverkoren volk.

 

SPIRITUEEL CITAAT 23 SEPTEMBER, De weg van de held, p. 47

De beroemde Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell bestudeerde talloze legenden, sprookjes en andere verhalen. Daarin ontdekte hij een grondpatroon dat hij onder andere beschrijft in zijn standaardwerk ‘De held met de duizend gezichten’. Campbell onderscheidt een aantal stappen en voegt die samen tot wat hij noemt ‘De weg van de held’. Hij omschrijft de held als iemand die zijn of haar leven belangeloos geeft aan iets dat groter is dan hemzelf.

 

SPIRITUEEL CITAAT 24 SEPTEMBER, Onbewust slaaf blijven van illusies, p. 57

In de maatschappij zijn allerlei krachten actief die je willen doen geloven dat je vrij bent, dat recht hebt op een heerlijk leven in overvloed en dat jij zelf bepaalt wat je in je leven manifesteert en wat niet. Tegelijkertijd zijn die krachten erop uit om de levensenergie van hun slachtoffers op te zuigen zodat ze onbewust slaaf blijven en de grote illusies en begoochelingen in stand houden zodat het niet in hen opkomt om te gaan zoeken naar de zin van hun bestaan.

 

SPIRITUEEL CITAAT 25 SEPTEMBER, Dimensies en niveaus van de mens, p. 61

Het grote probleem in onze samenleving is dat men verzuimt onderscheid te maken tussen de diverse dimensies en niveaus van de mens. Dit euvel speelt niet alleen bij de gemiddelde mens, maar vooral ook bij professionals die zich intensief bezighouden met de mens en dus eigenlijk beter zouden moeten weten, zoals theologen, filosofen, psychologen, pedagogen, antropologen en artsen. Zij hebben zich bijna allemaal laten begoochelen door het materialistische en reductionistische mensbeeld dat ontleend is aan de natuurwetenschappen.

 

SPIRITUEEL CITAAT 26 SEPTEMBER, Een hogere vorm van ervaren, p. 61

Prediker maakt ons duidelijk dat een hogere vorm van ervaren onmogelijk is wanneer we ons bewustzijn uitsluitend laten bepalen door alles wat we zintuiglijk waarnemen. Een zonsopgang en een waterval kwalificeren we dan misschien als ‘onuitsprekelijk vermoeiend’, terwijl we deze natuurverschijnselen vanuit een ander perspectief ook kunnen ervaren als een verschijning van het goddelijke, als een theofanie.

 

SPIRITUEEL CITAAT 27 SEPTEMBER, Progressie in onze wereld, p. 63

Gelukkig is er in onze wereld van ruimte en tijd sprake van progressie op allerlei gebieden. Die voltrekt zich zeker niet volautomatisch. Dat zou in strijd zijn met de tweede hoofdwet van de thermodynamica, die stelt dat ieder gesloten systeem streeft naar maximale entropie of wanorde. De aarde en de mensheid kunnen zich ontwikkelen omdat zij voortdurend van buitenaf energie ontvangen in de vorm van met name bewustzijn, aandacht en lichtkracht.

 

SPIRITUEEL CITAAT 28 SEPTEMBER, De bedoeling van je leven, p. 65

Die vraag naar de bedoeling van je leven is natuurlijk niet zomaar in zijn algemeenheid te beantwoorden. Maar je kunt er zeker van zijn dat het jouw opdracht is om op basis van jouw uniciteit een essentieel radertje te worden in het grote goddelijke ontwikkelingsplan. Dit gaat veel verder dan je lichaam en je persoonlijkheid, want die zijn gebonden aan ruimte en tijd en kunnen niet over het Al heersen.

 

 

SPIRITUEEL CITAAT 29 SEPTEMBER, Substanties teruggeven, p. 66

Na je dood worden de elementen van je gedesintegreerde stoffelijke, lichamelijke structuur teruggeven aan een groter geheel: ‘Stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’ Iets soortgelijks geldt ook voor je psychische structuur, je zielesubstantie. In de loop van je leven bouw je een persoonlijkheidsziel op uit etherische, astrale en mentale substanties, die sterk tot uitdrukking komen in je bloed. Daarom wordt er ook wel gesproken over de bloedsziel.

 

SPIRITUEEL CITAAT 30 SEPTEMBER, Identificatie met het stoffelijke lichaam, p. 67

Als je jezelf identificeert met je stoffelijke lichaam, is het inderdaad helemaal met je afgelopen als je bent gestorven. In de natuurwetenschappen en in de medische wereld wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het bewustzijn dan ook verdwenen is. Daarom vinden er in die domeinen vele onderzoeken en ontwikkelingen plaats die vanuit een universeel spiritueel perspectief uiterst bedenkelijk zijn.